Lekarz Medycyny Pracy 2019/04

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy – marzec 2019 r. (1-3)
  • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
  • Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w strawie badań okresowych i kontrolnych policjantów.
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
 • Zaburzenie hormonalne i ZAA a pozazawodowa etiologia zespołu cieśni nadgarstka (3)
  W rozwoju cieśni nadgarstka pochodzenia zawodowego istotne znaczenie ma monotypia ruchów nadgarstków, wynikająca ze sposobu wykonywania pracy. Czy jednak obecność dodatkowych, pozazawodowych czynników ryzyka, tj. zaburzeń hormonalnych (stwarzających większe prawdopodobieństwo rozwoju zespołu cieśni nadgarstka) i zaburzeń w przebiegu ZZA, mogących przyczynić się do rozwoju neuropatii, będzie wykluczało możliwość rozpoznania takiej choroby zawodowej w przypadku potwierdzenia istotnego narażenia zawodowego?
 • Zatrucie pestycydem a nieprzestrzeganie przez pracownika zasad BHP (7)
  W wykazie chorób zawodowych pod pozycją 1 znajduje się choroba zawodowa – zatrucie ostre lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne. Czy fakt, że pracownik nie przestrzegał zasad BHP przy wykonywaniu powierzonych obowiązków, może stanowić okoliczność obalającą domniemanie związku przyczynowego pomiędzy stwierdzonym schorzeniem a wykonywaną przez niego pracą?
 • Najnowsze standardy/wytyczne do badań profilaktycznych pracowników. Pytanie o zasadność i sens podważania obowiązujących aktów prawnych (9)
  W styczniowym numerze „Medycyny Pracy” ukazał się artykuł pt. „Kryteria zdrowotne i zakres badań profilaktycznych dla wybranych rodzajów prac i czynników narażenia - wytyczne Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi” autorstwa pracowników z IMP z udziałem konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy.

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz