Lekarz Medycyny Pracy 2018/11

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy – październik 2018 r.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielania urlopu dla poratowania zdrowia
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych
  • Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustaw o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami i kierowców
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa
 • Rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (4-5)
  W dniu 3 lipca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. rozporządzenie to jest wypełnieniem delegacji art. 228 § 3 Kodeksu pracy. Znajomość przepisów tego rozporządzenia jest niezbędna w szczególności dla lekarzy medycyny pracy, dla których stanowi jeden z podstawowych aktów prawnych.
 • Zespół cieśni nadgarstka u pracownicy biurowej (5-7)
  W wykazie chorób zawodowych pod poz. 20 pkt 1 znajduje się przewlekła choroba obwodowego układu nerwowego wywołana sposobem wykonywania pracy: zespół cieśni w obrębie nadgarstka. Czy możliwe jest stwierdzenie tej choroby zawodowej u pracownicy biurowej, która w trakcie wykonywanych obowiązków służbowych korzystała z klawiatury komputera i myszki?
 • Zespół żebra szyjnego a rozpoznanie u pracownika choroby zawodowej (7-9)
  Pod poz. 19 pkt 4 wykazu chorób zawodowych figuruje przewlekła choroba układu ruchu wywołana sposobem wykonywania pracy: przewlekłe zapalenie okołostawowego barku. Czy zdiagnozowanie u pracownika zespołu żebra szyjnego, będącego szczególnym przypadkiem zespołu górnego otworu klatki piersiowej, może przemawiać za rozpoznaniem ww. choroby zawodowej?
 • Polityka ochrony danych osobowych w placówkach opieki medycznej (9-16)
  Podmioty wykonujące działalność medyczną (w tym m.in.: szpitale, kliniki, przychodnie, gabinety i laboratoria analityczne itp.) na terenie całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku, będąc administratorami danych osobowych, są zobowiązane do stosowania nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego ich przepływu.

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz