Lekarz Medycyny Pracy 2019/03

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy – styczeń 2019 r. (1)
  • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo zachowanie jego ważności
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń
 • Praca w narażeniu na dym tytoniowy a astma oskrzelowa (3)
  Pod pozycją 6 wykazu chorób zawodowych figuruje astma oskrzelowa. Czy fakt zatrudnienia przez pracownika w warunkach narażenia n dym tytoniowy może przesądzić o stwierdzeniu tej choroby zawodowej? Czy dym tytoniowy może zostać uznany za czynnik wywołujący astmę oskrzelową, czy też może on stanowić wyłącznie czynnik zaostrzający przebieg schorzeń pulmonologicznych?
 • Stwierdzenie zespołu wibracyjnego u tokarza (5)
  Pod pozycją 22.1 figuruje choroba zawodowa – zespół wibracyjny: postać naczyniowo-nerwowa. W jakim przypadku możliwe jest stwierdzenie tego typu choroby zawodowej u pracownika zatrudnionego na stanowisku tokarza? Czy fakt nieznajomości przez lekarza orzecznika budowy maszyn, na których pracował pracownik, u którego wystąpiło podejrzenie choroby zawodowej, może przesądzić o tym, że wydane przez niego orzeczenie lekarskie jest wadliwe?
 • Zmęczenie w pracy – jego przyczyny i skutki (6)
  Zmęczenie jest zjawiskiem powszechnym. Towarzyszy nam zarówno w pracy zawodowej, jak i we wszelkich działaniach pozazawodowych. Jest reakcją fizjologiczną, chroniącą organizm, sygnalizuje bowiem pojawienie się zakłóceń w jego funkcjonowaniu w wyniku przeciążenia ustroju zbyt intensywną lub długotrwałą pracą. Trudna jest jednak jego ocena oraz wskazanie sposobów przeciwdziałania. Zmęczenie nie jest bowiem zjawiskiem jednorodnym. Jakie są jednak jego przyczyny i jakie mogą być skutki zmęczenia w pracy?
 • Czynnik ludzki w bezpieczeństwie ruchu drogowego – zmęczenie kierowcy czynnikiem wpływającym na pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (10)
  Czynnikiem powodującym wzrost zdarzeń i wypadków drogowych jest m.in. rozproszenie uwagi kierowcy w wyniku, którego najczęściej następuje oderwanie wzroku od drogi albo rąk od kierownicy. Źródłem rozproszenia uwagi kierowcy może być: prowadzenie rozmów przez telefon, jedzenie, palenie papierosów w trakcie prowadzenia pojazdu, ale również zmęczenie psychofizyczne.
 • Beryloza. Rzadko występująca choroba zawodowa, w Polsce rozpoznawana prawdopodobnie praktycznie w 100% jako sarkoidoza (12)
  Beryl jest srebrzystobiałym, kruchym metalem wykorzystywanym w wielu gałęziach przemysłu, a znanym ludzkości od ponad 4 tysięcy lat. Pomijając dość izolowane zastosowania takie jak budowa reaktorów jądrowych czy technologie militarno-kosmiczne, stosuje się go w produkcji stopów metali o dużej odporności na wysokie temperatury, korozję i iskrzenie, wykorzystywany jest także w protetyce dentystycznej, produkcji podzespołów komputerowych, aparatury rentgenowskiej, urządzeń mikrofalowych i specjalistycznej ceramiki.
 • Pytanie do Redakcji (15)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz