Informator Ochrony Pracy - kwartalnik 2014/03

 • Zmiany w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (2)
 • Konferencja NOT w ELOKON Polska (3)
 • Świadczenia odszkodowawcze w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (5)
 • Czas pracy członków załóg statków powietrznych (6)
 • Nowe przepisy (7)
 • Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (9)
 • Zasady przyjmowania zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej (11)
 • III etap programu "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" na lata 2014-2020 (12)
 • Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne (14)
 • Pracodawca "ponosi odpowiedzialność" (16)
 • Stres zewnętrzną przyczyną wypadku? (17)
 • Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych (18)
 • Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy (19)
 • Europejska strategia bezpieczeństwa i higieny pracy "Horyzont 2020" (20)
 • Ponowna ocena ryzyka zawodowego (21)
 • Słowniczek inspektora bhp: T (22)