• Czy akcja klimatyczna niszczy miejsca pracy? Ocena wpływu 2-stopniowego zatrudnienia na zatrudnienie
  Porozumienie paryskie określa cel polegający na utrzymaniu globalnego ocieplenia poniżej 2oC. Cel można osiągnąć, zwiększając zarówno udział energii ze źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym, jak i efektywność energetyczną. Takie działanie pociąga za sobą transformację sektora energetycznego co, biorąc pod uwagę jego powiązania z resztą gospodarki, będzie miało efekt domina dla innych sektorów. Korzystając ze scenariuszy opartych na wieloregionalnej bazie danych wejścia-wyjścia, niniejszy artykuł analizuje wpływ takiego przejścia na gospodarkę i na całym świecie na zatrudnienie. Wyniki sugerują, że do 2030 r. większość gospodarek będzie miała dostęp do tworzenia miejsc pracy netto i realokacji w różnych branżach. Tworzenie miejsc pracy jest napędzane przez sektor budownictwa, produkcji i odnawialnych źródeł energii.
 • Koszty wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych: wpływ systemu opieki społecznej i polityki rządu na zatrudnienie w całym OECD, 2000-2013
  W tym artykule proponuje się dokładną analizę wpływu polityk rządowych stosowanych podczas Wielkiej Recesji na bezrobocie w 28 krajach OECD, po empirycznym oszacowaniu za pomocą modelowania efektów losowych za pomocą danych z lat 2000-2013 w celu przetestowania wpływu systemów opieki społecznej. Wyniki wskazują na znaczący wpływ systemu opieki społecznej, nawet wykraczającego poza kryzys, głównie poprzez poziomy wydatków społecznych i dynamikę zatrudnienia w sektorze publicznym, które dotykają głównie kobiet. Szczegółowa analiza polityki podkreśla potrzebę poszukiwania alternatyw dla polityk oszczędnościowych, a autorzy zawierają kilka sugestii w tym zakresie.
 • Różnice między płciami na europejskich rynkach pracy: Porównanie warunków dla kobiet i mężczyzn w płatnym zatrudnieniu
  Chociaż dramatyczny wzrost udziału kobiet w rynku pracy w ostatnich dziesięcioleciach wiązał się ze znacznymi zmianami w możliwościach gospodarczych dla kobiet, nierówności płci na rynku pracy utrzymują się w wielu postaciach. W niniejszym artykule podjęto próbę oceny, czy wyższe różnice płci na europejskich rynkach pracy są bezpośrednio związane ze złymi warunkami gospodarczymi. W tym celu zaktualizowano wyniki złożonego wskaźnika opracowanego i opracowanego przez autorów w poprzednim badaniu, a następnie opracowano trzy nowe złożone wskaźniki do oddzielnej analizy sytuacji na rynku pracy kobiet i mężczyzn oraz luki między płciami dla płatnego zatrudnienia.
 • Kiedy zmawiają się dwa światy: praca w domu i rodzinie w Australii
  W artykule przeanalizowano wpływ pracowników pracujących w domu na oceny ich partnerów w zakresie funkcjonowania rodziny przy użyciu danych australijskiego panelu gospodarstw domowych zebranych w latach 2001-2013 w 48 modelach wielowymiarowych. Niektóre dowody wskazują, że praca w domu przyczynia się do lepszych relacji i bardziej sprawiedliwego podziału obowiązków domowych dla par z dziećmi. Istnieją ograniczone dowody świadczące o negatywnych skutkach zewnętrznych, szczególnie w przypadku, gdy pracownicy płci męskiej pracują w znacznych godzinach w domu. Ogólnie rzecz biorąc, odkrycia przyczyniają się do wagi dowodów na to, że praca w domu sprzyja rodzinom, które osiągają lepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym.
 • Rola migracji wewnętrznych w dostępie do pierwszej pracy: studium przypadku Ugandy
  Czy migracja wewnętrzna przyspiesza dostęp do rynku pracy? W tym artykule przeanalizowano różnicę w długości przejścia do pierwszej pracy między wewnętrzną młodzieżą migrującą i nie migrującą w Ugandzie. Zgodnie z konkretnym kontekstem tego kraju rozwijającego się bierze się pod uwagę trzy wyjściowe punkty wyjścia: datę urodzenia, minimalny legalny wiek roboczy i wyjście ze szkoły. Modele proporcjonalnego zagrożenia Extended Cox sugerują, że migranci doświadczają krótszych przejść. Jednakże, po wykluczeniu pracowników opieki nad dziećmi lub mierzeniu przejść między szkołami, znaczące luki znikają. Dekompozycja luk w długości okresu przejściowego ujawnia znaczenie obserwowalnych i nieobserwowalnych czynników związanych w szczególności z obszarem pochodzenia, płcią i dostępem do edukacji.
 • Mierzenie wpływu organizacyjnego programu integracji na nieobecność wśród pracowników niepełnosprawnych: Projekt quasi-eksperymentalny
  W artykule przedstawiono badania nad programem integracji organizacyjnej, mającym na celu ograniczenie absencji z powodu chorób i urazów wśród pracowników niepełnosprawnych. jakościowe badania terenowe nad charakterystyką programu podążyły quasi-eksperymentalnym projektem z dwiema grupami kontrolnymi (nie równoważnymi i bez leczenia) przy użyciu skróconych szeregów czasowych (2005-12). Dane pracowników niepełnosprawnych, którzy uczestniczyli w programie, porównano z danymi osób nie będących uczestnikami i pracowników bez niepełnosprawności za pomocą hierarchicznej, nie zagnieżdżonej, negatywnej regresji dwumianowej ze zmienną opóźnioną. Autorzy znajdują silne dowody zmniejszenia absencji z powodu choroby wśród niepełnosprawnych pracowników uczestniczących oraz nieco słabsze dowody zmniejszonej absencji z powodu kontuzji.
 • Ocena skuteczności przepisów dotyczących pracy w umowach handlowych: Ramy analityczne i metodologiczne
  W niniejszym artykule przedstawiono analityczne i metodologiczne ramy badania skuteczności przepisów dotyczących pracy w umowach handlowych, zilustrowane w indykatywnych studiach przypadku. Rozwijając pojęcie zdolności na trzech poziomach (państwo, społeczeństwo obywatelskie i firmy), autorzy rozróżniają między zbliżonymi wynikami (prawnymi, instytucjonalnymi i politycznymi) a odległymi, społeczno-ekonomicznymi (poprawa praw pracowniczych i warunków pracy). W związku z tym traktują postanowienia dotyczące pracy w umowach handlowych jako wielopłaszczyznową "mieszankę polityk", którą należy oceniać za pomocą metod jakościowych i / lub ilościowych, w zależności od aspektu przepustowości, który jest przedmiotem zainteresowania, oraz od dostępnych danych. Dostarczono również niektóre zalecenia dotyczące polityki.

International Labour Review - cały wykaz