• Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy – listopad 2018 r. (1)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących
  • Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej
  • Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali
 • Kolejna zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami i kierowców (4)
  W numerach 7, 8 i 9 „Lekarza medycyny pracy” przedstawiono omówienie szeregu zmian rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami i kierowców, które znalazły się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2018 r., poz. 970. kolejne zmiany wyżej wymienionego rozporządzenia znalazły się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
 • Elektroniczne zwolnienia lekarskie (5)
  Od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogły być wystawiane jeszcze do końca listopada 2018 r. Natomiast od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.
 • Zatrucie związkami selenu u pracownika akademickiego (8)
  W wykazie chorób zawodowych pod poz. 1 znajduje się zatrucie ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne. Na co należy zwrócić uwagę podczas badania pracownika, u którego podejrzewa się wystąpienie takiej choroby zawodowej? Czy brak typowych objawów dla zainhalowania substancji chemicznych wyłącza uznanie wystąpienia u pracownika tego typu choroby zawodowej?
 • Kolizja pomiędzy złożeniem wniosku o ponowne badanie a wydaniem decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami pomimo zachowania ustawowo przewidzianych procedur (14)
  Zgodnie z art. 81 ustawy o kierujących pojazdami oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r., § 10.1 ww. rozporządzenia, jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań osób, o których mowa w art. 75, są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz