Lekarz Medycyny Pracy 2019/09

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy – sierpień 2019 r.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
  W poprzednim numerze „Lekarza medycyny pracy” zapowiedziano omówienie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców z dnia 17 lipca 2014 r. Nowelizacja ta została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. Ze względu na wprowadzonych szereg zmian miał być poświęcony tej nowelizacji oddzielny artykuł, biorąc pod uwagę, że problematyka badań lekarskich kierowców dotyczy także sporej liczby lekarzy medycyny pracy. Jednakże sprawa omówienia wyżej wymienionej nowelizacji rozporządzenia szybko się zdezaktualizowała, bo już w dniu 30 sierpnia 2019 r. zostało ogłoszone nowe rozporządzenia o badaniach lekarskich kierowców z dnia 29 sierpnia 2019 r., zastępujące rozporządzenia z dnia 17 lipca 2014 r. W związku z powyższym zamiast omówienia nowelizacji z dnia 19 lipca 2019 r. w bieżącym numerze ukazuje się omówienie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r., które weszło w życie z dniem 1 września 2019 r.
 • Najwyższa Izba Kontroli o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  W Polsce większość osób niepełnosprawnych pozostaje poza rynkiem pracy i jest to zjawisko występujące od lat. Wskaźnik zatrudnienia, choć nieco poprawił się w ostatnich latach, jest wciąż jednym z najniższych w Europie. Jednostki administracji publicznej oraz państwowe osoby prawne w zdecydowanej większości nie podejmowały skutecznych działań w celu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, choć Polska zobowiązała się do tego w 2012 r.
 • Podstawa rozpoznania choroby zawodowej pylicy górników kopalń węgla
  W wykazie chorób zawodowych pod pozycją 3/2 wymieniona została choroba zawodowa – pylica górników kopalń węgla. Czy podstawą rozpoznania klinicznego pylicy płuc mogą być wskazywane przez pracownika objawy, w tym męczliwość, obniżenie tolerancji wysiłku fizycznego, duszność, kaszel, złogi pyłu w węzłach chłonnych?
 • Zespół cieśni w obrębie nadgarstka u konserwatora sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
  W jakiej sytuacji możliwe jest stwierdzenie choroby zawodowej zespołu cieśni w obrębie nadgarstka u pracownika zatrudnionego na stanowisku konserwatora sieci wodociągowo-kanalizacyjnej? W jakim stopniu należy uwzględnić przy tym czynniki pozazawodowe, które nie pozwalałyby na przyjęcie zawodowej etiologii tego schorzenia?
 • Konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli ubiegających się o urlop dla poratowania zdrowia. Czy można je wykonać w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy na zasadach takich jak do badań profilaktycznych?
  W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zmieniły się zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli.

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz