• Aktualności z kraju (2)
  Polska nauka jeszcze bliżej amerykańskich inwestorów; Kolejny ośrodek łączący naukę z biznesem na Politechnice Warszawskiej; Kolejne dofinansowania w programie BioStrateg
 • Bezpieczeństwo przemysłowe w ujęciu kompleksowym. Konferencja UDT (3)
  Konferencja zorganizowana 24 listopada przez Urząd Dozoru Technicznego była już 3. z cyklu "Nauka, Technika, Gospodarka". Odbywające się w rocznym rytmie spotkania służą wymianie doświadczeń z tych trzech obszarów i omówieniu perspektyw ich rozwoju.
 • Kampania 2014-2015 - "Stres w pracy? Nie, dziękuję!" - dobiega końca. Koszty stresu w pracy (4)
  Przypomnijmy, że "Stres w pracy? Nie, dziękuję!" to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), która rozpoczęła się w kwietniu 2014 r. 25 listopada br. podczas konferencji "Stres w pracy - skala problemu, konsekwencje, profilaktyka" podsumowano jej przebieg i efekty.
 • Bezpieczeństwo 4.0. Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego (6)
  Cyberbezpieczeństwo w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń - to jeden z głównych tematów Konferencji Bezpieczeństwa Przemysłowego, która odbyła się w dniach 25-27 listopada w Solcu-Zdrój. Partnerem merytorycznym wydarzenia było Stowarzyszenie Klub Paragraf 34, patronem strategicznym - Siemens.
 • Ostatni dzwonek na przerwę w stresie. Rozmowa z prof. Jackiem Pyżalskim (7)
  Rozmowa z dr hab. Jackiem Pyżalskim, prof. nadzw. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutu Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi, autorem, pedagogiem, specjalistą ds. edukacji i zapobiegania przemocy szkolnej.
 • Wybrane ujęcia i modele teoretyczne oceny efektywności kształcenia (8)
  Efektywność kształcenia jest zagadnieniem interdyscyplinarnym i wieloparametrycznym. Integruje ono w sobie podejścia: pedagogiczne, społeczne, ekonomiczne. Uwzględnia społeczne potrzeby, rozwój indywidualny jednostki, odnosi się do skuteczności procesu dydaktycznego. Potrzeba badania efektywności kształcenia wynika z istoty edukacji. Proces dydaktyczny jest działalnością planową, polegającą na świadomym realizowaniu wyznaczonych celów kształcenia, przy odpowiednio zaplanowanych treściach, metodach i środkach. W artykule przedstawiono wybrane ujęcia i modele teoretyczne wykorzystywane w ewaluacji procesów kształcenia. Badanie oceny efektywności kształcenia służy stwierdzeniu, w jakim stopniu cele kształcenia zostały osiągnięte, czyli, jakie zmiany zaszły w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw osób uczących się. Wyniki uzyskane w procesach ewaluacyjnych służą udoskonaleniu procesu kształcenia.
 • Skuteczne zarządzanie stresem - studium przypadków (13)
  Artykuł prezentuje przegląd podstawowych koncepcji stresu wraz z ich odniesieniem do sytuacji pracy zawodowej. Przedstawiono konsekwencje silnego lub chronicznego stresu, na poziomie pracownika i całej organizacji. Opisane zostały najważniejsze metody diagnozy stresu w organizacji oraz przykładowe programy interwencji dotyczące zarządzania stresem, sformułowano propozycje zasad, na jakich powinny opierać sią interwencje w tym obszarze.
 • Pilotażowe wdrożenie programu aktywacji zawodowej JobAssist (16)
  Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń trenerskich powstałych w wyniku realizacji Programu JobAssist. Program JobAssist jest innowacyjnym narzędziem mającym za zadanie aktywizację osób niepracujących. Jego podstawowym celem jest wzrost świadomości własnego potencjału oraz zwiększenie motywacji osób niepracujących do szukania odpowiedniej pracy. Na całość programu składają się zintegrowane narzędzia szkoleniowe. Metoda, jaką zastosowano podczas przeprowadzanych szkoleń, jest pilotażowym narzędziem, opracowanym w ramach międzynarodowego projektu pn. "Better Employment Competencies through Individualized e-training - JoabAssist", dofinansowanego ze środków UE (Leonardo da Vinci).
 • Zasady ustalania przychodu pracownika korzystającego z dowozu do pracy zapewnianego przez pracodawcę (20)
  Przedmiotem artykułu jest wskazanie uwarunkowań prawnych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu pracowników, którzy korzystają z zapewnianego przez pracodawcę transportu (dowozu) pracowników do miejsca położenia zakładu pracy. Prezentowana kwestia była przedmiotem licznych rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, zakończonych wydaniem uchwały przez NSA oraz wyrokiem TK z 8.07.2014 r.
 • Projektowanie środków ochrony indywidualnej z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej (24)
  W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania skanerów w inżynierii odwrotnej do projektowania i konstrukcji środków ochrony indywidualnej wymagających ścisłego dopasowania do osobnika, w tym przypadku butów oraz masek i półmasek. Przedstawiono modele stóp i twarzy, z których do tej pory korzystano oraz metodologię postępowania z użyciem opisywanych skanerów.
 • Rozwój zasobów portalu CIOP-PIB w latach 2014-2015 (28)
  W ramach działań upowszechniających wyniki prac naukowo-badawczych prowadzonych w CIOP-PIB zasoby jego portalu internetowego zostały znacząco wzbogacone. Udostępniono m.in. wiele nowych serwisów dotyczących aktualnych zagadnień z zakresu bhp, odpowiadających na potrzeby informacyjne konkretnych odbiorców. Rozszerzyły one działy portalu BHPInfo oraz Serwisy, zarówno tematyczne, jak i przeznaczone - głównie - dla pracowników niepełnosprawnych, wchodzących na rynek pracy oraz mikroprzedsiębiorstw, działających w przemyśle meblarskim oraz w handlu detalicznym.
 • Zmiany w przepisach (29)
  Wykaz szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet - zmiana
 • Doniesienia z zagranicy (30)
  Świecące opatrunki; Ćwicz nogi, będziesz sprawniej wykorzystywać mózg; Cyberiada za rogiem; E-papierosy nie dla młodocianych; Piękne buty - chore stopy; Niedoceniany magnez; Kadzidła bardziej szkodliwe od papierosów; Nowa metoda filtrowania wody
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (32)
  Czy do przyznania emerytury pomostowej konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy? Jakie składniki wynagrodzenia nie są uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków chorobowych.
 • Nagrody im. Haliny Krahelskiej wręczone. XXII finał konkursu Państwowej Inspekcji Pracy (III s. okł.)