Lekarz Medycyny Pracy 2019/02

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy – styczeń 2019 r. (1)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
  • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
 • Dane osobowe pacjentów, cz. 2 (3)
  Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane osobowe pacjentów muszą być traktowane z należytą starannością oraz poufnością. Nie może mieć do nich dostępu osoba nieupoważniona. Personel medyczny musi chronić nie tylko dane osobowe pacjentów, ale także ich prawo do intymności i godności.
 • Różnica pomiędzy „chorobą zawodową” a „rolniczą chorobą zawodową” (9)
  Jaka jest różnic pomiędzy definicją „choroby zawodowej” a definicją „rolniczej choroby zawodowej”? czy w przypadku rolniczej choroby zawodowej również należy wskazać bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że choroba ta została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy?
 • Rozpoznanie u pracownika pylicy krzemowej (11)
  Pod pozycją 3 pkt 1 wykazu chorób zawodowych figuruje choroba zawodowa pylicy krzemowej. W jakiej sytuacji możliwe jest rozpoznanie tej choroby zawodowej? Czy do jej stwierdzenia wystarczające jest stwierdzenie ciężkich warunków pracy, np. przez zapylenie pyłem przemysłowym?
 • Przestrzeń publiczna w Polsce nadal mało dostępna dla osób starszych i z niepełnosprawnościami (13)
  W świetle najnowszego badania Najwyższej Izby Kontroli osoby z niepełnosprawnością i w podeszłym wieku nadal mają w Polsce kłopot z brakiem dostępności przestrzeni publicznej. Wciąż w naszym kraju istnieje problem ze swobodnym korzystaniem przez te osoby z muzeów, biblioteki, ośrodków kultury, a nawet usług instytucji publicznych, w tym ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Jak wskazuje raport gminy rozpoznają potrzeby tych osób, ale problemem jest wdrażanie rozwiązań spełniających te potrzeby.
 • Pytanie do Redakcji (15)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz