Inspektor Pracy 2020/09

 • W ważnej sprawie (3)
 • Posiedzenie wyjazdowe Rady Ochrony Pracy (4)
  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu wyjazdowym w Gdańsku 22 września 2020 r. pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Andrzeja Kwalińskiego na stanowisko Głównego Inspektora Pracy.
 • Andrzej Kwaliński Głównym Inspektorem Pracy (5)
  Spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy
 • Główny Inspektor Pracy przedstawił sprawozdanie (6)
 • Pozytywna ocena działalności inspekcji (7)
  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 25 sierpnia 2020 r. przyjęła sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (8)
 • Partnerskie podejście do kontroli (12)
  W 2019 r. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła realizację 3-letniej kampanii „Dobry przepis na bezpieczeństwo”, która obejmuje działania medialne i program prewencyjno-kontrolny. Zintegrowane działania prowadzone w branży mają doprowadzić do zmniejszenia zagrożeń w firmach zajmujących się przetwórstwem mięsa, w szczególności w masarniach i ubojniach.
 • Inspektorzy z powołaniem (16)
 • Inspektorzy z powołaniem – fotorelacja z wręczenia nagród (18)
 • Dla dobra pracownika – rozmowa z Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertrudą Uścińską (20)
 • Pensum, czyli robota tygodniowa. Czas pracy nauczycieli (część 2) (24)
  W ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciel, zgodnie z Kartą Nauczyciela, obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze (tzw. pensum), inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły oraz zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
 • Mobbing. Aspekty  praktyczne z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego (29)
  Jak pokazują najnowsze badania dotyczące bezpieczeństwa pracy, z problemem mobbingu spotyka się już znaczna część pracowników. Warto zatem przeanalizować, czym jest mobbing, jakie roszczenia przysługują z tytułu mobbingu i jak kształtują się kwestie dowodowe w tym zakresie.
 • Z siłą wodospadu. Wymagania bezpieczeństwa podczas cięcia strugą wody (32)
  Cięcie materiałów strugą wody znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyśle, jednak niesie ze sobą zagrożenia, które muszą być uwzględnione przez producentów oraz użytkowników maszyn.
 • Bez osłony. By usunąć wióry, włożył dłoń pod obracające się narzędzie (35)
  W protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy podczas obsługi wiertarki promieniowej nie zostały ustalone przez zespół powypadkowy wszystkie przyczyny zdarzenia.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz