Dozór Techniczny 2017/03

 • Bezpieczna konserwacja dźwigów
  Dźwigi osobowe, osobowo-towarowe i towarowe podlegają dozorowi technicznemu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468). Każdy dźwig, aby mógł być użytkowany, musi mieć aktualną decyzję zezwalającą na eksploatację, wydaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. Większość dźwigów w Polsce podlega dozorowi sprawowanemu przez Urząd Dozoru Technicznego, w którym jest obecnie zarejestrowanych około 110 tysięcy tych urządzeń.
 • Obliczenia złącz kołnierzowych EN 1591-1. Siły i momenty zewnętrzne, współczynnik tarcia
  Obliczenia wytrzymałościowe połączeń kołnierzowo-śrubowych opierają się głównie na dwóch metodach: metodzie Taylora Forge oraz metodzie opisanej w normie EN 1591-1:2013. Te pierwsze, należące do tak zwanej starej techniki, to metody ASME czy WUDT. Bazują one między innymi na założeniach, że siła zamykająca uszczelkę w połączeniu zależy od jej właściwości fizycznych i od ciśnienia wewnętrznego w układzie. Nowa technika, której reprezentacją jest algorytm opisany w normie EN 1591-1, w obliczeniach bierze pod uwagę również oczekiwaną szczelność oraz to, że na połączenie kołnierzowe działają siły i momenty zewnętrzne pochodzące od elementów, do których to połączenie jest przyspawane (przymocowane).
 • Gdzie inspektor nie (zawsze) może, tam drona pośle
  Pomimo licznych prognoz dotyczących rychłej perspektywy szerokiego komercyjnego zastosowania dronów urządzenia te wciąż stanowią raczej ciekawe gadżety niż narzędzia przenoszące usługi w nowy wymiar czy kreujące nowe ich gałęzie. Wkrótce może się to jednak zmienić, m.in. za sprawą UDT, który stara się wykorzystać niewątpliwy potencjał tkwiący w tych maszynach, zaprzęgając je do pracy przy wykonywaniu czynności dozorowych. Potencjalne korzyści, jakie może przynieść ze sobą wykorzystanie tych niepozornych urządzeń, są ogromne. I to zarówno w sferze materialnej - kwoty idące w miliony złotych, jak i niedające się wycenić finansowo zdrowie, a nawet życie inspektorów. W ostatnich miesiącach UDT testował przydatność dronów do różnych badań inspekcyjnych. Do tego celu posłużył bezzałogowiec umieszczony w specjalnej klatce ochronnej.
 • Wielkość i rozkład naprężeń jako składowa parowych bloków 200 MW w oparciu o model oceny stanu technicznego rurociągów obliczeniowych
  Optymalny rozkład naprężeń w warunkach roboczych jest istotnym czynnikiem, który nie tylko pozwala na bezpieczną eksploatację instalacji przemysłowych, lecz także wpływa znacząco na ich żywotność. Na etapie projektowania dobierane są: materiał, średnica, grubość ścianki, odpowiednia geometria zapewniająca kompensacje wydłużeń cieplnych oraz nośność systemu zamocowań i podparć. W trakcie wieloletniej pracy rurociągi, poza normalnymi obciążeniami wynikającymi z planowanej eksploatacji, poddawane są dodatkowym obciążeniom wynikającym ze stanów awaryjnych. Występuje również zużycie elementów zamocowań. Zwłaszcza te ostatnie mają istotny wpływ na instalacje, a niekontrolowane zablokowanie rurociągu w miejscu podparcia może w skrajnym przypadku doprowadzić do rozszczelnienia.