Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2020/12

 • Aktualności z kraju (2)
 • Od wariolizacji do rekombinacji. Krótka historia szczepionek (3)
  Idea szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym jest bardzo stara. Już starożytni Grecy w V wieku p.n.e. zauważyli, że osoby, które przetrwały zarazę, zwykle nie ulegają chorobie podczas jej kolejnych fal.
 • Robotyzacja a liczba miejsc pracy (6)
  Ogólnoświatowa epidemia Sars-CoV-2 przyśpieszyła proces robotyzacji na globalnym rynku pracy. Jak wynika z najnowszej edycji raportu World Economic Forum, opublikowanego w październiku 2020 r., do 2025 r. podział czasu pracy pomiędzy ludzi a maszyny będzie niemal równy. Eksperci szacują, że może się przełożyć na likwidację aż 85 mln etatów na całym świecie w ciągu najbliższych 5 lat. Procesy automatyzacji mają jednak sprawić, że niemal równocześnie pojawi się 97 mln nowych miejsc pracy.
 • Sztuczna inteligencja a bezpieczeństwo pracy (7)
  Sztuczna inteligencja (SI) jest częścią cyfrowej transformacji i coraz częściej znajduje zastosowanie w produkcji i innych obszarach działalności gospodarczej. Zasadne stają się pytania, czy kiedyś zastąpi ona ludzi, i w jakim zakresie? A jakie zastosowania oferuje firmom już obecnie i jakie korzyści można odnieść z wykorzystywania SI?
 • Kompetencje niezbędne do efektywnego wykonywania pracy zdalnej (8)
 • Czwarta edycja konkursu fotograficzno-filmowego O!ZNAKI! PRACY rozstrzygnięta (10)
  Dobiegła końca czwarta edycja konkursu fotograficzno-filmowego O!ZNAKI!PRACY, organizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. W tym roku ze względu na reżim sanitarny miłośnicy kina i pracy spotkali się w przestrzeni wirtualnej.
 • Nagrodzono wynalazki w 2020 roku (13)
  Dobre wiadomości – mimo zagrożenia epidemiologicznego, wynikającego z epidemii COVID-19 – nadeszły z Paryża, a dotyczą sfery wynalazczości. „Concours Lepine” to międzynarodowe targi oraz konkurs wynalazków o 119-letniej tradycji. W tym roku konkurs odbył się w zmodyfikowanej formule, dostosowanej do niecodziennych okoliczności.
 • Dopuszczalność powstrzymania się pracowników od wykonywania pracy w placówkach ochrony zdrowia w świetle problematyki art. 210 k.p. (14)
  Autor analizuje regulację zawartą w art. 210 Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia. Artykuł omawia możliwość zastosowania paragrafu 5 do pracowników systemu ochrony zdrowia. W dalszej części autor wskazuje na stanowisko orzecznictwa i doktryny, a także postuluje zmianę wykładni przepisu art. 210 § 5 w odniesieniu do części tych pracowników. Dotychczasowe stanowisko orzecznictwa i doktryny pozbawiało pracowników ochrony zdrowia uprawnienia do zaprzestania pracy lub opuszczenia stanowiska, jeżeli występuje zagrożenie zdrowia lub życia pracownika lub innych osób. Doświadczenie epidemii COVID-19 nakazuje rewizję tego stanowiska, na co autor przywołuje argumenty z wykładni językowej art. 210 Kodeksu pracy. Niektórzy przedstawiciele doktryny wskazani przez autora zdają się także przychylać do postawionej w artykule tezy.
 • Ekspozycja na pole elektromagnetyczne podczas użytkowania pojazdów samochodowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym (18)
  szybki rozwój technologii e-mobility i zwiększająca się systematycznie liczba pojazdów samochodowych o napędzie całkowicie elektrycznym lub hybrydowym powoduje zwiększenie ilości źródeł pola elektromagnetycznego i emisji elektromagnetycznych w środowisku. W artykule przedstawiono wyniki rozpoznania i oceny ekspozycji na pole elektromagnetyczne związane z użytkowaniem osobowych pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym i hybrydowym w kontekście danych literaturowych i badań własnych.
 • Wpływ dźwięku maskującego na zrozumiałość niepożądanych dźwięków mowy w biurach typu open space – wyniki badań własnych (22)
  A artykule przedstawiono wyniki badania obliczeniowego, wpływu zastosowania dźwięków maskujących na zrozumiałość mowy na stanowiskach pracy w typowym pomieszczeniu biurowym open space. Jako dźwięki maskujące uwzględniono dźwięki o czterech charakterach widm częstotliwości i poziomach dźwięku A z zakresu 25-45 dB. Wykazano, że jest możliwe uzyskanie odpowiednich warunków środowiska pracy (w tym własności akustycznych pomieszczenia) przy poziomie dźwięku A dźwięku maskującego z zakresu 31-27 dB (w zależności od rozpatrywanego jednego z czterech typów charakteru widma dźwięku maskującego).
 • Szybka kamera w środowisku pracy – możliwości zastosowania przy pomiarach drgań mechanicznych (27)
  Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania szybkiej kamery do pomiarów drgań mechanicznych w środowisku pracy. Zostały w nim przedstawione wyniki testów przeprowadzonych na 11 narzędziach ręcznych odniesione do wartości przyspieszeń drgań, zmierzonych standardowym układem pomiarowym bazującym na piezoelektrycznych przetwornikach drgań. Otrzymane różnice nie przekraczały 5,7 %, co potwierdza możliwość zastosowania szybkiej kamery do badań drgań działających przez kończyny górne. W artykule zwrócono uwagę także na ograniczenia w zastosowaniu analizy obrazu do pomiarów drgań, wynikające m.in. z konieczności dużego powiększania optycznego i zapewnienia stabilizacji położenia kamery.
 • Zmiany w przepisach (30)
  • 1 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyżywienia w Państwowej Straży Pożarnej, wydane na podstawie art. 62 ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
  • Przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej
  • Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
 • Doniesienia z zagranicy

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz