Inspektor Pracy 2019/09

 • W Sejmie RP (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • O zatrudnianiu niepełnosprawnych (7)
  3 września 2019 roku w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy obyła się VII konferencja „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu” pod hasłem „Absolwent i co dalej?”.
 • Nowoczesne rozwiązania (8)
 • Świeży impuls we współpracy z dozorem technicznym (9)
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika (10)
  Na mocy przepisów powszechnie obowiązujących, zawartych w Kodeksie pracy, w art. 108-113, pracownicy podlegają odpowiedzialności porządkowej. Przepisy te zawierają katalog kar porządkowych – są to: kara upomnienia, kara nagany oraz kara pieniężna. Ci istotne, katalog ma charakter zamknięty, a pracodawca, stosując wobec pracowników inne kary za przewinienia o charakterze porządkowym, ponosi odpowiedzialność z tytułu wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
 • Mediacja w prawie pracy (14)
  Mediacja jest pozasądowym, nieformalnym postępowaniem, do którego strony przystępują dobrowolnie i przy pomocy osoby trzeciej, niezależnego i bezstronnego mediatora, dążą do rozwiązania konfliktu lub sporu poprzez wypracowanie zakończenia sprawy. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, o sprostowanie świadectwa pracy, a także o mobbing i dyskryminację.
 • Wręczono nagrody im. Romana Giedrojcia (17)
 • Nagroda im. Romana Giedrojcia – fotoreportaż (18)
 • Redukcja ryzyka – kurtyny i bariery świetlne maszyn (20)
  Kurtyny i bariery świetlne, określane terminem aktywnych optoelektronicznych urządzeń ochronnych należą do najczęściej stosowanych bezdotykowych urządzeń ochronnych maszyn. Zapewniają one ochronę poprzez przywrócenie maszyny do stanu bezpiecznego, zanim człowiek może znaleźć się w sytuacji zagrożenia.
 • Wspomnienia (23)
 • Inwestycja w przyszłość – rozmowa z Adamem Derzą, Okręgowym Inspektorem Pracy w Kielcach (24)
 • Trzeba dostrzegać człowieka – wywiad z Romanem Jabłońskim, głównym specjalistą w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu (26)
 • Uczciwa praca źródłem uprawnień ludzi pracy (część II) (30)
 • Biblioteka (35)
 • Poparzenie łukiem elektrycznym (36)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz