• Czy pracownik może wygrać z automatyzacją? (II strona okładki)
 • Aktualności z kraju (2)
 • Nowa strategia UE w kwestii bhp (3)
 • Młodzi ludzie na rynku pracy – jak pandemia wpłynęła na ich stosunek do kariery zawodowej (4)
  Raport „Pierwsze kroki na rynku pracy”, opublikowany w czerwcu przez firmę Deloitte, przybliża obraz pokolenia, które właśnie stawia pierwsze kroki na ścieżce kariery zawodowej – młodych ludzi mierzących się z wyzwaniami technologicznymi, gospodarczymi i społecznymi. Okazuje się, że nie stronią oni od ciężkiej pracy, jednak mają inne podejście do równowagi między życiem zawodowym niż ich starsi koledzy.
 • Konkurs plastyczny „Prawdziwy bohater nosi maskę” i jego wpływ na zachowanie uczestniczących w nim dzieci (6)
  Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach działań na rzecz rozwijania metod i opracowywania narzędzi wspierających proces edukacji w zakresie kształtowania postaw probezpiecznych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, zorganizował konkurs plastyczny. Tegoroczna jego edycja „Prawdziwy bohater nosi maskę” cieszyła się dużym zainteresowaniem.
 • Środki ochrony oczu i twarzy – wyroby wspomagające walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (8)
  Wiosną 2021 r., gdy powstawał ten artykuł, w Polsce wciąż obowiązywał nakaz używania maseczek w przestrzeni publicznej. Inne (wcześniej dozwolone) sposoby osłaniania ust i nosa, tj. z wykorzystaniem chust, szalików czy innych elementów odzieży, a także osłon twarzy (nazywanych powszechnie przyłbicami) – były zabronione. Określenia „sposoby osłaniania” użyto celowo, gdyż z uwagi na sposób transmisji wirusów do organizmu środki ochrony oczu i twarzy mogą być jedynie dodatkowymi elementami zabezpieczającymi. W artykule omówiono funkcję, jaką pełnią środki ochrony oczu i twarzy w ograniczaniu zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
 • Praktyczne aspekty stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego przed zagrożeniami biologicznymi. Uregulowania prawne i analiza badań ankietowych (10)
  W artykule opisano w sposób syntetyczny podstawowe wymagania prawne wobec sprzętu ochrony układu oddechowego oraz wyniki badań ankietowych dotyczące doświadczeń użytkowników takiego sprzętu oraz ich oczekiwań co do funkcjonalności aplikacji. Przedstawiono też ogólne założenia do opracowania aplikacji.
 • Charakterystyka służb bhp w Polsce – wyniki badania (16)
  Artykuł prezentuje wybrane wyniki badania „Diagnoza i prognoza rynku usług bhp i charakterystyka służby bhp w Polsce”, zrealizowanego w 2020 r. badanie obejmowało przeprowadzenie telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych nr próbie 500 przedstawicieli wewnątrzzakładowej służby bhp oraz specjalistów bhp spoza zakładu pracy. W artykule skoncentrowano się na wynikach dotyczących struktury służby bhp, warunków wejścia do zawodu i awansu zawodowego oraz warunków zatrudnienia w służbie bhp, a także źródeł satysfakcji i trudności zawodowych.
 • Innowacje w zakresie bhp w polskich przedsiębiorstwach w okresie epidemii COVID-19 (20)
  W artykule przedstawiono poziom wdrożenia innowacji organizacyjnych w Polsce na tle innych państw. W świetle tych statystyk Polska zajmuje jedno z gorszych miejsc pod względem innowacyjności. Tymczasem o innowacyjności może świadczyć również umiejętność szybkiego reagowania na zmiany w bliższym i dalszym otoczeniu przedsiębiorstwa oraz szybkiego wdrażania niestosowanych dotąd metod i organizacji pracy w celu zapewnienia ciągłości działania. Takimi umiejętnościami wykazały się polskie przedsiębiorstwa w obliczu epidemii COVID-19.
 • Metody oceny ryzyka zawodowego przy stosowaniu nanomateriałów (24)
  Przedstawione w artykule szacunkowe metody oceny ryzyka zawodowego są obecnie jedynym rozwiązaniem umożliwiającym prawidłowe zarządzanie ryzykiem stwarzanym przez projektowane nanomateriały i podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczenia zagrożeń wdrożenie tych metod umożliwi polskim pracodawcom dostosowanie się do zaleceń wynikających z dyrektywy 98/24EC w obszarze zarządzania ryzykiem zawodowym związanym z tymi specyficznymi substancjami chemicznymi.
 • 99 posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (28)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Specjalizacje lekarskie niezbędne do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych
  • Dokumentowanie chorób zawodowych i ich skutków
  • Choroby zawodowe – zasady zgłaszania oraz orzekania
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Czy i na jakiej podstawie można uzyskać przedłużenie prawa do renty szkoleniowej?
  • Jak przeprowadzana jest waloryzacja składek emerytalnych oraz kapitału początkowego?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment