• Aktualności z kraju (2)
 • W gronie członków Sieci Ekspertów ds. BHP o szkoleniach i pracy zdalnej (3)
  W dniach 6-7 września br. odbyło się seminarium szkoleniowe poświęcone aktualnym zagadnieniom prawa pracy, przeznaczone dla członków Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Za nami Ogólnopolskie Forum Służby BHP (4)
  Po raz czwarty specjaliści i inspektorzy bhp z całej Polski spotkali się podczas forum zorganizowanego przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.
 • Wysokie standardy i holistyczne podejście do bezpieczeństwa. Rozmowa z Andrzejem Wiederem, kierownikiem ds. kluczowych klientów w Europie Środkowo-Wschodniej w firmie Ejedals AB (6)
 • Zdrowie, bliskie relacje i rozwój osobisty najważniejsze dla młodych Polaków (8)
 • Czynniki wpływające na warunki środowiska pracy w przedsiębiorstwach wdrażających technologie Przemysłu 4.0 (10)
  Transformacja do przemysłu 4.0, której wynikiem ma być nie tylko wzrost produktywności, lecz także poprawa warunków materialnego i psychospołecznego środowiska pracy, wymaga odpowiedniego zarządzania zmianą, a ta wiąże się z wprowadzaniem nowych technologii. Dzięki rozpoznaniu czynników wpływających na warunki środowiska pracy podczas transformacji można uwzględnić w procesie zarządzania zmianą dobre praktyki, skierowane na wzmocnienie pozytywnego i ograniczenie negatywnego wpływu tych czynników. W artykule przedstawiono czynniki o potencjalnym wpływie na warunki środowiska pracy w przedsiębiorstwach wdrażających technologie Przemysł u 4.0 i omówiono dobre praktyki, które można wykorzystać w procesie zarządzania zmianą w celu osiągnięcia poprawy warunków środowiska pracy.
 • Przywództwo jako podstawowy proces w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (14)
  Próby zarówno zdefiniowania przywództwa, jak i określenia cech i zachowań, które charakteryzują skutecznych przywódców, są podejmowane od wielu lat, a dyskusja w tym zakresie toczy się do dziś. W artykule przedstawiono, bazując na badaniach literaturowych z tego obszaru, różne podejścia do przywództwa w ramach bhp oraz do oceny jego skuteczności. Nie istnieje jednak jeden skuteczny styl przywódczy ani jedna uniwersalna metoda oceny skuteczności zaangażowania kierownictwa w tym obszarze. Dlatego też w zarządzaniu bhp najlepiej trzymać się zasady aurea mediocritos (złotego środka), samo zaś przywództwa definiować przez działania, a jego skuteczność oceniać przez analizę zrealizowanych (lub nie) celów.
 • Nowe technologie i e-kompetencje w ocenie osób z niepełnosprawnością narządu wzroku (18)
  Nowe technologie są współcześnie wykorzystywane w wielu obszarach życia, także przez osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami czy ograniczeniami. W przypadku osób z niepełnosprawnością narządu wzroku pełnią bardzo ważną funkcję, ponieważ dają poczucie niezależności, ułatwiają komunikowanie się, pracę i naukę. W celu określenia wykorzystania nowych technologii oraz samooceny kompetencji cyfrowych wśród osób z niepełnosprawnością narządu wzroku przeprowadzono wywiady bezpośrednie. Osoby te uważają, że kompetencje cyfrowe we współczesnym świecie są niezwykle przydatne, a przede wszystkim umożliwiają prowadzenie samodzielnego życia. Wyniki analizy przeprowadzonych rozmów wskazują na dość wysoką samoocenę e-kompetencji w tej grupie, jednak mimo szans, jakie stwarzają nowe technologie, narzędzia te nie zawsze są używane w codziennym życiu osób z niepełnosprawnością wzroku.
 • Technologie komputerowe w edukacji (24)
  Analizując edukacyjne wykorzystanie technologii komputerowych, mamy na myśli szeroki wachlarz związanych z tym możliwości, polegających np. na wprowadzeniu nowoczesnych form kształcenia zdalnego, aktywizujących metod nauczania (opartych na samodzielnym działaniu) czy multimedialnych środków dydaktycznych. Edukacyjna przydatność technologii komputerowych i multimediów jest tym większa, im bardziej oddziałują one na sferę percepcyjno-intelektualną i emocjonalno-motywacyjną. Dzięki nim możliwe jest spełnienie zasady kształcenia wielostronnego, zgodnie z którą przekaz wiedzy powinien się odbywać wieloma kanałami: w języku obrazów, dźwięków, symboli i działań. Stosowanie technologii komputerowych sprzyja rozwojowi myślenia abstrakcyjnego i pozwala dokładniej poznać rzeczywistość.
 • Jak wiedeński szpital zadbał o zdrowie personelu działu operacyjnego (28)
  Największy austriacki szpital wdrożył rozwiązanie pt. „Zapobieganie chorobom układu mięśniowo-szkieletowego w dużym szpitalu dzięki zaangażowaniu personelu i podejście uwzględniające wiek pracowników”, które znalazło duże uznanie w oczach jurorów Konkursu Dobrych Praktyk.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP. O budżecie Państwowej Inspekcji Pracy na 2023 rok (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Postępowanie w razie wypadku lub ujawnienia choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej – nowe rozporządzenie
  • Zmiana rozporządzenia w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Czy pracownikowi, który uległ wypadkowi w drodze z pracy do domu przysługuje świadczenie rentowe
  • Kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczyna postępowanie rentowe i kto wydaje decyzję w sprawie renty rodzinnej dla rodzeństwa?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz