Lekarz Medycyny Pracy 2019/12

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy – listopad 2019 r. (1)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wzoru karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim
 • Przepisy o ochronie zdrowia rybaków pracujących na statkach rybackich (3)
  W dniu 15 listopada 2019 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich, która w szczególności reguluje problemy ochrony zdrowia rybaków zatrudnionych na statkach rybackich. Jest to systemowe uregulowanie problemu, gdyż dotychczas wiodącym przepisem w tej kwestii były ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu i ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.
 • Rozpoznanie astmy oskrzelowej u pracownika leśnego uczulonego na pyłki drzew (4)
  Czy w przypadku pracowników terenów leśnych, zadrzewionych, możliwe jest uznanie alergii na pyłki drzew za alergię zawodową, jeżeli na tych terenach alergeny te występują w większym stężeniu? Czy możliwe jest rozpatrywanie uczulenia na alergeny pospolite w kontekście uczulenia zawodowego?
 • Choroba zawodowa narządu głosu a wymóg pracy w narażeniu zawodowym przez okres co najmniej 15 lat (7)
  Czy w celu stwierdzenia przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat, pracownik musi pracować w narażeniu zawodowym nieprzerwanie przez ten okres? Czy też praca w narażeniu może być przerywana okresami pracy bez narażenia na nadmierny wysiłek głosowy?
 • Zmiany pourazowe a zdolność do pracy (9)
  Zmiany pourazowe są to większe lub mniejsze nieprawidłowości w narządzie ruchu prowadzące do zniekształcenia, zgrubienia, ścieńczenia lub ubytku kości, zmian zapalnych w kości, zmian w chrząstce stawowej, ograniczenia ruchów w stawie, do zmniejszenia lub zwiększenia objętości mięśni lub ścięgien oraz bólów pourazowych.
 • Rośliny jako czynniki zawodowego zagrożenia zdrowia (11)
  W powszechnej opinii wykonywanie prac wymagających kontaktu z roślinami lub surowcami roślinnymi nie wywołuje objawów chorobowych. Wieloletnie badania naukowe dowiodły jednak, że praca w warunkach narażenia na pył pochodzący z roślin zielnych lub kontakt z toksycznymi roślinami może być przyczyną wystąpienia objawów chorobowych układu oddechowego lub skóry o charakterze zawodowym. Do czynników etiologicznych będących przyczyną chorób zawodowych występujących w roślinnym i w pokrewnych środowiskach pracy należą: pyłki kwiatowe, toksyny i alergeny roślin zielnych, pyły powstające podczas przetwórstwa roślin oraz pył drzewny wytworzony w czasie przerobu drewna.
 • RODO – raport Najwyższej Izby Kontroli o ochronie danych osobowych w służbie zdrowia (13)
  Zmiana w podejściu do ochrony danych osobowych i prywatności pacjentów w szpitalach jest nie tylko konieczna, ale i pilna. Jak wykazała bowiem kontrola Najwyższej Izby Kontroli rutyna i utarte schematy działania gubią personel szpitali, zobowiązany do dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych pacjentów. Tylko pojedyncze ze skontrolowanych szpitali wprowadziły rozwiązania, które stwarzały warunki do odpowiedniego przechowywania papierowej dokumentacji medycznej oraz gwarantowały prawo pacjentów do prywatności w trakcie rejestracji lub na salach szpitalnych. W pozostałych placówkach nie zapewniono skutecznej ochrony danych osobowych i medycznych przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym.

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz