Lekarz Medycyny Pracy 2019/06

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy – czerwiec 2019 r. (1)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy
  • Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
  • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami
  • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacje uzdrowiskową
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Współdziałanie komisji lekarskich podległych ministrowi spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy (4)
  W dniu 3 czerwca 2019 r. wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy działającymi w tym samym resorcie. Rozporządzenie to zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. pod tym samym tytułem i weszło ono w życie z dniem 18 czerwca 2019 r.
 • Najwyższa Izba Kontroli o służbie zdrowia (5)
  System ochrony zdrowia w Polsce nie jest przyjazny dla pacjenta, nie zapewnia efektywnego wykorzystania środków publicznych, tworzy również problemy dla osób kierujących podmiotami leczniczymi i zatrudnionego w nich personelu. Wyniki licznych kontroli Najwyższej Izby Kontroli, przeprowadzonych w ostatnich latach, wskazują na potrzebę pilnego podjęcia działań zarówno w zakresie finansowania, jak i organizacji systemu ochrony zdrowia.
 • Powstanie białaczki limfatycznej a kontakt z czynnikami rakotwórczymi niewywołującymi nowotworów układu krwiotwórczego (8)
  Czy w przypadku stwierdzenia u pracownika choroby uznanej w wykazie za chorobę zawodową (nowotwór układu krwiotwórczego), a także w związku z faktem, że w okresie zatrudnienia był narażony w środowisku pracy na czynniki chemiczne zarówno pozbawione działania rakotwórczego, jak też czynniki o działaniu rakotwórczym u ludzi, możliwe jest stwierdzenie choroby zawodowej nowotworu złośliwego, jeżeli czynnik, z którym pracownik miał do czynienia, nie jest czynnikiem rakotwórczym wywołującym choroby nowotworowe układu krwiotwórczego?
 • Rozpoznanie ostrego albo przewlekłego zatrucia u pracownika cierpiącego na szereg samoistnych schorzeń (11)
  Czy możliwe jest stwierdzenie choroby zawodowej zatrucia chromem u pracownika zatrudnionego na stanowisku kontrolera, który co prawda miał w trakcie wykonywanej pracy kontakt z wyrobami chromowanymi, jednak w przypadku którego objawy chorobowe mogły być spowodowane szeregiem samoistnych schorzeń mających m.in. podłoże genetyczne?
 • Krótki okres zatrudnienia a ryzyko powstania choroby zawodowej (14)
  Pod pozycją 21 wykazu chorób zawodowych znajduje się obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowanego hałasem. Czy istnieje podstawa, aby wyeliminować z okresu zatrudnienia w narażeniu zawodowym czas zatrudnienia pracownika na stanowisku, na którym występowało narażenie zawodowe tylko z tej przyczyny, że wynosił on niespełna 2 miesiące?

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz