Dozór Techniczny 2017/02


 • Stacje paliw przeciwko nowym kompetencjom TDT
  Urządzenia do odzyskiwania oparów na stacjach paliw będą mogły być badane jedynie przez inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego. Takie rozwiązanie przewidziało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w projekcie nowelizacji ustawy o dozorze technicznym. Projekt jest wdrożeniem nowelizacji dyrektywy 2009/126/WE w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw.
 • NIK - Rosną przychody Urzędu Dozoru Technicznego, ale monopol się sprawdza
  Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli UDT prawidłowo wykonuje swe ustawowe obowiązki w zakresie przeprowadzania badań urządzeń technicznych. Przychody z opłat pobieranych od przedsiębiorców systematycznie rosną, jednak to nie powód do uwolnienia rynku dozoru. Świadczy o tym liczba wypadków w państwach o wolnorynkowych zasadach przeprowadzania inspekcji, która jest większa niż w Polsce.
 • Monitorowanie procesu spawania metodą MAG
  W artykule przedstawiono wybrane metody monitorowania procesu spawania. Pokazano związki pomiędzy zjawiskami zachodzącymi w elektrycznym łuku spawalniczym a cechami sygnałów emitowanych przez proces spawania. Opisano możliwości i ograniczenia metod monitorowania oraz wykorzystanie metod monitorowania w kontroli jakości złączy spawanych.
 • Możliwości wykorzystania technik komputerowych do wspomagania oceny radiogramów spoin i do tworzenia trenazerów radiologów
  W poprzednich artykułach omówiono algorytmy symulujące zdolności ścisłe, praktyczne i humanistyczne do rozpoznawania struktur mikroskopowych stali, do badań wizualnych i badania przełamów, z których protokoły stanowią podstawę do wystawiania uprawnień spawaczy. W niniejszym artykule, opierając się na normach, wiedzy pedagogicznej i informatycznej, podjęto próbę opracowania koncepcji zastosowania informatyki do oceny radiogramów, kontroli radiologów przez UDT oraz do wspomagania szkolenia radiologów przez trenazery komputerowe. Ponadto omówiono możliwości importowania doświadczeń z radiografii medycznej do radiografii cyfrowej przemysłowej m.in. w celu tworzenia opracowania normy z oceny radiogramów przez powszechne w budownictwie umysły praktyczne.
 • Próba ustalenia odporności na ciśnienie rozerwanego zbiornika paliwa
  W artykule opisano sposób postępowania przy ustalaniu, przy jakim ciśnieniu ulega rozerwaniu zbiornik paliwa pojazdu podczas próby jego prostowania sprężonym powietrzem. W tym celu pobierano próbki z nieuszkodzonych partii płaszcza zbiornika i badano ich wytrzymałość. Następnie obliczono odporność zbiornika na działanie ciśnienia.