Lekarz Medycyny Pracy 2019/11

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy – październik 2019 r.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zaświadczenia o stanie zdrowia osoby, która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego dla odbioru przesyłek pocztowych w placówce pocztowej
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarski w tych sprawach
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wzorów orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydanych w związku z wykonywaniem lub kierowaniem działalnością gospodarczą albo z pracą przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
 • Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
  Praca przy urządzeniach energetycznych stwarza szereg zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika. Znajomość tych zagrożeń powinna być obowiązkiem lekarza medycyny pracy ze względu na ich znaczenie w postępowaniu profilaktycznym, jak i w razie konieczności interwencji.
 • Gwałtowna progresja niedosłuchu a rozpoznanie choroby zawodowej narządu słuchu
  Proces progresji niedosłuchu spowodowany działaniem hałasu ma charakter stopniowy, wieloletni i występuje jedynie w okresie działania czynnika sprawczego. Czy w związku z tym gwałtowna progresja niedosłuchu może zostać uznana za oznakę pohałasowego uszkodzenia narządu słuchu, upoważniającą do rozpoznania choroby zawodowej tego narządu?
 • Stwierdzenie choroby zawodowej a występowanie narażenia zawodowego w więcej niż jednym zakładzie pracy
  Czy w sytuacji, gdy pracownik wykonywał pracę w narażeniu zawodowym w kilku różnych zakładach pracy, w momencie stwierdzenia u niego schorzenia, które może zostać zakwalifikowane jako choroba zawodowa, powinno się brać pod uwagę pracę w narażeniu zawodowym wykonywaną podczas całego zatrudnienia, czy tylko w ostatnim zakładzie pracy?
 • Leczenie dietetyczne w infekcji Clostridium difficile (CDI)
  Zakażenia Clostridium difficile stanowią jeden z bardziej dynamicznie narastających problemów w polskim systemie opieki zdrowotnej, dotyczy on zarówno opieki szpitalnej jak i ambulatoryjnej.

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz