• Aktualności z kraju (2)
 • Kolejny konkurs w programie "Demonstrator"; Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii otwarte! Program NCBR skierowany do branży chemicznej
 • Mroźne bezpieczeństwo (3)
  Nie wszyscy pracodawcy pamiętają, niestety, jakie obowiązki ciążą na nich wtedy, gdy zaatakuje zima i temperatury spadną znacznie poniżej 0 stopni Celsjusza. Podstawową sprawą jest chociażby obowiązek zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa przy odśnieżaniu dachów.
 • Mniej nerwów w górnictwie
  Rozmowa z dr Dorotą Mołek-Winiarską (4)
 • Praca w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze podstawą uprawnienia do emerytury pomostowej (6)
  Praca w szczególnych warunkach a praca o szczególnym charakterze; Ocena ryzyka zawodowego w celu ustalenia pracy w szczególnych warunkach, bądź o szczególnym charakterze; Przesłanki prawne uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury; Emerytura pomostowa w prawie UE i w prawie krajowym inkorporującym unijne przepisy antydyskryminacyjne
 • 81. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (8)
  Podczas 81 posiedzenia  Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (12.11.2015 r.) rozpatrywano uzasadnienia propozycji wartości dopuszczalnych stężeń dla następujących substancji chemicznych: 1,2-dimetoksyetan, propano-1,2-diol, wodorek litu.
 • Internetowa baza wiedzy BioInfo - narzędzie wspomagające ocenę narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki biologiczne (10)
  Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne na stanowiskach pracy; Ograniczanie zawodowego narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne;
 • Oferta Centrum Edukacyjnego na 2016 r. (13)
  Szkolenia Specjalistyczne i Problemowe w 2016 r.
 • Amoniak w instalacjach chłodniczych przemysłu rolno-spożywczego (14)
  Amoniak jako czynnik chłodniczy stosowany jest już od ponad 150 lat. Jego właściwości toksyczne nie bez podstaw budzą obawy użytkowników, jednakże dostępne środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, stosowane zabezpieczenia i procedury umożliwiają ograniczenie ryzyka związanego z jego użyciem do minimum. Niedopuszczenie do niekontrolowanego wycieku amoniaku z instalacji chłodniczej w przemyśle rolno-spożywczym jest istotną kwestią nie tylko ze względu na zdrowie i życie pracowników, ale również ze względu na możliwe straty magazynowanego towaru. Aby ułatwić pracę osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo instalacji chłodniczych wykorzystujących jako czynnik chłodniczy amoniak, w artykule zaproponowano listę pytań kontrolnych. Pytania zawarte w liście pozwalają zapewnić bezpieczeństwo pracy instalacji, ale również sprostać wymaganiom ustawodawcy w tym zakresie.
 • Nanomateriały ceramiczne - potencjalne czynniki ryzyka zawodowego (18)
  Nanomateriały mają coraz większe zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, w tym również w przemyśle ceramicznym. W artykule podsumowano ostatnie doniesienia naukowe na temat toksyczności nanomateriałów, w tym surowców ceramicznych. Jako przykład sposobu zapobiegania ewentualnemu narażeniu podczas pracy z nanomateriałami przedstawiono, opracowaną przez HSE strategię doboru środków ograniczających narażenie w zależności od stopnia zagrożenia, jaki stanowi stosowany nanomateriał.
 • Minimalna temperatura zapłonu warstwy pyłu jako parametr biernej ochrony przeciwwybuchowej (22)
  W artykule zawarto przegląd literatury z zakresu badań eksperymentalnych i obliczeniowych (numerycznych), dotyczących zapłonu warstwy pyłu od rozgrzanej powierzchni. Wykonano pomiary minimalnej temperatury zapłonu (MTZ) warstwy pyłu dla skrawków płyty MDF, będącej podstawowym materiałem do produkcji mebli i wyrobów stolarskich oraz analizę otrzymanych wyników. Badania przeprowadzono zgodnie z metodą A europejskiej normy EN 50281-2-1, która odnosi się szczególnie do urządzeń przemysłowych o gorących powierzchniach, na których pył tworzy cienkie warstwy i jest wystawiony na działanie powietrza atmosferycznego. Publikacja zawiera także spostrzeżenia autora dotyczące prowadzenia badań mających na celu oznaczenie MTZ warstwy pyłu. Uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane dla celów ochrony przeciwwybuchowej w tartakach oraz warsztatach stolarskich i stanowią przyczynek do wiedzy z zakresu materiałoznawstwa przemysłu drzewnego.
 • Ergonomia środków ochrony indywidualnej (27)
  Podstawowym celem stosowania środków ochrony indywidualnej (ŚOI), do których należy odzież ochronna, jest zapewnienie ochrony pracownika przed zagrożeniami, które nie mogą być wyeliminowane lub odpowiednio zredukowane za pomocą innych sposobów. Jednakże stosowanie ŚOI może mieć niezamierzony negatywny wpływ na ich użytkowników, który determinuje wykonywanie określonych zadań i pracy w środowisku zagrożenia, a także wpływa na bezpieczeństwo. Stąd też przy projektowaniu, a następnie doborze środków indywidualnych niezmiernie ważna jest znajomość i uwzględnienie zasad ergonomii, co może zapewnić ich akceptowalność, a co za tym idzie ich stosowanie. Z drugiej strony ŚOI wprowadzane na rynek powinny być oceniane pod względem ergonomii, a więc ich wpływu na użytkownika. Jest to szczególnie ważne, gdy stanowią one jedyną ochronę pracownika. Dlatego też znajomość zasad ergonomii jest ważna zarówno podczas projektowania, ale również oceny ŚOI. W artykule przedstawiono czynniki, istotne z punktu widzenia ergonomii środków ochrony indywidualnej, które powinny być uwzględnione przy projektowaniu (czynniki antropometryczny, biomechaniczny, termiczny, sensoryczny i psychologiczny).
 • Zmiany w przepisach (30)
  Zakres szkoleń inspektorów przeciwpożarowych; Warunki pracy i życia marynarzy - zakres i tryb inspekcji; Bezpieczeństwo i higiena pracy w służbach - wyrok Trybunału Konstytucyjnego
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Co drugi Niemiec zachoruje na raka; Nowe dane o rozmiarach odzieży XLplus i termoregulacji; Inteligentne okulary i nie tylko; Dieta z umiarem; Praca mózgu zależy od pierwszego wyuczonego języka; Prąd 24 h