• "Złoty Inżynier 2015". Realizując swoje zawodowe i życiowe aspiracje (II s. okł.)
 • Aktualności z kraju (2)
  FNP współorganizatorem "Innovators under 35"; Kolejne programy badawcze i bilateralne w NCBR i FNP; Polska katedra na University of Cambridge
 • Serwis "Pierwsza Pomoc" w portalu CIOP-PIB (3)
  Zgodnie z polskim prawem - ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Kodeksem karnym - każdy, kto znajduje się w pobliżu człowieka, któremu grozi niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, musi powiadomić odpowiednie organy o zaistniałym zdarzeniu. - Budowa serwisu; Zawartość serwisu
 • Godność i szacunek - to pożądane cechy środowiska pracy (6)
  Rozmowa z Zofią Cendrowską - psychologiem z Pracowni Psychologii Praktycznej
 • Związek warunków pracy z produktywnością stanowiska pracy (8)
  W artykule tym omówiono temat powiązań warunków pracy, a zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa jej wykonywania i produktywności pracowników. W celu wykazania istnienia tego związku opracowano opisywaną w tekście metodę, umożliwiającą badanie zależności między poziomem bhp a produktywnością na stanowisku pracy. W metodzie tej wykorzystano powszechnie dostępne narzędzia z obszaru oceny poziomu bhp na stanowisku pracy (ryzyka zawodowego) oraz efektywności wykorzystania stanowiska pracy (OEE). 
 • Identyfikacja dominujących źródeł hałasu na terenie wiertni gazu łupkowego za pomocą map rozkładu poziomu ciśnienia akustycznego (13)
  W ostatnich latach w Polsce prowadzi się prace poszukiwawczo-rozpoznawcze związane z pozyskiwaniem gazu z łupków. Artykuł dotyczy identyfikacji źródeł hałasu wiertni, z punktu widzenia ekspozycji na hałas pracowników pracujących na jej terenie. Jednym ze sposobów identyfikacji źródeł hałasu jest zastosowanie wyznaczonych metodą pomiarowo-obliczeniową map hałasu, wykonanych w pasmach częstotliwości. Z map tych wynika, że silnik spalinowy napędzający prądnice do Top Drive jest na wiertniach największym źródłem hałasu w zakresie częstotliwości powyżej 500 Hz. Drugim co do wielkości emisji hałasu typem źródła są pompy płuczkowe, szczególnie w zakresie częstotliwości od 8 do 63 Hz. Trzecim istotnym źródłem hałasu są sita wibracyjne, szczególnie w zakresie częstotliwości od 8 do 63 Hz oraz w paśmie 4000 Hz.
 • Komfort użytkowania odzieży ochronnej - wyniki badań ankietowych (18)
  Dzięki odzieży ochronnej, zabezpieczającej pracownika przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących na stanowiskach pracy możliwe jest wykonywanie wielu prac, również niebezpiecznych dla życia i zdrowia zawodów. Jednakże odzież ta niemal zawsze stanowi pewne obciążenie dla organizmu, głównie ze względu na swoją masę, czy rodzaj zastosowanego materiału. Przyczyna obniżonego komfortu może leżeć także w nieprawidłowej konstrukcji odzieży lub niewłaściwym dopasowaniu jej rozmiaru do wymiarów użytkownika, na skutek czego ruchy człowieka są znacznie utrudnione. Badania ankietowe wśród 120 pracowników stosujących na stanowiskach pracy odzież ochronną wskazują, iż 23% zgłosiło problem złego dopasowania odzieży do sylwetki. Taka sama liczba respondentów odczuwała ucisk i niewygodę podczas wykonywania czynności zawodowych, zaś 8% - narzekało na trudności przy zakładaniu i zdejmowaniu odzieży. Na podstawie wyników badań należy stwierdzić, że istnieje potrzeba opracowania nowych narzędzi badawczych, które pozwoliłyby na kompleksową ocenę ergonomii odzieży ochronnej.
 • Aktualne wytyczne norm zharmonizowanych dotyczące technicznych środków ochrony przed urazami powodowanymi przez pilarki łańcuchowe (22)
  W artykule wskazano na duże ryzyko urazów, powodowanych kontaktem z ruchomą piłą przenośnych pilarek łańcuchowych w kontekście szerokiego zastosowania tych maszyn przez profesjonalnych użytkowników i amatorów. Przedstawiono nowe wytyczne norm zharmonizowanych, które pokazują sposoby ograniczenia dostępu operatorów do ruchomej piły łańcuchowej, jak również metody sprawdzania zgodności z tymi wytycznymi. Wybrano proste metody oceny bezpieczeństwa tych maszyn, które mogą być zastosowane przez ich potencjalnych użytkowników. Opisy zilustrowano odpowiednimi rysunkami. Zwrócono jednocześnie uwagę, że w niektórych przypadkach do oceny bezpieczeństwa niezbędne jest jednak zastosowanie bardziej złożonej i skomplikowanej aparatury pomiarowej, np. stanowiska do badania odbicia i hamulca pilarki.
 • Dostęp do dziedzinowych zasobów informacyjnych z wykorzystaniem wyszukiwarki fasetowej (26)
  Konieczność doskonalenia udostępniania informacji dziedzinowej z obszaru bezpieczeństwa pracy wynika zarówno ze znaczącej rozbudowy zasobów bibliotecznych w wersji elektronicznej, tak w Polsce, jak i na świecie, jak i z obserwowanych preferencji użytkowników. A te są ewidentnie coraz bardziej ukierunkowane na wyraźne, proste oraz intuicyjne wyszukiwania informacji, z wykorzystaniem jednego okienka wyszukiwawczego. Ma być "tak, jak w Google".
 • Zmiany w przepisach (30)
  Rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych - zaliczanie do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej; Termiczne przekształcanie odpadów; Bezpieczeństwo morskie - kwalifikacje: uznanie egzaminu dyplomowego za równoważny z kwalifikacyjnym; Choroba zawodowa - pojęcie prawne oraz pojęcie medyczne w świetle wyroków WSA 
 • Odpowiadamy na pytania Czytelników (31)
  Na jakich warunkach i w jakiej wysokości będą wypłacane jednorazowe dodatki do emerytur i rent;
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Co najmniej dwie godziny dziennie poza domem; Badania unijne nad ubezpieczeniem społecznym; Najcieńsze ogniwo fotowoltaiczne w historii; Głodówka w różnych odsłonach; Czego biegacz nie potrzebuje