• Temat numeru: Ocena ryzyka zawodowego nauczyciela chemii
  Nauczyciele chemii dużo czasu spędzają m.in. w pracowniach chemicznych. W konsekwencji narażeni są na wiele innych zagrożeń niż pozostali nauczyciele. W tym artykule przypominamy podstawowe zasady przygotowania oceny ryzyka zawodowego, do przeprowadzenia której zobowiązany jest każdy pracodawca. Warto pamiętać, że prowadząc ją regularnie, pracodawca stwarza w zakładzie pracy bezpieczne warunki pracy i kontroluje stan zagrożeń w miejscu pracy. Przedstawiamy też zagrożenia na stanowisku pracy nauczyciela chemii (lub innego pracownika laboratorium chemicznego) oraz zasady bezpiecznej pracy.
 • Jakie będą zasady wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej
  Tzw. okazjonalna praca zdalna – to nowy tryb pracy, oprócz regularnej pracy zdalnej, uregulowany w planowanej nowelizacji Kodeksu pracy. Praca w tym trybie będzie mogła być wykonywana nawet do 24 dni w roku kalendarzowym. Kiedy pracownik będzie mógł wnioskować o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej? Czy wniosek o okazjonalną pracę zdalną będzie wiążący dla pracodawcy? Jakie obowiązki wobec pracownika będzie miał pracodawca wykonujący okazjonalną pracę zdalną? Sprawdź szczegóły.
 • Co nowelizacja Kodeksu pracy zmieni w kwestii wliczania szkoleń do czasu pracy
  W wyniku planowanego wdrożenia do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy zakłada wprowadzenie nowego uprawnienia pracowniczego w postaci prawa do nieodpłatnych, wliczanych do czasu pracy szkoleń, niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku. W jaki sposób pracodawca będzie informował pracowników o liczbie przysługujących dni szkoleń w roku kalendarzowym? Jakie zasady wliczania szkoleń do czasu pracy obowiązują przed nowelizacją? Jakie będą zasady rozliczania czasu pracy pracowników uczestniczących w szkoleniach po zmianie przepisów?
 • Skierowanie na badania profilaktyczne – czy pracodawca powinien określić ich zakres
  Do obowiązków pracodawcy jako podmiotu zatrudniającego jest skierowanie zatrudnionego pracownika na badania profilaktyczne. Do lekarza przeprowadzającego badanie należy z kolei ocena stanu zdrowia w kontekście zdolności pracownika do wykonywania pracy w warunkach opisanych w skierowaniu. Czy pracodawca może w skierowaniu określić zakres badań profilaktycznych? Co powinno zawierać prawidłowo sporządzone skierowanie?
 • Jak bezpiecznie użytkować suwnicę
  Trudno wyobrazić sobie transport wewnątrzzakładowy bez użycia specjalnych maszyn i urządzeń, m.in. suwnic. Suwnice wykorzystywane są bardzo często przez pracowników przemysłu ciężkiego. Praca z użyciem takiego sprzętu jest wyjątkowo odpowiedzialna, należy bowiem pamiętać, że błąd operatora lub wada techniczna maszyny mogą spowodować niebezpieczną sytuację dla najbliższego otoczenia. Jak zorganizować bezpieczną pracę z użyciem suwnic? Sprawdź nasze wskazówki.
 • Mobbing a bezpieczeństwo pracy
  Nie ulega wątpliwości, że mobbing w miejscu pracy przekłada się nie tylko na jakość wykonywanej przez pracowników pracy, ale także na bezpieczeństwo jej wykonania. Pracodawca, u którego funkcjonują praktyki mogące wypełniać znamiona zjawiska mobbingu, musi liczyć się z tym, że sprawa zostanie zgłoszona do PIP. Jak rozpoznać sytuacje, które mogą być uznane za mobbing? Jak uniknąć interwencji PIP podejmowanej w zakresie zgłaszanego mobbingu?
 • Nieobecny pracownik służby bhp – jak zorganizować zastępstwo
  Podstawowy obowiązek pracodawcy, jakim jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, realizowany jest przy współudziale służby bhp lub osób wykonujących jej zadania. Z przepisów rozporządzenia w sprawie służby bhp wynika, iż służbę tę stanowią wyodrębnione komórki organizacyjne jednoosobowe lub wieloosobowe. Liczbę pracowników służby bhp ustala pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy. Problematyczna może się okazać dłuższa nieobecność pracownika służby bhp, zwłaszcza w przypadku komórki jednoosobowej. Czy w takim wypadku zachodzi konieczność zorganizowania zastępstwa i w jakiej formie?
 • Ocena narażenia zawodowego ma znaczenie przy orzekaniu o chorobie zawodowej
  Prawidłowe ustalenia w zakresie orzekania o chorobie zawodowej muszą obejmować także ocenę narażenia zawodowego w poszczególnych miejscach pracy, w których były pracownik, wnoszący o orzeczenie choroby zawodowej, był zatrudniony. Ocena ta ma natomiast istotne znaczenie, analogiczne do wyników badań lekarskich.
 • Jakie uprawnienia do podłączania butli z gazem
  Czy osoba kierująca pracownikami, którzy w ramach obowiązków wykonują pracę związaną z podłączaniem butli z gazem do instalacji, musi mieć uprawnienia dla grupy 3 w zakresie dozoru?
 • Powrót pracownika na wcześniej zajmowane stanowisko a kwestia szkoleń
  Pracownik na stanowisku sekretarza został zwolniony, po okresie wypowiedzenia kolejnego dnia podpisał umowę z innym pracodawcą, zajmując to samo stanowisko. Po dwóch miesiącach pracownik za porozumieniem stron wrócił ponownie do pierwszej firmy, nie zmieniając stanowiska. Czy musi zostać ponownie przeszkolony za zakresu bhp, czy ważne jest szkolenie z pierwszego zatrudnienia? Pracownik ma ważne szkolenie okresowe dla kadry kierowniczej. 
 • Badania lekarskie dla praktykantów – czy konieczne
  Czy studenci odbywający u pracodawcy praktyki w ramach programu studiów muszą mieć profilaktyczne badania lekarskie przed rozpoczęciem praktyk? Czy pracodawca może skierować studenta praktykanta na takie badania?
 • Jak oznakować nośność regału
  Czy na regale paletowym powinna być na każdej belce naklejona naklejka oznaczająca nośność miejsca paletowego? Czy może lepiej oznaczyć nośność całej belki? Jeśli tak, to czy oznaczenie musi być na każdej belce?
 • Szkolenie okresowe bhp kierowców cystern a kurs ADR
  Jakie aspekty należy uwzględnić na szkoleniu okresowym bhp dla kierowców cystern paliwowych, obsługujących stacje benzynowe? Czy powinno się potraktować jako grupę inni czy stanowiska robotnicze? Czy należy w tym szkoleniu zapewnić elementy dedykowane (np. z ADR)?
 • Uprawnienia operatora wózka paletowego z napędem elektrycznym
  W zakładzie zakupiony został wózek paletowy z napędem elektrycznym posiadający baterię jonowo-litową. Jakie uprawnienia powinien posiadać operator tego wózka i czy poza oceną ryzyka zawodowego przy pracy z wózkiem należy dokonać oceny ryzyka atmosfery wybuchowej?
 • Praca w porze nocnej – ilu pracowników zatrudnić
  Zakład zatrudnia w porze nocnej dwóch pracowników na stanowisku operatora uzdatniania wody. Czy dopuszczalne jest zatrudnienie tylko jednego pracownika na tym stanowisku w porze nocnej? W jaki sposób należy opracować wyczerpującą analizę w zakresie bhp?

BHP w firmie - cały wykaz