Informator Ochrony Pracy - kwartalnik 2015/03


 • Dr Tadeusz Sułkowski - laureatem (2)
  dr Tadeusz Sułkowski - laureatem plebiscytu na najlepszego Głównego Inspektora Pracy
 • Posiedzenie Zarządu Głównego SOP (3)
  Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ochrony Pracy odbyło się 13 maja 2015 r. w Warszawie. Tematem zasadniczym posiedzenia była realizacja programu działania SOP przyjętego przez Walne Zebranie na lata 2014-2016. W szczególności chodziło o przedyskutowanie zagadnień związanych z rozwojem działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej, prowadzonej przez SOP, dotyczących współpracy z agendami rządowymi, organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi, a także współpracy z MPiPS w zakresie polityki senioralnej oraz usprawnienia działalności oddziałów SOP.
 • Ogólnopolskie warsztaty służby bhp - Konferencja Wydawnictwa FORUM (4)
  Podczas konferencji, o obowiązujących aktualnie zasadach kontroli inspektorów PIP, PIS, ZUS i innych organów kontroli państwowej, o prawidłowym postępowaniu w sytuacji wypadku przy pracy mówił Dawid Andrzejewski - inspektor z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, który ponadto przedstawił i omówił "listę kontrolną" obowiązujących formularzy, protokołów oraz dokumentacji pracowniczej, w tym zasad wypełniania i prowadzenia tych dokumentów, aby nie narazić przedsiębiorstwa na kary finansowe.
 • Nowe przepisy (5)
  Nowe przepisy - wybrane z DZ. U. z 2015 r. poz. 216-929 i M.P. poz. 251-571
 • Obowiązki pracodawcy w związku z temperaturami (7)
  Paragraf 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia odpowiedniej temperatury w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych metod i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania.
 • Zapewnienie pracownikom wody (8)
 • Prace "szczególnie niebezpieczne" (9)
 • Warunki techniczne w kanałach technologicznych (10)
 • Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego niepełnosprawnych (11)
 • Bezpieczeństwo i higiena służby w CBA (12)
 • Wymagania świadectwa maszynisty (13)
 • Rekompensaty dla członków OSP (13)
 • Wymagania bezpieczeństwa podczas wypoczynku dzieci (14)
 • Zasady bhp w życiu człowieka (15)
 • Praca w lakierni proszkowej (16)
 • Dyrektywy (17)
 • Choroby serca (18)
 • Alergie skóry (19)
 • Prace w zbiornikach, kanałach i przestrzeniach zamkniętych (20)
 • Wyjątki od wykonywania poleceń (21)
 • Wizyta Chińskiego Urzędu Bezpieczeństwa Pracy (21)
 • Słowniczek inspektora bhp: W (dokończ.) (22)