Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2020/10

 • Europejska kampania informacyjna 2020-2022 z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” (II strona okładki)
 • Aktualności z kraju (2)
 • Przyszłość pracy zdalnej w Polsce (3)
  Przepisy zawarte w ustawie o tzw. tarczy antykryzysowej umożliwiły pierwotnie pracodawcy nakazanie swoim pracownikom pracy zdalnej przez czas do 180 dni, czyli dokładnie do 4 września br. czas ten został jednak przedłużony – będzie obowiązywać aż do 3 miesięcy po odwołaniu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wciąż jednak brakuje stałych regulacji odnoszących się do pracy zdalnej.
 • Szkolenie bhp z udziałem osób z niepełnosprawnościami (6)
  Jak wynika z przepisów Kodeksu pracy, każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy musi odbyć szkolenie bhp. Wstępne szkolenie bhp powinno obejmować tematykę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej w miejscu pracy, prawa pracy, zarządzania bezpieczeństwem w pracy z wykorzystaniem substancji chemicznych, a także postępowania w sytuacji zdarzenia wypadkowego. Osoby z niepełnosprawnościami niezależnie od stopnia niepełnosprawności, muszą przechodzić takie szkolenia tak samo, jak osoby pełnosprawne. Niemniej, jeżeli chcemy liczyć na efektywność procesu szkolenia w kontekście osób z niepełnosprawnościami, jego treść i przebieg powinny być dostosowane do ich specjalnych potrzeb.
 • Symulacja współpracy z robotem w wirtualnym środowisku pracy. Wyniki badań ankietowych – założenia teoretyczne (1) (8)
  W artykule przedstawiono zagadnienie wykorzystania rzeczywistości wirtualnej do badania wpływu przemysłowego robota współpracującego na pracownika, w szczególności wywołany bliską obecnością robota niepokój. Opisano procedurę badań obejmującą symulację w rzeczywistości wirtualnej współpracy z robotem przy montażu elementów silników. Przedstawiono narzędzia kwestionariuszowe planowane do użycia w trakcie badań z ochotnikami oraz wyniki badań pilotażowych. Wyniki właściwych badań opisane zostaną w drugiej części artykułu.
 • Wpływ narażenia zawodowego na rozpuszczalniki organiczne oraz metale i ich związki na rozrodczość (13)
  W artykule zaprezentowano przegląd danych literaturowych, które obrazują skutki narażenia zawodowego na wybrane metale oraz rozpuszczalniki organicznego pochodzenia. zarówno prezentowane w tekście ołów, rtęć i kadm, jak i opisywane rozpuszczalniki to substancje, które występują wciąż często w środowisku pracy, zwłaszcza w przemyśle, chociażby w branżach: recyklingowej, kosmetycznej, tekstylnej czy elektronicznej, żeby wymienić tylko kilka przykładów. Narażenie zawodowe na obie te grupy związków chemicznych, które przekracza wartości referencyjne, wywołuje poważne skutki zdrowotne – m.in. w odniesieniu do płodności i rozrodczości, ale i t akie, które mogą się ujawnić dopiero po wielu latach.
 • Skutki zdrowotne narażenia pracowników na drgania mechaniczne przenoszone przez kończyny górne (18)
  Obraz kliniczny zespołu wibracyjnego jest niespecyficzny i może obejmować zarówno zaburzenia czynnościowe, jak i organiczne. W obrazie klinicznym rozróżnia się postać: naczyniowo-nerwową, kostno-stawową i mieszaną zespołu wibracyjnego. Pierwsze symptomy pojawiają się dość wcześnie, najczęściej nie są jednak początkowo zbyt uciążliwe i mogą zostać przeoczone. Dlatego też ważne jest skrupulatne monitorowanie parametrów środowiska pracy oraz stosowanie profilaktyki, zarówno na poziomie technicznym, jak i w postaci przewidzianych przepisami prawa pracy badań wstępnych i okresowych pracowników zatrudnionych w narażeniu na wibrację miejscową.
 • Nowe wymagania w zakresie parametrów ergonomicznych sprzętu ochrony układu oddechowego (22)
  W artykule przedstawiono propozycje rozszerzenia i zmian zakresu badań parametrów sprzętu ochrony układu oddechowego, mających bezpośrednie przełożenie na ergonomię jego stosowania. Uwzględniono badania eksploatacyjne, opór oddychania, zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym i ograniczenie pola widzenia. Zaproponowano wprowadzenie nowego parametru – pracy oddychania, która ma bezpośrednie przełożenie na podział sprzętu na klasy związane z ciężkością prac, dla których dany typ sprzętu jest przeznaczony. Zaproponowano również listę kontrolną umożliwiającą obecnym użytkownikom sprzętu ochrony układu oddechowego weryfikację podstawowych elementów wpływających na komfort użytkowania tego sprzętu.
 • Film jako narzędzie budowania kultury bezpieczeństwa w Polsce (26)
  Obecna edukacja z reguły ma stosunkowo ubogie walory poznawcze. Dotyczy to zarówno kształcenia w wieku młodym, jak i dorosłym. Uczniowie od najmłodszych lat zamiast bazować na ciekawości, chęci przygody i poznania czegoś nowego, muszą uczyć się akceptacji życia takim, jakie jest widziane przez dorosłych. Niewiele lepiej jest w edukacji osób dorosłych. Osoby starsze mają niewątpliwie większe doświadczenie i często motywację do uczenia, ale niestety równie często mniejsze możliwości percepcyjne. Dlatego sposób przekazywania im wiadomości jest równie ważny, jak w przypadku ludzi młodych.
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
  • Zlecenia na przeprowadzenie ekspozycji pozamedycznych związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem
  • Ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz