BHP w Firmie 2020/228

 • Temat numeru: Wykroczenia z zakresu bhp oraz rola inspektora pracy – wybrane zagadnienia
  Kodeks pracy to minimalny „standard” a właściwie zbiór praw i obowiązków normujący relacje między pracodawcą a pracownikiem - również w sferze technicznego bezpieczeństwa pracy. Uzupełnieniem regulacji kodeksowych są liczne rozporządzenia wykonawcze z zakresu bhp. W sytuacji gdy pracodawca nie przestrzega przepisów - zarówno podstawowego źródła prawa pracy, jak również aktów wykonawczych naraża się na odpowiedzialność wykroczeniową. Uprawnionymi do ścigania wykroczeń przeciwko prawom pracowników są inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Działania przeciwko COVID-19 pod lupą Państwowej Inspekcji Pracy
  Priorytetem jest zdrowie i życie Polaków. Kontrole inspektorów pracy przeprowadzane są z troski o bezpieczeństwo pracowników. Zwłaszcza w obecnej sytuacji istotne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Sytuacja epidemiczna wciąż jest poważna, dlatego tak ważne jest, by wszyscy stosowali się do wytycznych sanitarnych i przestrzegali obowiązujących.
 • Dwuletnia kampania EU-OSHA – „Zdrowie i bezpieczne miejsca pracy – Dźwigaj z głową”
  Kampanie organizowane przez EU-OSHA „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” mają na celu podnoszenie świadomości na temat bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Przesłanie tych kampanii jest jasne: „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy”. A zatem promowanie działań związanych z tym zagadnieniem ma także walor biznesowy. W ogłoszonej na lata 2020-2022 kampanii chodzi zarówno o zwiększenie świadomości a temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą i negatywnych skutków dla osób, przedsiębiorstw i społeczeństwa, ale również o promowanie współpracy na rzecz zapewnienia skutecznych środków, które zapobiegają tym powszechnym schorzeniom.
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy: kucharz
  Kluczowym elementem, który umożliwia stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania bhp w firmie jest ocena ryzyka zawodowego, która musi być poprzedzona rzetelną identyfikacją zagrożeń. Ryzyko zawodowe jest bowiem ściśle związane z konkretnym środowiskiem pracy.  Dla takich samych stanowisk, ale w różnych warunkach pracy, zagrożenia i poziom ryzyka mogą być różne. Dlatego bardzo istotne jest, aby prawidłowo określić, jakie zagrożenia występują na danym stanowisku pracy, a także, czy zastosowane środki zaradcze są wystarczające, aby im zapobiec. Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kucharza. Materiał opracowano na podstawie metody Risc Score.
 • Rozpoznanie choroby zawodowej a dokumentowania okresu narażenia na czynnik szkodliwy
  Przy rozpoznawaniu chorób zawodowych ważnym aspektem należy uwzględnić przesłanki czasowe oraz okres narażenia pracownika na dany czynnik szkodliwy. Na pracodawcy ciąży natomiast obowiązek właściwego dokumentowania okresu narażenia pracownika na dany czynnik szkodliwy występujący w środowisku pracy w kartach oceny narażenia zawodowego. Gdy pracownik ubiega się o uznanie danej choroby za chorobę zawodową pracodawca powinien wykazać dokonywanie określonych pomiarów środowiskowych czynników szkodliwych, a także fakt sporządzania prawidłowej dokumentacji tych pomiarów. Pracodawca nie powinien także rozgraniczać podlegających tym czynnikom pracowników na stanowiska robotnicze i nierobotnicze. W jednym z wyroków WSA w Gliwicach stwierdził także, że rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.
 • Kwestia przekroczenia NDS nie ma znaczenia dla orzeczenia o chorobie zawodowej
  Zgodnie z art. 2351Kodeksu pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych narażeniem zawodowym. Przepis powyższy nie uzależnia wystąpienia choroby zawodowej od przekroczenia wskaźników NDS na stanowisku pracy ani w zakładzie. Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego nawet pomimo braku przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia (NDS), możliwe jest stwierdzenie choroby zawodowej, jeżeli pracownik na swoim stanowisku pracy był narażony na czynniki szkodliwe, które wywołały dane schorzenie.
 • Wewnętrzna kontrola warunków pracy podstawą analizy stanu bhp w firmie
  Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt.3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy do zakresu działania służby bhp należy sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp. Analizy te powinny zawierać propozycje działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. Podstawą okresowej analizy jest kontrola warunków pracy w firmie, do której należy się solidnie przygotować. Na co zwrócić uwagę? Jakie informacje powinny się znaleźć w protokole wewnętrznej kontroli i jaki powinien być jej zakres tematyczny?
 • Zadbaj o bezpieczne stanowisko pracy montera urządzeń AGD
  Praca montera urządzeń AGD, takich jak lodówki, pralki, kuchenki odbywa się w fabryce na linii produkcyjnej. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku pracy wykonuje wiele czynności takich jak skręcanie elementów za pomocą urządzeń elektrycznych, stosowanie masy klejącej czy uszczelniającej, a także transportuje poszczególne elementy urządzeń do montażu. Wszystkie te czynności niosą za sobą liczne zagrożenia dla osób je wykonujących. Aby praca ta była bezpieczna należy przede wszystkim zaznajomić pracownika z mogącymi wystąpić zagrożeniami zawodowymi, ale także odpowiednio zorganizować stanowisko pracy. W poniższym artykule znajdziesz wskazówki, jak to zrobić.
 • Wciągarka elektryczna – czy potrzebne specjalne uprawnienia?
  Pracownik będzie wykonywał pracę z użycie wciągarki elektrycznej 230 V o udźwigu 120 kg. Czy wystarczające jest zapoznanie go z instrukcją montażu i eksploatacji czy konieczne jest, aby pracownik posiadał szczególne uprawnienia do obsługi takiego sprzętu?
 • Czy ukąszenie przez owada można uznać za wypadek przy pracy?
  Podczas pracy pracownik został ugryziony przez owada w twarz. Po konsultacji lekarskiej otrzymał dokumentację z opisem, że jest to ukąszenie przez niejadowitego owada. Czy ukąszenie przez owada może być traktowane jako uraz zgodnie z definicją wypadku przy pracy? Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie na 5 dni.

BHP w firmie - cały wykaz