• Aktualności (2)
 • Odliczanie dni do targów SAWO (3)
 • Poprawa bezpieczeństwa pracy nie jest już tematem dla nielicznych. Wywiad z Markiem Kublem – kierownikiem zespołu bhp w firmie Trakcja (4)
 • Uczenie się przez całe życie warunkiem powodzenia „zielonej” i cyfrowej transformacji (6)
  Podczas majowego szczytu społecznego, który odbył się w 2021 r. w Porto, unijni przywódcy przyjęli cele wyznaczone w Europejskim filarze praw socjalnych, które powinny zostać osiągnięta do 2030 r. jednym z nich jest doprowadzenie do sytuacji, w której rocznie 60% wszystkich dorosłych obywateli państw członkowskich będzie uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach po zakończeniu edukacji formalnej. Realizacja tego celu ma spowodować trwałe ożywienie gospodarcze po pandemii COVID-19 oraz usprawnić transformację cyfrową i ekologiczną.
 • Bezpieczeństwo zdrowotne osób starszych w środowisku pracy (6)
  Już w 2013 r. Komisja Europejska dostrzegła potrzebę zwiększenia udziału osób 60+ na rynku pracy. W ramach strategii „Europa 2020” wskaźnik zatrudnienia pracowników w wieku od 20 do 64 lat miał zostać podniesiony do 75%. Aby to było możliwe, mieszkańcy UE powinni pracować dłużej, a pracodawcy zapewnić im odpowiednie warunki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dostosowane do ich predyspozycji i potrzeb.
 • Pracodawcy nie doceniają potencjału osób starszych i seniorów (8)
  W Polsce tylko co szósta osoba w wieku powyżej 60 roku życia jest aktywna zawodowo. Choć 68% seniorów dobrze ocenia swoją kondycję fizyczną, to jednocześnie tyle samo ma poczucie wykluczenia społecznego, a 57% odczuwa gorsze traktowanie na rynku pracy.
 • Biofilm jako zagrożenie w zakładach produkcji i przetwarzania żywności (10)
  Rozwój mikroorganizmów tworzących biofilm na powierzchniach użytkowych w zakładach produkcji i przetwarzania żywności często prowadzi do jej psucia się oraz stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia człowieka są biofilmy wytwarzane przez chorobotwórcze bakterie. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom wiedzy na temat mechanizmów powstawania biofilmów, zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się biofilmotwórczych patogenów, a także metod zapobiegania i usuwania biofilmu w zakładach produkcji i przetwórstwa żywności.
 • Cyberprzemoc w miejscu pracy – na podstawie przeglądu najnowszej literatury (16)
  W ciągu kilku ostatnich lat zmiany technologiczne radykalnie zmodyfikowały sposób pracy. W dzisiejszych czasach wielu pracowników komunikuje się ze współpracownikami za pomocą nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zmiany te wpływają również na problematykę przemocy w pracy. Wyniki badań pokazują, że cyberprzemoc w miejscu pracy może występować z większą intensywnością niż tradycyjny mobbing, a brak przygotowania na efektywność pracowników, lecz także na poziom ich zaangażowania. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia zjawiska cyberprzemocy w pracy, przy czym skoncentrowano się zwłaszcza na różnicach w stosunku do mobbingu. Ponadto przedstawiono negatywne skutki cyberprzemocy zarówno dla indywidualnych pracowników, jak i dla całej organizacji.
 • Wpływ nawiewu bocznego wspomagającego na skuteczność usuwania zanieczyszczeń powietrza ze stanowiska spawalniczego (20)
  Prawidłowe zaprojektowanie systemu wentylacji na stanowisku spawania wymaga ustalenia przepływu dymów spawalniczych oraz określenia podstawowych parametrów procesowych spawania. Na podstawie przeglądu rozwiązań wentylacyjnych, stosowanych do ochrony człowieka przed zanieczyszczeniami powietrza, występującymi podczas prac spawalniczych, oraz przeprowadzonej analizy środowiska pracy spawaczy, wytycznych i dokumentów normatywnych możliwy jest wybór najlepszego wariantu przepływu powietrza przez urządzenia i odciągi miejscowe. Dotychczasowe rozwiązania dotyczące instalacji wentylacji stanowisk spawalniczych okazują się nie w pełni skuteczne pod kątem wychwytywania cząstek pyłów i dymów spawalniczych. Jeżeli już zapewniają efektywne usuwanie dymów spawalniczych, wymagane jest zastosowanie dużych strumieni powietrza wywiewanego. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że wspomaganie bocznym nawiewem umożliwia zwiększenie skuteczności wychwytu i skrócenie czasu przepływu dymów spawalniczych ze strefy roboczej spawania do strefy górnej. Zastosowanie nawiewu wspomagającego pozwoliło na poprawienie zasięgu skutecznego działania odciągu miejscowego w procesie spawania.
 • Nowości w portalu CIOP-PIB w latach 2020-2021 (26)
  Większość internautów interesujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy zna portal CIOP-PIB, gdzie od wielu lat zamieszczane są rzetelne i wartościowe informacje z tej dziedziny. Zasoby wiedzy udostępniane w portalu są przydatne zarówno dla pracowników, uczniów i studentów, jak i dla profesjonalistów – pracodawców oraz służby bhp, odpowiedzialnych za właściwe kształtowanie warunków pracy w firmie.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Mniej biurokracji i ograniczeń podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (29)
   Państwowa Inspekcja Pracy podczas ostatnich obrad Rady Ochrony Pracy, które odbyły się 15 lutego br., przedstawiła „Wnioski legislacyjne de lege ferenda głównego inspektora pracy w zakresie prawnej ochrony pracy – analizy i rekomendacje”.
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Tryb uznawania za wypadek przy pracy zdarzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 3 i art. 3a ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – nowe rozporządzenie
  • Rekompensata pieniężna oraz wyrównanie do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi i ratownikowi ochotniczej straży pożarnej – nowe rozporządzenie
  • Warunki zdrowotne wymagane od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim – nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz