Lekarz Medycyny Pracy 2019/01

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy – grudzień 2018 r. (1)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań zawartości alkoholu w organizmie
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej
 • Dane osobowe pacjentów, cz. 1 (3)
  Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane osobowe pacjentów muszą być traktowane z należytą starannością oraz poufnością. Nie może mieć do nich dostępu osoba nieupoważniona. Personel medyczny musi chronić nie tylko dane osobowe pacjentów, ale także ich prawo do intymności i godności.
 • Chwila wydania decyzji w przedmiocie choroby zawodowej a występowanie objawów schorzenia (8)
  Określając charakter choroby zawodowej, wskazać należy, że winna mieć ona związek z wykonywaną pracą i znajdować się w wykazie chorób. Czy z tego twierdzenia można wyprowadzić wniosek, zgodnie z którym w chwili wydawania decyzji w przedmiocie choroby zawodowej pracownik musi cierpieć na dane schorzenie, a objawy choroby nie mogły ustąpić?
 • Stwierdzenie zespołu rowka nerwu łokciowego u ślusarza (10)
  W wykazie chorób zawodowych pod pozycją 20.2 figuruje przewlekła choroba obwodowego układu nerwowego wywołana sposobem wykonywania pracy – zespół rowka nerwu łokciowego. Czy możliwe jest stwierdzenie tej choroby zawodowej u pracownika, który w trakcie wykonywanej pracy nie był narażony na długotrwałe utrzymywanie kończyn górnych zgiętych w stawach łokciowych z równoczesnym opieraniem łokci o twarde podłoże? Czy ma tu znaczenie fakt, że pracownik był leworęczny?
 • Problemy związane z zachowaniem terminu ze złożeniem wniosku o przeprowadzenie ponownego badania w trybie odwoławczym (12)
  Podstawowym aktem wykonawczym do przepisu art. 229 k.p jest rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
 • Pytanie do Redakcji (15)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz