• Aktualności z kraju (2)
 • Kodeks pracy 2023: przepisy o pracy zdalnej i kontroli trzeźwości (3)
  ten rok rozpoczął się pod znakiem zmian w Kodeksie pracy – część nowych przepisów już obowiązuje od 21 lutego, a inne wejdą w życie 7 kwietnia br. Celem nowelizacji, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod pozycją 240, jest uregulowanie lub doprecyzowanie kwestii dotyczących m.in. pracy zdalnej czy kontroli trzeźwości pracowników.
 • O narzędziach komputerowych wspierających pracę służby bhp (4)
  W dniach 9-10 lutego br . odbyło się seminarium szkoleniowe poświęcone narzędziom komputerowym opracowanym w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, które są przydatne w pracy służby bhp.
 • Pełno(s)prawni w pracy (6)
  W dniu 1 grudnia 2022 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Pełno(s)prawni w pracy”. Była to już druga edycja tego wydarzenia, odbywająca się w 10 rocznicę ratyfikacji przez Polskę konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego w UE: mniej ofiar śmiertelnych, lecz wciąż daleko do ziszczenia się „wizji zero” (7)
 • Pracownicy 50+ szczególnie zagrożeni w pracy (8)
  Pracownicy w wieku 50+ są cenieni przez pracodawców za skrupulatność, zaangażowanie, stosunek do pracy i odpowiedzialność. Zajmują rośne stanowiska. Wielu z nich docenia możliwość wykonywania pracy w tzw. wieku poprodukcyjnym, a jednocześnie ma świadomość, że praca w coraz większym stopniu negatywnie wpływa na ich zdrowie.
 • Kierunki rozwoju odzieży ochronnej z funkcją aktywnego chłodzenia (10)
  Jedną z metod, które pozwalają na ograniczenie ryzyka związanego z obciążeniem cieplnym podczas pracy w warunkach mikroklimatu gorącego, jest stosowanie odzieży ochronnej z funkcją aktywnego chłodzenia. W artykule przedstawiono różne rozwiązania tego typu odzieży ochronnej w zależności od użytego medium chłodzącego, w tym prototyp rozwiązania wykorzystującego moduły termoelektryczne, opracowanego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym we współpracy z Katedrą Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej oraz PW Krystian sp. z o.o.
 • Jak firma Vonin(Litwa) zminimalizowała ryzyko urazów układu mięśniowo-szkieletowego wśród pracowników (15)
 • Bezpieczna praca w laboratorium mikrobiologicznym (16)
  Prace laboratoryjne, podczas których dochodzi do kontaktu ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, stanowią potencjalne zagrożenie dla pracowników i środowiska. Bezpieczna praca w laboratorium mikrobiologicznym opiera się na połączeniu takich elementów, jak: prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego, odpowiednio zaplanowane pomieszczenia (wyposażone w prawidłowo funkcjonujące aparaturę i sprzęt), adekwatne kwalifikacje personelu, właściwie dobrane i użytkowane środki ochrony indywidualnej oraz przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy z mikroorganizmami, będącymi potencjalnym źródłem zakażenia.
 • Nowe rozwiązanie układu przekazywania dźwięku użytkownikowi ochronnika słuchu – koncepcja i konstrukcja (23)
  W artykule przedstawiono koncepcję rozwiązania przeznaczonego do wykorzystania w ochronniku słuchu i umożliwiającego dopasowanie właściwości przenoszonego dźwięku do potrzeb użytkownika dzięki poprawie odbioru użytecznych dźwięków poprzez kształtowanie charakterystyki częstotliwościowej przenoszonego dźwięku.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Bhp w leśnictwie, branży telekomunikacyjnej i energetyce wiatrowej (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Medycyna laboratoryjna – ustawa
  • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych – zmiana rozporządzenia
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – zmiana rozporządzenia
  • Kodeks pracy – zmiany w ustawie
  • Badania na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu – rozporządzenie
  • Substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy – zmiana rozporządzenia
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Jakie są w Polsce sposoby oszczędzania na emeryturę poza obowiązkowym ZUS-em?
  • Czy należy powiadomić organ rentowy wypłacający świadczenie przedemerytalne o zawarciu umowy o dzieło?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz