International Labour Review 2018/02

 • Pomiar pracy dzieci: kogo powinniśmy zapytać? (169)
  Decyzje o finansowaniu mające na celu wsparcie dzieci w trudnej sytuacji są powiązane ze statystyką pracy dzieci, stąd znaczenie dokładnego pomiaru. Autor analizuje, czy typ respondenta odgrywa ważną rolę w wyjaśnianiu różnic w statystykach pracy dzieci. Korzystając z danych z dwóch lokalizacji w Tanzanii, analiza pokazuje, że "o co pytamy" znacznie się liczy przy szacowaniu rozpowszechnienia pracy dzieci. Wyniki sugerują, że częstość występowania zwiększa się o około 35 do 65 procent w przypadku korzystania z samodzielnych raportów dla dzieci, a nie z raportów proxy. To odchylenie dotyczy 14 do 31 procent próbek, w zależności od wskaźnika. Rozbieżności maleją wraz z wiekiem i wzrostem dziecka, jeśli postawy pośredników demonstrują sprzeciw wobec pracy dzieci.
 • Przekazy pieniężne i wyniki rynku pracy: Dane z Meksyku (193)
  Skutki przekazów pieniężnych na wyniki rynku pracy zostały zbadane przez wielu badaczy, głównie na podstawie danych na poziomie mikro. Podczas gdy kilka badań wykorzystywało również dane na poziomie makro, cierpią one z powodu uprzedzeń endogenicznych z powodu włączenia przekazów pieniężnych do ich oszacowań. Niniejsze badanie próbuje wypełnić lukę w literaturze, wykorzystując zestaw danych panelowych stanów meksykańskich i adresując odchylenie endogeniczności za pomocą estymatora systemowego GMM (uogólniona metoda momentów). Główne wnioski są takie, że przekazy pieniężne zwiększają wskaźnik aktywności zawodowej i zmniejszają średnią liczbę przepracowanych godzin, krytyczne zatrudnienie i czas trwania bezrobocia.
 • Czy inspekcje pracy są skuteczne, gdy regulacje dotyczące pracy różnią się w zależności od wielkości firmy? Dowody z Peru (213)
  W tym artykule przeanalizowano wpływ egzekwowania czterech norm pracy (rejestracja systemu emerytalnego, płaca minimalna, maksymalne tygodniowe godziny pracy i pisemna umowa o pracę) na zgodność w Peru, gdzie regulacje dotyczące pracy i kary różnią się w zależności od wielkości firmy. Autor wykorzystuje dane z badań gospodarstw domowych, aby przeanalizować czynnik, który nie był wcześniej badany - dostosowanie przez firmy poprzez redukcję w celu skorzystania z niższych kar i mniej rygorystycznych przepisów. Ustalenia empiryczne wskazują, że wysiłki w zakresie egzekwowania prawa mają niewielki wpływ na stopień zgodności lub wielkość firm.
 • Kwestionariusz godnej pracy (DWQ): opracowanie i walidacja w dwóch próbkach pracowników wiedzy (243)
  W ramach tego badania opracowano kwestionariusz godnej pracy (DWQ), służący do pomiaru percepcji godnej pracy przez pracowników. Obecne pomiary przyzwoitej pracy są prawie całkowicie pomijane na poziomie analizy poszczególnych pracowników, a to badanie przyczynia się do wypełnienia luki. Autorzy opracowali DWQ na podstawie elementów merytorycznych użytych przez MOP w programie godnej pracy z ostateczną wersją DWQ z 31 pozycji, dającą siedem czynników związanych z godną pracą. Wykazując dobre wartości współczynników niezawodności oraz dobrą zbieżność i wiarygodność, niniejszy DWQ może otworzyć nowe możliwości empirycznych badań nad koncepcją godnej pracy.
 • Przesuwanie krzywej Beveridge'a: Co wpływa na dopasowanie rynku pracy? (267)
  W tym artykule omówiono krótkoterminowe czynniki warunkujące dopasowanie popytu na pracę do podaży, identyfikując przesunięcia w krzywych Beveridge'a dla 12 krajów OECD między 2000Q1 i 2013Q4. Stosując trzy uzupełniające się metodologie (badanie wizualne, techniki kointegracji i szacunki nieliniowe), stwierdzamy, że wzrost siły roboczej i ustawodawstwo dotyczące ochrony zatrudnienia zmniejszają prawdopodobieństwo zmian na zewnątrz, a wyższy udział pracowników o średnim poziomie wykształcenia i bezrobocie, im trudniejszy jest proces dopasowania. Aktywne polityki rynku pracy (takie jak zachęty do zakładania nowych firm lub programów podziału pracy) mogłyby ułatwić dopasowanie, a polityka pasywna (zasiłki dla bezrobotnych lub opodatkowanie pracy) znacznie utrudniają dopasowanie.
 • Warunki zatrudnienia w przemyśle eksportowym północnego Maroka. Ramy prawne i sytuacja na miejscu (307)
  Firmy w północnym Maroku, które eksportują wytwarzane towary i usługi, działają w systemie produkcyjnym charakteryzującym się wysokimi ciśnieniami, elastycznym wykorzystaniem siły roboczej, ścisłym nadzorem i wyzwaniem pewnych praw pracowniczych. W artykule dokonano analizy warunków pracy w tych przedsiębiorstwach w oparciu o teoretyczny model "zlokalizowanej globalnej gospodarki", rozróżniając rodzaje przedsiębiorstw, branże i kategorie zawodowe. Wyniki pokazują, w jaki sposób zmiany w prawie pracy z 2004 r., które przyjęły normy zawarte w międzynarodowych konwencjach, dały większą moc przedsiębiorstwom wielonarodowym.