• Aktualności z kraju (2)
 • Poznaliśmy mistrzów bhp (3)
 • Przekształcanie pracy jako metoda budowania dobrostanu (4)
  W artykule przedstawiono zjawisko przekształcania pracy i wybrane badania z uwzględnieniem tej zmiennej w obszarze psychologii pracy.
 • Co się dzieje z mózgiem pod wpływem stresu? (8)
  Stres staje się coraz powszechniejszym problemem. Większość z nas w swoim życiu doświadcza negatywnych konsekwencji stresu, a u niektórych osób stanowi on przyczynę chorób. Ogólnopolski raport z 2020 r. ujawnia, że w kontekście zdrowia psychicznego to właśnie zaburzenia nerwicowe związane ze stresem są najczęściej rozpoznawane i to z ich powodu największy odsetek osób objęty jest leczeniem w ramach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej.
 • Raport „Women at Work: A global Outlock” – najważniejsze wnioski dla pracodawców (10)
  W dokumencie podsumowano wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego w okresie od listopada 2021 r. do lutego 2022 r. zgodnie z tymi danymi u ponad połowy respondentek poziom stresu wzrósł względem ubiegłego roku, a niemal połowa skarży się na wypalenie zawodowe. Co dziesiąta deklaruje, że aktywnie poszukuje pracy, a ponad połowa zamierza ją zmienić w ciągu najbliższych dwóch lat.
 • Zastosowanie technik VR do wspomagania szkolenia operatorów przenośnych pilarek łańcuchowych (12)
  Przenośne pilarki łańcuchowe są w Polsce powszechnie użytkowane w budownictwie, rolnictwie i pracach przydomowych, jednak stanowią źródło poważnych urazów, ponieważ piła łańcuchowa może łatwo wejść w kontakt z ciałem operatora. W artykule przedstawiono możliwości wspomagania szkoleń operatorów pilarek z wykorzystaniem budowanego w CIOP-PIB wirtualnego trenażera.
 • Określanie objętości przestrzeni powietrznych pod odzieżą z wykorzystaniem techniki skanowania 3D – studium przypadku (17)
  W artykule przedstawiono sposób pomiaru przestrzeni powietrznych pod odzieżą z wykorzystaniem wspomnianej techniki oraz omówiono zależność między rozmiarem odzieży a stopniem jej dopasowania do sylwetki człowieka.
 • Aplikacje CIOP-PIB wspierające działalność firm w zakresie bhp – przegląd najważniejszych funkcji i zmian wprowadzonych w latach 2020-2022 (22)
  W artykule przedstawiono najważniejsze funkcje wybranych aplikacji internetowych udostępnionych nieodpłatnie w portalu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, wraz z informacjami o aktualizacjach i zmianach w nich wprowadzonych w latach 2020-2022.
 • 102 posiedzenie Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (27)
  Podczas posiedzenia rozpatrywano propozycje wartości dopuszczalnych stężeń następujących substancji: enfluranu, fosforanu trifenylu i ftalanu diizobutylu.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Jak podnieść jakość i zoptymalizować koszty szkoleń bhp? (29)
   O konieczności wprowadzenia zmian systemowych dotyczących szkoleń w zakresie bhp, podniesienia ich jakości i opłacalności dla pracodawców dyskutowali uczestnicy ostatniego posiedzenia Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 5 lipca 2022 r.
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Zasadnicze wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – zmiana rozporządzenia
  • Szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Czy w świetle obowiązujących przepisów stan nietrzeźwości lub odurzenia stanowi przeszkodę w uzyskaniu świadczeń przewidzianych w ustawie wypadkowej?
  • Czy będzie wypłacane kolejne w tym roku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, tzw. 14 emerytura?
  • Kiedy ponownie ustala się wysokość emerytury?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz