Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2020/08

 • Bezpieczeństwo, zdrowie i ergonomia pracy zdalnej w czasie koronawirusa – wstępne wyniki badania (II strona okładki)
 • Aktualności z kraju (2)
 • Pracownicy wymagają szczególnej ochrony przed czynnikami biologicznymi w czasie epidemii – ostrzega EU-OSHA (3)
  W nowym sprawozdaniu, sporządzonym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), dokonano podsumowania wyników dużego projektu celem odniesienia się do ekspozycji na czynniki biologiczne w pracy oraz związane z tym skutki zdrowotne. Pomimo że badanie przeprowadzono przed pojawieniem się epidemii SARS-CoV-2, ustalenia wynikające z projektu są szczególnie istotne z uwagi na obecną sytuację na świecie. Rezultaty obejmują swoim zakresem niektóre sektory, grupy szczególnie wrażliwe oraz systemy monitorowania.
 • Prezydencja Niemiec w Radzie Unii Europejskiej (4)
  1 lipca 2020 roku Niemcy przejęły prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Zgodnie z zapisami traktatu lizbońskiego, co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie obejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie i w tym czasie przewodniczy jej posiedzeniom na wszystkich szczeblach.
 • Odpowiedzialność za kierownicą (5)
  Doskonałą okazją, aby przypomnieć podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze, a także o tym, jak pomagać rannym w wypadku oraz jak zachować się na przejeździe kolejowym, jest obchodzony w lipcu Dzień Bezpiecznego Kierowcy.
 • Rozwój nanotechnologii a bezpieczeństwo i etyka (6)
  Nanotechnologia, chociaż w nauce notowana jako pojęcie od lat 50 XX wieku, nabrała prawdziwego rozpędu dopiero w trakcie ostatnich 30 lat. Nanomateriały stały się widoczne po wynalezieniu przez IBM mikroskopu sił atomowych w latach 80 poprzedniego stulecia. Dzisiaj wiemy, że występują w różnych formach i strukturach, a zagrożenia związane z ich stosowaniem są zróżnicowane – w wielu przypadkach nie zostały jeszcze zbadane.
 • Dobór ochrony oczu i twarzy w pracy spawacza (8)
  W artykule omówiono ogólną zasadę doboru środków ochrony indywidualnej chroniących oczy i twarz, a także doboru tych ochron w kontekście prac spawalniczych. W odniesieniu do opisanych przykładów przedstawiono zestawienia zagrożeń występujących na stanowisku pracy spawacza, charakterystyki oraz rodzaje stosowanych w tych warunkach ochron oczu i twarzy. Artykuł ma również pomóc czytelnikowi w interpretowaniu treści norm, w których znaleźć można wytyczne do doboru ochron oczu i twarzy.
 • Prezentacja aplikacji mobilnej do oceny narażenia na promieniowanie UV w otoczeniu spawania łukowego (12)
  Promieniowanie nadfioletowe może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób postronnych pracujących lub przebywających w pobliżu miejsc, w których wykonuje się spawanie łukowe. Napromienienie promieniowaniem UV skóry czy oczu człowieka przebywającego w pomieszczeniu spawania nawet w obszarach oddalonych od łuku lub osłoniętych przesłonami spawalniczymi może przekraczać wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji. Stąd istotne jest takie zaprojektowanie stanowisk pracy znajdujących się w pomieszczeniu, w którym wykonuje się spawanie, aby inni pracownicy nie byli narażeni na nadmierne promieniowanie UV. Opracowana aplikacja mobilna może w tym pomóc. Umożliwia ona oszacowanie wartości natężenia napromienienia oraz dopuszczalnego czasu ekspozycji pracownika przebywającego w dowolnym miejscu pomieszczenia, a także zamodelowanie ustawienia osłon spawalniczych tak, aby ograniczyć ryzyko zawodowe. warunkiem jest posiadanie danych pomiarowych natężenia napromienienia przy danym procesie spawalniczym i ich wpisanie do obliczeń w aplikacji. Jeśli takich danych użytkownik nie posiada, to może zakupić opracowaną w CIOP-PIB bazę danych pomiarowych dla różnych procesów spawania i wybrać wynik pomiaru dla danego procesu.
 • Postępowanie z odpadami medycznymi (16)
  Podstawą właściwego zarządzania gospodarką odpadami medycznymi (zwłaszcza w miejscu pracy), jest ich odpowiednia segregacja oraz unieszkodliwianie. Szacuje się, że w Polsce odpady medyczne wytwarzane są przez ok. 40 tys. podmiotów gospodarczych. W artykule podano obecnie obowiązującą klasyfikację odpadów medycznych, opisano źródła ich powstawania, a także sposoby ich gromadzenia oraz magazynowania. Przybliżono również czytelnikom wiedzę na temat postępowania z odpadami medycznymi w świetle obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając m.in. ich transport oraz unieszkodliwianie.
 • Wpływ wieku i płci na cechy funkcjonalności powiązane z precyzją wykonywania zadań (20)
  Celem przeprowadzenia prezentowanych w artykule badań była ocena wpływu wieku i płci na cechy funkcjonalności powiązane z precyzją i szybkością wykonywania zadań. badaniami objęto dwie 120-osobowe grupy. Mierzono zmienne opisujące jakość wykonywania czynności precyzyjnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej oko-ręka-noga oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej w teście krzyżowym. W zmiennych wszystkich testów zanotowano zróżnicowanie wartości zarówno ze względu na wiek, jak i płeć osób badanych.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Państwowa Inspekcja Pracy w 2019 r.: misja wciąż aktualna (25)
 • 95 posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (26)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Rodzaje stanowisk w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na których wy stępują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia – zmiana rozporządzenia
  • Badania lotniczo-lekarskie
  • Stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje dodatek dla sierot zupełnych. Komu przysługuje taki dodatek?
  • Czy osoba, która nie ma żadnego świadczenia może ubiegać się o świadczenie w drodze wyjątku?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz