BHP w Firmie 2021/239

 • Temat numeru: Analiza stanu bhp jako szczególny obowiązek służby bhp w czasie epidemii COVID-19
  Jednym z zadań służby bhp wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących jest sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Analizy te powinny zawierać propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. Obowiązek przedstawiania analiz nabiera szczególnego znaczenia w czasie epidemii COVID-19. Niestety przepis regulujący obowiązek sporządzania analizy jest skonstruowany bardzo ogólnie i nie odpowiada na istotne dla praktyki wątpliwości. W tym artykule postaramy się je rozwiać.
 • Czy dopuszczalne jest polecenie pracodawcy w kwestii zaszczepienia – resort pracy odpowiada
  Mnożą się pytania dotyczące szczepień przeciwko COVID-19. Czy pracodawca może wydać pracownikowi wiążące polecenie poddania się takiemu szczepieniu? Czy może on sam uznać, że na określonych stanowiskach takie szczepienie jest obowiązkowe? Czy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem, który się nie zaszczepił? Odpowiedzi na te pytania udzielił resort pracy.
 • Szczepienia przeciwko COVID-19 a zwolnienie od pracy
  Czy pracownik, który w czasie pracy ma wyznaczony termin szczepienia przeciwko COVID-19, ma prawo do zwolnienia od pracy? Jeżeli tak, to jak powinien wyglądać dokument zwalniający pracownika od pracy na czas szczepienia? Przedstawiamy stanowisko resortu pracy w tej kwestii.
 • Praca zdalna i kontrola trzeźwości w Kodeksie pracy – zmiany coraz bliżej
  Prace nad regulacjami związanymi z pracą zdalną i kontrolą trzeźwości pracowników trwają już od jakiegoś czasu. W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiły się właśnie dwa projekty zmian przepisów Kodeksu pracy. Pierwszy z nich dotyczy zasad pracy zdalnej, drugi podstawy prowadzenia przez pracodawców prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników. Projektowane zmiany miałyby wejść w życie w III kwartale 2021 r. Sprawdź, co ma się zmienić.
 • Czy dojazd do pracy jest czasem pracy pracownika mobilnego
  Czy czas pracy pracownika mobilnego powinien uwzględniać dojazdy do miejsca wykonywania czynności służbowych i powrót z miejsca pracy do miejsca jego zamieszkania? Czy godziny tych dojazdów powinny być kwalifikowane jako czas pracy? Nad takim zagadnieniem pochylił się Sąd Najwyższy. Sprawdź, do jakich doszedł wniosków.
 • Stosunek pracy czy umowa cywilnoprawna – to nie nazwa umowy ma znaczenie
  Jeśli w stosunku prawnym łączącym strony (ocenianym nie tylko przez pryzmat postanowień umownych, ale przede wszystkim przez sposób wykonywania zobowiązań) przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, np. wykonywanie za wynagrodzeniem pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę – to w takiej sytuacji występuje zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę umowy, którą strony zawarły. Jeżeli zaś w treści stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, to stosunek prawny łączący strony nie był stosunkiem zatrudnienia pracowniczego.
 • Co powinna zwierać procedura bhp przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
  Zgodnie z § 2 rozporządzenia ministra energii z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1830), urządzenia energetyczne to urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii. Czym są natomiast urządzenia energetyczne powszechnego użytku? Jak zapewnić warunki bezpiecznej pracy przy takich urządzeniach? Co powinna zawierać procedura bhp przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych?
 • Woda i inne napoje dla zatrudnionych
  Pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Niby wszystko jasne – ale jak zwykle wątpliwości mogą się w praktyce pojawić.
 • Jaką formę pracy wybrać – zdalną, telepracę, home office, a może hybrydową?
  Czas epidemii COVID-19 w sposób zauważalny zmienił nasz dotychczasowy model pracy. Oprócz dotychczasowej pracy stacjonarnej, telepracy i home office pojawił się czwarty model: praca zdalna. Musimy jednak pamiętać, że pomimo trwających prac legislacyjnych nadal w Kodeksie pracy nie ma odpowiednich uregulowań tego modelu pracy. Jakie są tego konsekwencje? Czym różnią się poszczególne modele pracy?
 • Jak przetrwać upał w pracy – instrukcja dla pracownika
  Upały potrafią bardzo utrudnić pracę, zwłaszcza w sytuacji gdy spędzasz kilka godzin w nieklimatyzowanym pomieszczeniu. Z drugiej strony klimatyzacja także potrafi być zmorą dla pracownika, który cierpi na alergię lub łatwo się przeziębia. Jak pomóc sobie, nie zapominając o współpracownikach? Oto instrukcja dla pracownika, jak dbać o komfort i bezpieczeństwo pracy w upalne dni. Zawiera ona wskazówki, jak przetrwać gorące dni w pracy i zadbać o zdrowie swoje i kolegów.
 • Program szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowców materiałów niebezpiecznych
  Podstawą prawidłowo przeprowadzonego szkolenia bhp jest dobrze przygotowany, szczegółowy jego program. W przypadku szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego musimy wziąć pod uwagę, że stanowisko to należy do robotniczych lub innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych. Aby przygotować program szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego przewożących materiały niebezpieczne, skorzystaj z naszego wzoru.
 • Ciężki wypadek przy pracy w trakcie budowy ściany oporowej wiaduktu – analiza wypadku
  Użycie niewłaściwego sprzętu, lekceważenie przez pracowników zagrożeń występujących przy wykonywaniu prac montażowych związanych ze stabilizacją montowanych elementów, a także niedostateczne przygotowanie kwalifikacyjne pracowników doprowadziło do wypadku, w wyniku którego pracownik doznał poważnych obrażeń. W tym artykule prezentujemy analizę wypadku, która pomoże Ci uniknąć podobnych konsekwencji w Twoim zakładzie pracy.
 • Skrócony czas pracy o czas przysługującej pracownikowi przerwy – czy to jest dozwolone
  Czy pracodawca ma prawo skrócić dobowy czas pracy pracownika, o czas przysługującej pracownikowi przerwy z art. 134 Kp, w zamian za jej nieudzielenie? Czy powyższa sytuacja jest dopuszczalna w przypadku, gdy takie rozwiązanie ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 poprzez zminimalizowanie kontaktów między pracownikami?

BHP w firmie - cały wykaz