Inspektor Pracy 2010/02

 • Z obrad Rady Ochrony Pracy (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Obradowała Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie (6)
 • Jak doszło do wypadku (7)
 • Wyróżnienia za szczególne dokonania (8)
 • EURONEWSY (9)
 • BUDMA 2010 (10)
 • Ściganie wykroczeń (12)
 • O miejscu i krótkich kontrolach (14)
  Przy określeniu miejsca kontroli nie można pominąć miejsca
  wykonywania pracy jako istotnego elementu stosunku pracy
  w myśl art. 22 k.p. i definicji czasu pracy zawartej w art. 128 k.p.,
  którym jest czas pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy
  w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania
  pracy. Wszędzie tam może trafić bowiem inspektor pracy.
 • Specjalne Nagrody Głównego Inspektora Pracy (16)
 • Karta na stół (19)
 • Dylematy koordynatora (20)
  Istnieje pilna konieczność nowelizacji m.in. prawa budowlanego i rozporządzeń
  wydanych na jego podstawie. Powinna ona prowadzić do jednoznacznego
  wskazania, że inwestor jest osobą odpowiedzialną za bezpieczne i higieniczne
  warunki pracy na budowie. Prawo powinno także zapewnić mu narzędzia
  umożliwiające realizację tego obowiązku poprzez stworzenie jasnych reguł
  koordynacji odnośnie bioz na wszystkich etapach przygotowania i realizacji
  inwestycji, w tym zdefiniowanie funkcji koordynatora ds. bioz.
 • 35 tys. zł za dwóch Wietnamczyków (23)
 • O dyplomie (24)
 • kotłownie na paliwa olejowe (26)
  Nieinformowanie pracowników o zasadach ograniczania ryzyka związanego
  z eksploatacją kotłowni oraz brak  instruktażu w zakresie postępowania
  w przypadkach awaryjnych bardzo negatywnie wpływają na bezpieczeństwo
  pracy w kotłowniach. Obowiązku takiego nie dopełniło 24 proc. kontrolowanych
  podmiotów.
 • Podatny grunt (28)
 • Zanim przemówisz... (30)
 • Biblioteka (31)
 • "Wirujący wąż" (32)