Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2020/06

 • Ogólnopolska kampania społeczna „Aktywni w pracy” (II strona okładki)
 • Aktualności z kraju (2)
 • Epidemia a zdrowie psychiczne na świecie (3)
  Zgodnie z raportem Organizacji Narodów Zjednoczonych, opublikowanym 13 maja 2020 r. pandemia wywołuje poważne problemy natury psychologicznej wśród społeczeństw całego świata. Jak wynika z badań ankietowych, w niektórych krajach nawet 2/3 populacji odczuwa skutki stresu wywołanego istniejącą sytuacją, co wpływa na zarówno ich życie społeczne, jak i zawodowe.
 • Epidemia z perspektywy pracownika. Wybrane problemy psychologiczne i sposoby radzenia sobie z nimi (4)
  Obecna sytuacja dosłownie wywróciła znany nam świat „do góry nogami”. Niektórzy terapeuci uważają, że przeszliśmy coś w rodzaju zbiorowej traumy. Zamknięci w domach, pozbawieni kontaktu z rodziną, czy ze znajomymi – wszyscy w pewnym stopniu zmagaliśmy się z lękiem przed zakażeniem. Dla niektórych był to nawet lęk przybierający rozmiary schorzenia nazywanego „lękiem panicznym”.
 • Kolorowanie jako forma walki ze stresem (8)
  Obecnie jedną z najważniejszych przyczyn stresu zawodowego jest rozwój technologii i przeobrażenie rynku pracy, nakładające na pracownika obowiązek teleobecności. Ciągłe zanurzenie w technologii zaburza relację z samym sobą, utrudniając stosowanie metod autoterapeutycznych, które mogłyby przeciwdziałać szkodliwemu wpływowi stresu. Kolorowanie jest jedną z metod interwencji antystresowych. W procesie autoterapeutycznym ma ono wpływ nie tylko na sprawniejsze zarządzanie stresem, ale również na redukcję lęku oraz wzrost uważności, koncentracji i kreatywności u badanych osób.
 • Mniej wypadków przy pracy. Czy robotyzacja zwiększa nasze bezpieczeństwo? (11)
  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 r. w Polsce zgłoszono 83 205 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, a wskaźnik wypadkowości wyniósł 6,15. To mniej niż w roku ubiegłym. Zdaniem ekspertów na poprawę tych statystyk wpływają między innymi zmiany w strukturze zatrudnienia oraz postępująca robotyzacja, obecna zwłaszcza w przemyśle ciężkim.
 • Wspomaganie dietą układu odpornościowego w walce z infekcją (12)
  Obawy związane z koronawirusem spowodowały, że w mediach społecznościowych pojawiło się wiele niemedycznych porad, jak wzmacniać układ odpornościowy, aby nie zachorować. Mimo że obecnie nie dysponujemy potwierdzonymi dowodami naukowymi wskazującymi, jakoby pojedynczy naturalny produkt spożywczy lub suplement diety stymulowały istotnie ludzki układ odpornościowy lub zapobiegały zakażeniom powodowanym przez SARS-CoV-2, to istnieje wiele skutecznych zachowań, strategii żywieniowych i treningowych, które mogą zmniejszać narażenie na patogeny i ograniczać immunosupresję, a przez to najprawdopodobniej redukować ryzyko wystąpienia choroby. Artykuł zawiera informacje na temat najistotniejszych czynników, których wpływ na funkcjonowanie układu immunologicznego w literaturze naukowej jest najlepiej udokumentowany.
 • Kształtowanie klimatu akustycznego w pomieszczeniach placówek medycznych - zalecenia (17)
  W artykule scharakteryzowano wyniki pomiarów hałasu, przeprowadzonych w wybranych pomieszczeniach placówek medycznych. Omówiono także wyniki oceny warunków pracy w tych placówkach ze względu na hałas. Ocena ta została dokonana na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród ponad 300 lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników laboratoriów diagnostycznych. Wyniki pomiarów hałasu oraz badań ankietowych stanowiły podstawę do przedstawienia podstawowych metod kształtowania klimatu akustycznego w salach operacyjnych, gabinetach zabiegowych, laboratoriach diagnostyki medycznej, oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz w pokojach pielęgniarek i korytarzach szpitalnych.
 • Ocena jakości wykonania zadań koordynacyjnych dwuręcznej ze względu na płeć i wiek (22)
  W artykule przedstawiono wyniki analizy jakości wykonywania zadań koordynacji dwuręcznej. Badania przeprowadzono na czterech grupach zróżnicowanych ze względu na płeć i wiek (20-30 lat i 60-67 lat). Badani wykonywali zadania koordynacji dwuręcznej opracowane w CIOP-PIB oraz testy zawarte w Wiedeńskim Systemie Testów. Wyniki pokazują znaczące różnice w wartościach wskaźników jakości sterowania pomiędzy grupą osób młodszych a grupą osób starszych. Silniejsze zróżnicowanie zaobserwowano w zadaniach koordynacji dwuręcznej. Większe różnice występują także ze względu na wiek niż ze względu na płeć.
 • Porównanie rozwiązań systemów ostrzegających osoby stosujące ochronniki słuchu przed zbliżającymi się pojazdami (26)
  W artykule przedstawiono prace nad rozwiązaniami będącymi podstawą do opracowania systemu ostrzegania pracowników stosujących ochronniki słuchu przed kolizją z pojazdem. Prace te polegały na wyborze i testowaniu rozwiązań, które potencjalnie mogłyby być użyte w tym systemie. Pierwszym analizowanym rozwiązaniem był układ umożliwiający odczytywanie wartości wskaźnika wskazującego na moc odbieranego sygnału radiowego, zbudowany z wykorzystaniem urządzenia Bluetooth klasy 2. Niestety odległość, w odniesieniu do której wartość RSSI zmienia się w sposób możliwy do wykorzystania w systemie, jest ograniczona do kilku metrów. Kolejnym analizowanym rozwiązaniem był system funkcjonujący na zasadzie detekcji obecności nadajnika w strefie wokół pracownika. Trzecim analizowanym rozwiązaniem był układ, w którym nadajnik zbudowano na bazie urządzenia Bluetooth klasy 1, zapewniającego większą moc sygnału radiowego. Badania wskazały na możliwość prawidłowej oceny odległości pojazd-pracownik w wymaganym zakresie odległości. Zdecydowano więc, że to rozwiązanie będzie dalej rozwijane.
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień lub kwalifikacji – przedłużenie ważności
  • Ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii – nowe rozporządzenia
  • Szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – zmiany w rozporządzeniu
  • Szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej – zmiany w rozporządzeniu
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Stan epidemii a zgłoszenie wniosku w sprawie emerytury, renty lub innych świadczeń, które przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Jak odwołać się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie stanu epidemii?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz