BHP w Firmie 2022/248

 • Temat numeru: Ocena ryzyka zawodowego jako wspólny obowiązek pracodawcy, pracowników służby bhp oraz lekarza medycyny pracy
  Przepisy podstawowego źródła prawa pracy, jakim jest Kodeks pracy, wiążą obowiązki z zakresu oceny ryzyka zawodowego bezpośrednio z pracodawcą, jednak z przepisów bardziej szczegółowych wynika, że pracodawca ma prawo liczyć na współpracę nie tylko z zakładową służbą bhp, ale także z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
 • Zakładowy wykaz prac w warunkach szczególnych – nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)
  Wykaz stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, już niebawem może być weryfikowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Wprowadzenie m.in. takiej zmiany zakłada projekt nowelizacji przepisów o emeryturach pomostowych. Jakie uprawnienia uzyska PIP w związku z kontrolą zakładowego wykazu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? Szczegóły w artykule.
 • Program działania Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) na lata 2022-2024
  Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała, że w przyszłym roku planuje przeprowadzić 52 tys. kontroli, a swoimi działaniami prewencyjnymi obejmie przynajmniej 30 tys. Planowane kontrole będą dotyczyć pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych uczniów czy studentów. Głównym filarem aktywności inspekcji pracy nadal będzie rozpatrywanie skarg pracowników. PIP szacuje także, że jedną trzecią kontroli stanowić będą interwencje inspektora w konkretnych sprawach. Uzupełnieniem tej formy działalności mają być porady prawne, o które z roku na rok zwraca się coraz większa grupa pracowników. Co jeszcze wiadomo na temat planowanych działań?
 • Schorzenie samoistne a kwalifikacja zdarzenia jako wypadek przy pracy
  Wykonywanie zwykłych czynności (normalny wysiłek, normalne przeżycia psychiczne na stanowisku pracy) przez pracownika, który doznał pogorszenia stanu zdrowia w czasie i miejscu wykonywania zatrudnienia, nie może być uznane za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy. A zatem nagłe pogorszenie zdrowia w miejscu pracy, którego następstwem jest zgon pracownika, nie zawsze można zakwalifikować jako śmiertelny wypadek przy pracy. Wskazówki, jak odpowiednio zakwalifikować zdarzenie wypadkowe, przedstawił w jednym z wyroków Sąd Najwyższy. Sprawdź szczegóły.
 • Kompleksowa ocena ryzyka zawodowego operatora żurawia wieżowego
  Ocena ryzyka zawodowego to nic innego jak regularne monitorowanie wszelkich aspektów pracy. Działania te mają na celu identyfikację zagrożeń, które mogą być przyczyną wypadków przy pracy i określenie sposobów ich eliminacji lub – jeżeli to niemożliwe – sposobów ich ograniczenia. W tym artykule przedstawiamy kompleksową ocenę ryzyka zawodowego pracownika zatrudnionego na stanowisku operatora żurawia wieżowego. Dokument opracowano na podstawie metody RISK SCORE.
 • Udział służby bhp w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy
  Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji to jedno z zadań służby bhp. Niestety przepis rozporządzenia w sprawie służby bhp, który określa to zadanie, nie jest precyzyjny. Może pojawić się zatem problem, gdy realizacja omawianego zadania służby bhp będzie przedmiotem kontroli inspektora pracy – na szczęście będzie to wtedy problem zarówno dla pracodawcy, jak i kontrolującego.
 • Jak bezpiecznie użytkować maszyny podczas pracy – minimalne wymagania
  Korzystanie z maszyn wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnych w skutkach wypadków przy pracy. Dlatego istnieje przepisy zobowiązują pracodawców do spełnienia określonych wymagań w zakresie bhp, podczas użytkowania maszyn przez pracowników. Sprawdź, jakie są minimalne wymagania i jak je wprowadzić w zakładzie pracy.
 • Wypadek podczas pracy zdalnej – jak zakwalifikować
  Podczas pracy zdalnej i w czasie przysługującej pracownikowi przerwy pracownik uległ wypadkowi. Jak wynika z informacji przekazanych przez pracownika zatrudnionego na stanowisku informatyka, w trakcie przerwy, w swoim domu, kroił warzywo i skaleczył się w palec. Nie było świadków tego zdarzenia. Czy opisany przykład można zakwalifikować jako wypadek przy pracy? Czy związek wypadku z pracą został zachowany podczas przerwy? Czy nieuwaga podczas krojenia warzywa może być potraktowana jako rażące niedbalstwo?
 • Czy odzież zimowa dla pracowników powinna mieć certyfikaty
  Czy odzież zimowa, taka jak czapka czy kurtka, przydzielona pracownikowi powinna posiadać znaki CE i PN? Jakie są wymagania w tym zakresie?
 • Jaka jest definicja pracy brudzącej
  Czy przepisy definiują pojęcie pracy brudzącej?
 • Jaką datę zgłoszenia wypadku wpisać w protokole
  Co wpisać w protokole wypadkowym w punkcie 3 odnośnie do daty zgłoszenia wypadku w następującej sytuacji: pracownik miał wypadek w połowie miesiąca, podczas długiego urlopu behapowca. Meldunek o wypadku był sporządzony przez mistrza zmianowego od razu po zdarzeniu na papierze, lecz pracownik bhp dostał go po powrocie z długiego urlopu i wtedy rozpoczął postępowanie powypadkowe. Czy w takiej sytuacji w punkcie 3 „wypadek zgłosił …. w dniu…” należy wpisać datę, kiedy był sporządzony meldunek, czy kiedy rozpoczęto postępowanie powypadkowe – dla behapowca datą zgłoszenia był dzień powrotu z urlopu.
 • Pracodawcy przeciwni nowym uprawnieniom Państwowej Inspekcji Pracy
  Projekt zmiany ustawy o PIP zakłada m.in. przyznanie jej nowych uprawnień do ustalenia istnienia stosunku pracy na podstawie pisemnej decyzji. Według przedstawicieli pracodawców jest to uprawnienie zbyt daleko idące i rodzi pole do wydawania arbitralnych i nieprzeanalizowanych dokładnie decyzji. Wątpliwości budzi m.in. planowany brak możliwości odwołania się zatrudnionego od wydanej decyzji.
 • Identyfikacja zagrożeń i środki profilaktyczne na stanowisku operatora żurawia wieżowego
 • Minimalne wymagania bezpieczeństwa dla maszyn – lista kontrolna

BHP w firmie - cały wykaz