• Aktualności z kraju (2)
 • SAWO 2022 – tu spotkała się branża bhp (4)
 • Dialog społeczny w budowaniu kultury bezpieczeństwa (6)
  Ostatnia sesja Rady Ochrony Pracy pod hasłem „Rola kultury bezpieczeństwa w prewencji wypadków i chorób zawodowych” odbyła się 26 kwietnia – tym razem w Sali Kolumnowej gmachu sejmu. Uroczysty charakter wydarzenia był związany z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, który przypada 28 kwietnia. W tym roku hasłem ogłoszonym przez Międzynarodową Organizację Pracy jest „Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa”.
 • Fusy z kawy elementem materiałów termoizolacyjnych stosowanych w budownictwie (8)
  Fusy z kawy mają bardzo wysoką wartość opałową i zawierają dużą ilość wody, dzięki czemu świetnie nadają się jako dodatek do gliny w procesie produkcji porowatych materiałów ceramicznych o właściwościach termoizolacyjnych.
 • Wirtualna rzeczywistość jako środek dydaktyczny w szkoleniach z obszaru pracy na wysokości (10)
  Technologia rzeczywistości wirtualnej VR pozwala użytkownikowi na zanurzenie się w wygenerowany cyfrowo, przypominający realny świat za pomocą urządzeń elektronicznych. Po założeniu gogli VR ich użytkownik ma możliwość wejścia w interakcję z elementami tej rzeczywistości. Jednym z pól, na których można wykorzystać tę technologię jest wspomaganie tradycyjnych metod nauczania. Obecnie jest ona używana wyłącznie jako element wspierający formy uznawane za standardowe.
 • Wpływ warunków akustycznych na subiektywnie odczuwane obciążenie i zmęczenie pracowników biurowych (14)
  Hałas w środowisku pracy umysłowej jest jednym z czynników negatywnie wpływających na koncentrację uwagi, zdolność przetwarzania informacji, liczbę popełnianych błędów oraz wydajność i komfort pracy. Celem badań omawianych w artykule była ocena wpływu warunków akustycznych na odczuwane obciążenie i zmęczenie pracowników biurowych.
 • Mistrzostwa Kadry BHP wracają po długiej przerwie (19)
  Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią Mistrzostwa Kadry BHP, organizowane przez Koalicję Bezpieczni w Pracy, wracają do kalendarza najważniejszych wydarzeń branży bhp. Szósta edycja tego ogólnopolskiego konkursu skierowanego do specjalistów bhp i wszystkich zainteresowanych tą tematyką wystartowała 9 maja.
 • Warunki środowiska pracy w krajach UE w świetle badań Eurostatu (20)
  Na warunki środowiska pracy składają się czynniki materialne i psychospołeczne, z którymi pracownik styka się podczas wykonywania pracy i które mogą wpływać na jego zdrowie oraz samopoczucie psychiczne. Najnowszych informacji o tych warunkach w krajach UE dostarcza badanie Eurostatu „Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą” przeprowadzone w 2020 r. jako badanie modułowe do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. W artykule przedstawiono wskaźniki charakteryzujące warunki środowiska pracy w krajach UE na podstawie wyników tego badania.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy geodety (24)
  W artykule przedstawiono subiektywną identyfikację zagrożeń na stanowiskach pracy geodety (studium przypadku) na przykładzie wybranych przedsiębiorstw. Różnią się one przede wszystkim rodzajem wykonywanych prac i tym samym bagażem doświadczeń zatrudnionych osób, zebranym na przestrzeni wielu lat pracy w geodezji. Do identyfikacji zagrożeń posłużyła lista kontrolna w postaci anonimowej ankiety. Zidentyfikowano najważniejsze zagrożenia występujące w terenie i na stanowisku pracy biurowej oraz zaproponowano działania profilaktyczne w celu zminimalizowania wpływu tych zagrożeń na poziom bezpieczeństwa pracy. Zbadano także poziom obciążenia cieplnego pracowników poprzez symulację pomiarów parametrów mikroklimatu w terenie i wyznaczenie wartości WBGT oraz odniesienie ich do wartości normatywnych.
 • Czy osoby z niepełnosprawnością są dyskryminowane na polskim rynku pracy? (29)
  Co roku 5 maja obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Przy tej okazji warto się zastanowić, czy ta grupa osób zmaga się na co dzień ze zjawiskiem dyskryminacji zawodowej i jakie działania na rzecz zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnością podejmują krajowe instytucje.
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Szczególne regulacje w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – ustawa
  • Badania okresowe i kontrolne policjantów – zmiana rozporządzenia
  • Warunki bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji – zmiana rozporządzenia
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • W jaki sposób można samodzielnie oszacować wysokość przyszłej emerytury?
  • Czy można się odwołać od wydanej przez lekarza orzecznika ZUS opinii dotyczącej wniosku o rentę chorobową?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz