BHP w Firmie 2022/250

 • Temat numeru: Powstrzymanie się z wykonywaniem prac budowlanych jako uprawnienie zatrudnionych
  Gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik może powstrzymać się od pracy. Powyższa zasada jest szczególnie aktualna w przypadku robót budowlanych – wśród których występują prace szczególnie niebezpieczne. Decyzja w sprawie powstrzymania się od pracy należy do pracownika, co nie oznacza, iż jej zasadność nie może być ostatecznie podważona przez zatrudniającego.
 • Kogo skontroluje Państwowa Inspekcja Pracy w 2022 roku
  Jak już informowaliśmy, w 2022 roku Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 52 tys. kontroli, a przynajmniej 30 tys. obejmie swoimi działaniami prewencyjnymi. Którzy przedsiębiorcy powinni spodziewać się kontroli PIP oraz jakie branże inspektorzy wezmą pod lupę? Sprawdź szczegóły!
 • Nowe rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia za wypadek przy pracy – nowy wzór karty wypadku
  Od 1 lutego 2022 r. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia. Z czego wynikają zmiany i na czym polegają? Sprawdź, co się zmieniło w karcie wypadku.
 • Względy technologiczne a temperatura w miejscu pracy
  W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. O czym musi pamiętać pracodawca, aby zadbać o temperaturę w pracy? Kiedy temperatura w miejscu pracy może być niższa od określonej w przepisach? Z czym musi się liczyć pracodawca, gdy temperatura w pracy jest za niska?
 • Kiedy zgłosić wypadek przy pracy
  Wypadek zdarzył się 29 grudnia 2021 r., protokół powypadkowy został sporządzony 11 stycznia 2022 r. Do rejestru wypadków został wpisany 11 stycznia 2022 r. Czy wypadek należy zgłosić w IWA za 2021 rok czy 2022 rok?
 • Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego pod kątem koronawirusa – zalecenia lekarza medycyny pracy
  Większość pracodawców już aktualizowała ocenę ryzyka zawodowego przed wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, ale wtedy jeszcze nie było koronawirusa. Czy w obecnej sytuacji lekarz medycyny pracy powinien zalecić pracodawcy, u którego sprawuje profilaktyczną opiekę nad pracownikami, aktualizację oceny ryzyka w zakresie dotyczącym koronawirusa?
 • Badanie stanu technicznego narzędzi – praktyczne wskazówki
  Z przepisów wynika odpowiedzialność właściciela lub użytkownika za stan techniczny elektronarzędzi. Przepisy nie określają jednak ani zakresu, ani częstotliwości badań okresowych elektronarzędzi ręcznych. Osoby dokonujące ich sprawdzenia muszą więc korzystać z odpowiedniej wiedzy technicznej. Jak sprawdzać elektronarzędzia? W jakim zakresie można korzystać z wycofanej Polskiej Normy PN-EN 08400-10:1988? Wskazówki znajdziesz w tym artykule.
 • Wypadki pracowników administracyjno-biurowych – jak im zapobiegać
  Przedstawienie pracownikowi pełnej, poprawnej informacji o zagrożeniach i stosowanych środkach ochronnych dla danego zagrożenia, a w przypadku ich braku podanie sposobu ochrony przed negatywnymi następstwami ujawnionego zagrożenia, może mieć wpływ na poprawne zachowanie się pracownika w takiej sytuacji. Dotyczy to także pracowników administracyjno-biurowych, pomimo że ta grupa narażona jest na wystąpienie wypadku w najmniejszym stopniu. Aby zapobiec wypadkom, należy przede wszystkim mieć świadomość zagrożeń, na jakie narażeni są pracownicy. Istotne jest również, aby pracodawcy i pracownicy wiedzieli, jakie obowiązki spoczywają na nich w razie wypadku.
 • Specjalista ds. bhp – od czego zacząć w nowym zakładzie
  Kiedy obejmujemy stanowisko w komórce służby bhp w nowej firmie, zazwyczaj pojawia się pytanie – od czego zacząć? Zadanie wydaje się trudniejsze, gdy komórka bhp jest jednoosobowa i nie mamy wsparcia ze strony pracodawcy czy innych pracowników służby bhp. W tym artykule podpowiadamy, jak i od czego zacząć działania po objęciu stanowiska pracownika służby bhp w nowym zakładzie pracy.
 • Kwalifikacje do pracy przy eksploatacji urządzeń – wypalarka laserowa, prasa hydrauliczna
  Pracownik wykonuje pracę np. przy prasie hydraulicznej, obsługuje piec do wypalania elementów czy wypalarkę laserową, gdzie pobór energii wynosi do 50 kW. Pracownik nie wykonuje napraw, przeglądów itp. Czy w takiej sytuacji musi mieć dodatkowe uprawnienia? Jeżeli tak, to jakie?

BHP w firmie - cały wykaz