Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2017/05


 • Bezpiecznie na ratunek. Konferencja naukowa w Kaliszu (II s. okł.)
  I krajowa konferencja naukowa "Bezpieczeństwo i ratownictwo wodne, lądowe i powietrzne", 11-12 maja 2017 r.
 • Aktualności z kraju (2)
  • Polska branża gier komputerowych z dofinansowaniem
  • Nowe fundusze kapitałowe NCBR
  • 240 mln zł na rozwój branży motoryzacyjnej
 • Różne oblicza ergonomii. XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomiczne (3)
  Ergonomia środowiska pracy i życia człowieka, nowe zastosowania ergonomii czy edukacja i szkolenie w bezpieczeństwie pracy i ergonomii - m.in. takie tematy poruszano podczas jubileuszowej, 30. edycji Międzynarodowego Seminarium Ergonomicznego (MSE), które w tym roku odbywało się w Tarnowie. Jednak to nie koniec ważnych rocznic - w maju tego roku Polskie Towarzystwo Ergonomiczne (PTErg) obchodziło 40. rocznicę powstania.
 • Dbajmy o kręgosłup! (4)
  Rozmowa z dr Patrycją Krawczyk-Szulc z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Wiarygodne dane warunkiem poprawy bezpieczeństwa pracy (6)
   Od kilkunastu już lat data 28 kwietnia łączy się ze szczególną troską o bezpieczeństwo pracy. Przypada wówczas Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy - ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Pracy w Genewie (MOP), a także Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych - przyjęty przez związki zawodowe. Także w Sejmie RP od 2003 r. tradycją stały się uroczyste obchody tego dnia, organizowane przez Radę Ochrony Pracy we współpracy z organizacjami i instytucjami zaangażowanymi w ochronę zdrowia w pracy.
 • Wymagania przy stosowaniu chodników i płacht elektroizolacyjnych podczas prac w warunkach zagrożeń elektrycznych (8)
  Chodniki i płachty elektroizolacyjne są środkami ochronnymi zmniejszającymi ryzyko wykonywania prac pod napięciem (praca w kontakcie lub w pobliżu napięcia). Powinny one spełniać odpowiednie wymagania szczegółowe (normatywne). Istotne jest również, aby użytkownik tych środków miał wiedzę na temat ich doboru, warunków i ograniczeń w stosowaniu, a także znał wymagania dotyczące kontroli, konserwacji i przechowywania.
 • Niezgodności z wymogami ochrony radiologicznej występujące w rentgenodiagnostyce oraz propozycje ich usunięcia (11)
  W artykule zaprezentowano podstawową problematykę z zakresu ochrony radiologicznej. Została również przeanalizowana aktualna sytuacja dotycząca niezgodności występujących podczas organizacji bezpieczeństwa pracy przy promieniowaniu rentgenowskim. Celem artykułu było opracowania rozwiązania występujących niezgodności. Aby osiągnąć przedstawiony cel zaproponowano zmiany, które mogą mieć istotny wpływ na poprawą poziomu bezpieczeństwa pracowników na wybranym stanowisku oraz pacjentów. Dokonano analizy literatury z zakresu negatywnego oddziaływania promieniowania rentgenowskiego na organizm człowieka. Podzielono także istniejące środki ochrony ze względu na osłonę dla pacjenta i pracownika oraz ogół ludności. Wykonano badania w 33 jednostkach ochrony zdrowia w celu weryfikacji stosowanej ochrony radiologicznej i niezgodności z nią związanych.
 • Ocena zdolności do pracy pracowników starszych wg WAI - wyniki wybranych polskich badań (16)
  W artykule przedstawiono analizę polskich badań prowadzonych w zakresie zdolności do pracy pracowników starszych ocenianych według WAI (Work Ability Index). Omówiono definicję starszego pracownika, a także zwrócono uwagę na związek pomiędzy zdolnością do pracy zdrowych i przewlekle chorych pracowników a poszczególnymi czynnikami zawodowymi i pozazawodowymi, takimi jak wiek, rodzaj wykonywanej pracy, zawód, wykształcenie, wydolność fizyczna, gorące środowisko, styl życia, praca zmianowa, stres zawodowy oraz dopasowanie do organizacji.
 • Stosowanie ekranów akustycznych w pomieszczeniach (21)
  W artykule omówiono sposoby zastosowania ekranów akustycznych w pomieszczeniach. Stosuje się je jako: częściową obudowę lub osłonę źródła hałasu, przeszkodę dla hałasu dochodzącego bezośrednio od źródła hałasu do stanowiska pracy, do podziału pomieszczenia na dwie części odseparowane akustycznie oraz jako element zwiększający chłonność akustyczną pomieszczenia. Podano parametry akustyczne określające skuteczność ekranów akustycznych. Określono związek klasy pochłaniania dźwięku α. Na podstawie konkretnego przykładu obliczono, o ile zmniejszy się poziom dźwięku A po zastosowaniu ekranów akustycznych. Określono także ogólne zalecenia akustyczne dotyczące stosowania ekranów w pomieszczeniach.
 • Konkurs Dobrych Praktyk w kampanii "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" (26)
  W ramach europejskiej kampanii informacyjnej pn. "Bezpieczni na staracie, zdrowi na mecie" (ang.), prowadzonej w latach 2016-2017, organizowany jest Konkurs Dobrych Praktyk. Ma on na celu poznanie działań podejmowanych przez firmy i organizacje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy w kontekście starzejącej się kadry pracowniczej, stosowania profilaktyki zdrowotnej przez całe życie zawodowe oraz dostosowania miejsc pracy do wieku i możliwości pracowników.
 • Zapiski Latte
  • Muzyka z prądem (29)
   Przez tysiąclecia graliśmy na instrumentach zwanych akustycznymi. Jak ziemia długa i szeroka, bez względu na kulturowe meandry, pochodzenie społeczne i religie bębniliśmy na bębnach, piszczeliśmy na piszczałkach, szarpaliśmy struny lub traktowaliśmy je delikatniej smyczkiem, ucząc się mozolnie wyrafinowanej sztuki wydobywania z nich dźwięku.
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Zawód fizjoterapeuty
   25 kwietnia 2017 r. weszły w życie nowe rozporządzenia dotyczące zawodu fizjoterapeuty.
  • Praktyka zawodowa kandydatów na doradców podatkowych - zmiana rozporządzenia
   12 kwietnia 2017 r. weszło wżycie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych (Dz.U. poz. 762).
  • Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
   1 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. poz. 796), wydane na podstawie art. 176 par. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Kogo ZUS uznaje za niezdolnego do pracy?
  • Kiedy powstaje prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy?
  • Jak wylicza się wysokość renty?
  • Jakie są obowiązki płatników składek/pracodawców w zakresie emerytalno-rentowym?
  • Czy od 1 października 2017 r. będzie nadal przyznawana emerytura częściowa?
  • Od kiedy będzie wypłacana emerytura osobie, która od 1 października 2017 r. będzie mogła przejść wcześniej na to świadczenie?
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  • Okulary z wysokim IQ
  • Komputer lepiej niż człowiek przewidział liczbę ataków serca
  • Badanie krwi może wykryć schizofrenię
  • Terapia dotykiem
  • Mata podłogowa w prewencji chorób układu mięśniowo-szkieletowego
  • Zachowaj równowagę - wzmocnij kręgosłup