• Mniej wypadków przy pracy w czasie pandemii (II strona okładki)
 • Aktualności z kraju (2)
 • Systemowe rozwiązania niezbędne do zapewnienia dobrostanu pracowników (3)
  Zdaniem ekspertów Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych wprowadzanie systemowych działań, mających na celu podwyższenie poziomu ochrony zdrowia pracowników oraz wsparcie ich dobrostanu w każdym wymiarze, jest działaniem niezbędnym na rynku pracy, który bardzo się zmienił ze względu na pandemię COVID-19. Jak podkreślają specjaliści ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), pandemia spowodowała wiele zmian w systemie pracy, które mogą wzmocnić tendencję do wydłużania czasu pracy. Z najnowszych danych opublikowanych przez WHO wynika, że ostatnio liczba przepracowanych godzin wzrosła średnio o 10%, co stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia pracowników.
 • Pole elektromagnetyczne emitowane przez systemy radiokomunikacyjne – zmiany na terenie Warszawy w XXI wieku (5)
  Powszechne wykorzystywanie systemów radiokomunikacyjnych przyczynia się do ekspozycji ludzi na pole elektromagnetyczne emitowane przez te systemy. Ze względu na dużą liczbę użytkowników w środowisku wielkomiejskim występuje tu największe zagęszczenie anten radiokomunikacyjnych oraz pole elektromagnetyczne o najbardziej złożonym widmie częstotliwości. W artkule przedstawiono wyniki rozpoznania i oceny ekspozycji na pole elektromagnetyczne emitowane przez systemy radiokomunikacyjne. Na podstawie badań własnych scharakteryzowano niemal dwudziestoletnią ewolucję parametrów ekspozycji w centrum Warszawy. Wskazują one, że do 2020 r. w budynkach użyteczności publicznej i w otwartej przestrzeni miasta nie dochodziło w Warszawie do ekspozycji pracowników na pole elektromagnetyczne o poziomie wymagającym okresowej kontroli według wymagań prawa pracy. Badania nie obejmowały oceny parametrów lokalnego narażenia na silniejsze pole elektromagnetyczne bezpośrednio przy antenach nadajników, zlokalizowanych najczęściej na dachach budynków lub wolnostojących konstrukcjach wsporczych.
 • Możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną – opinie pracodawców (10)
  Celem artykułu jest przedstawienie opinii pracodawców o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Możliwość podjęcia pracy to szansa na rozwój osobowości oraz ograniczenie izolacji społecznej tych osób, jednakże z punktu widzenia pracowników powiatowych urzędów pracy szanse na taką aktywność są niewielkie. Główną tego przyczyną jest niski poziom wykształcenia, gdyż zdecydowana większość osób z niepełnosprawnością intelektualną posiada jedynie podstawowe wykształcenie, a tylko niewielka część – zawodowe specjalne. Mimo że ludzie pozytywnie odnoszą się do aktywności zawodowej tej grupy, to nie są skłonni do jej zatrudniania we własnych przedsiębiorstwach. Badania kwestionariuszowe prowadzone w CIOP-PIB w roku 2020 miały na celu pokazanie, jaka opinia panuje wśród pracodawców na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną jako pracowników oraz na temat ich zatrudniania. W artykule zawarto wyniki tych badań.
 • Jak rozwijać kapitał psychologiczny pracowników w celu poprawy ich dobrostanu? Przykłady interwencji (14)
  W ostatnich latach szczególną uwagę poświęca się dobrostanowi pracowników, a także interwencjom, których celem jest utrzymywanie bądź poprawa tegoż dobrostanu. Dotychczasowe badania wykazały, że jednym ze sposobów zachowania lub poprawy zdrowia i samopoczucia pracowników jest budowanie ich zasobów psychologicznych. Celem artykułu jest przedstawienie skutecznych interwencji zmierzających ku budowaniu zasobu osobistego, jakim jest kapitał psychologiczny. W artykule przedstawiono typologię interwencji organizacyjnych oraz omówiono model interwencji rozwijającej kapitał psychologiczny pracowników. Następnie opisano przykłady oddziaływań opartych na tych założeniach oraz wiele innych interwencji, które są skuteczne w rozwijaniu kapitału psychologicznego i podnoszą poziom dobrostanu pracowników.
 • Szczepienia ochronne w Polsce (18)
  Najskuteczniejszą metodą profilaktyki w zwalczaniu chorób zakaźnych są szczepienia ochronne. Szczepienia dają możliwość kontrolowania rozwoju chorób, a w wielu przypadkach pozwalają je całkowicie wyeliminować. W artykule przybliżono czytelnikowi wiedzę z zakresu historii szczepień, rodzajów odporności organizmu oraz typów szczepionek. Przeanalizowano ponadto uregulowania prawne z zakresu szczepień obowiązkowych i zalecanych w Polsce.
 • Wpływ ekspozycji na zimno na sprawność manualną pracownika używającego rękawic ochronnych (22)
  Ekspozycja na środowisko zimne może negatywnie wpływać na organizm pracownika. Niekorzystne warunki mogą prowadzić do wychłodzenia części dystalnych, jak również organizmu, a nawet do hipotermii. W artykule skupiono uwagę na jednym z elementów wpływu środowiska zimnego na organizm człowieka, a dokładniej na sprawności manualnej. Przedstawiono w nim wpływ środowiska zimnego na zmiany sprawności rąk, co z kolei może się przekładać m.in. na zwiększenie liczby wypadków, a więc bezpieczeństwo pracy.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Wiedza naukowców i świadomość pracowników zmniejszają ryzyko wypadku (27)
   Na czerwcowym posiedzeniu plenarnym skomasowano dwa tematy związane z aktualną sytuacją. Pierwszy dotyczył elektromobilności i bezpieczeństwa użytkowania pojazdów elektrycznych a drugi – stanu psychofizycznego pracowników w aspekcie ryzyka wystąpienia wypadku podczas pracy.
 • Osoby z niepełnosprawnościami a praca w rolnictwie (28)
 • Zapraszamy do udziału w europejskim Konkursie Dobrych Praktyk (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Plany postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych
  • Analiza zagrożeń wynikających z działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
  • Wymagania dotyczące rejestracji dawek indywidualnych
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Co to jest świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych i komu przysługuje
  • Jak ustala się wysokości tzw. starej i nowej emerytury?
  • Jak przelicza się emerytury z tytułu pracy po przyznaniu świadczenia?
  • Czy są zasiłki macierzyńskie dla ojców?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz