• Aktualności z kraju (2)
  • Rozpoczął się konkurs SONATINA 6
  • Ruszył konkurs na innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich
  • Resort edukacji zatwierdził nowy Program Strategiczny NCBR
  • Można składać wnioski do programu „Nauka dla Społeczeństwa”
 • Dotacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na poprawę warunków pracy w latach 2022-2023 (3)
  Od początku bieżącego roku obowiązuje nowy budżet na dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych projektów inwestycyjnych lub doradczo-inwestycyjnych z zakresu prewencji wypadkowej.
 • Eksplozja cyberataków w dobie pracy zdalnej (4)
  W czasie pandemii COVID-19, a więc w ostatnich dwóch latach, znacznie wzrósł odsetek firm, w których umożliwiono pracę zdalną. Tylko w Polsce między grudniem 2019 r., a czerwcem 2020 r. liczba osób wykonujących pracę z domu zwiększyła się o niemal milion. Taka duża popularność tej formy pracy jest wyzwaniem dla bezpieczeństwa pracownika i zasobów firmy.
 • Osoby 50+ dyskryminowane podczas rekrutacji (5)
  Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby 50+.
 • Czas zadbać o zdrowy metawers (6)
  Zdaniem ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia szybko rozwijające się technologie internetowe, dzięki którym użytkownicy mogą jeszcze głębiej zanurzyć się w wirtualnej rzeczywistości, wcale nie muszą prowadzić do siedzącego trybu życia i utrwalania niezdrowych nawyków. Właśnie dlatego Biuro Regionalne WHO dla Europy bada możliwości promowania (przy wsparciu państw członkowskich) zdrowszego stylu życia w nowych mediach cyfrowych i formatach rozrywki.
 • Syndrom wypalenia zawodowego w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11) (7)
  Już w 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła uwzględnić wypalenie zawodowe w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.
 • Uprzęże w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości (8)
  W artykule zaprezentowano podstawowe konstrukcje oraz stosowane w nich materiały. Przedstawiono najważniejsze wymagania stawiane uprzężom oraz określono zasady ich doboru w zależności od warunków panujących na stanowisku pracy, w tym występujących zagrożeń i wykonywanych czynności. W artykule podano też podstawowe zasady użytkowania, przeglądów i oceny stanu technicznego uprzęży (ze szczególnym uwzględnieniem czynników powodujących ich degradację) oraz warunki ich wycofania z użytkowania. Bazując na badaniach prowadzonych w CIOP-PIB, zaprezentowano problematykę zagrożeń ze strony uprzęży dla człowieka w stanie zawieszenia.
 • ŚOI dla bezpieczeństwa pracodawcy i pracownika (13)
  Przestrzegania przepisów dotyczących stosowania środków ochrony indywidualnej (ŚOI) dotyczy zarówno pracodawców, którzy muszą wyposażyć personel w ŚOI odpowiednie do rodzaju zagrożeń występujących na stanowiskach pracy, jak i pracowników, którzy są zobowiązani stosować ŚOI dla własnego bezpieczeństwa.
 • Rodzaj zatrudnienia a dobrostan psychiczny i zaangażowanie pracowników – na podstawie przeglądu literatury (14)
  W artykule zaprezentowano przegląd literatury dotyczącej badań nad związkiem pomiędzy rodzajem zatrudnienia a dobrostanem psychicznym i zaangażowaniem pracowników, które zrealizowano w wielu krajach europejskich i pozaeuropejskich w ostatnich dekadach. Te wyniki nie są jednoznaczne. Niektóre z nich wskazują na to, że to pracownicy zatrudnieni na podstawie umów na czas nieokreślony mają lepsze samopoczucie psychiczne i są bardziej wydajni w pracy niż pracownicy zatrudnieni czasowo, inne zaś pokazują odwrotne zależności. Jedną z przyczyn tych rozbieżności może być różny kontekst społeczno-gospodarczy krajów, w których przeprowadzano te badania. Z punktu widzenia zarówno sukcesu ekonomicznego, jak i zachowania zdrowia pracowników, wskazane byłoby przeprowadzenie podobnych badań także w Polsce. Na tle zwiększającego się prawdopodobieństwa zanikania zatrudnienia stałego na rynku pracy w świecie jesteśmy bowiem krajem, który ze względu na najwyższe wskaźniki zatrudnienia czasowego może doświadczać tego procesu szybciej niż inne kraje.
 • Co zmienia dyrektywa work-life balance? (19)
  Wyrównanie szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy, zapewnienie równego traktowania w miejscu pracy bez względu na płeć, zachęcenie rodziców do lepszego podziału obowiązków opiekuńczych oraz ułatwienie im godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym – takie są główne założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, zwanej w skrócie dyrektywą work-life balance.
 • Diagnostyka postaci naczyniowo-nerwowej zespołu wibracyjnego – przegląd metod badawczych (20)
  Długotrwała ekspozycja człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju dolegliwości ze strony układu naczyniowego, nerwowego i kostno-stawowego. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi metod badawczych mających zastosowanie w diagnostyce postaci naczyniowo-nerwowej zespołu wibracyjnego.
 • Poprawa ergonomii przygotowania przesyłek w magazynie Kimball Electronics Poland (24)
  Spora część uciążliwych prac fizycznych na liniach produkcyjnych i w magazynach została już zautomatyzowana i zastąpiona przez roboty, jednak ergonomiczne i komfortowo zaprojektowane stanowiska pracy są wciąż kluczowe z punktu widzenia utrzymania wymaganej jakości i wydajności. Korekcja ergonomiczna jest również szansą na poprawę komfortu i bezpieczeństwa funkcjonujących stanowisk.
 • Tematyczne zestawienia piśmiennictwa jako źródła specjalistycznej wiedzy z zakresu bhp (26)
  Gromadzenie informacji o piśmiennictwie wpisuje się w podstawową rolę bibliotek oraz ośrodków informacji naukowej i specjalistycznej. Zestawienia piśmiennictwa ułatwiają dostęp do wiarygodnej informacji o najnowszych źródłach oraz do zasobów dawnych, gromadzonych na przestrzeni lat.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP (29)
  • Bezpieczna transformacje i długofalowe myślenie nt. bhp
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Apteczki okrętowe, apteczki medyczne i wzór karty zdrowia dla marynarza na statku morskim – nowe rozporządzenie
  • Wysokość zasiłku chorobowego oraz jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej – nowe rozporządzenie.
  • Ochotnicze straże pożarne – nowa ustawa
  • Warunki bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji – zmiana rozporządzenia
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
 • Czy matce pobierającej emeryturę na chore dzieci przysługuje jakiś nowy dodatek?
  • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz