• Prace oryginalne
  • Weryfikacja technologii urządzeń elektronicznych do pomiaru i oceny narażenia strażaków i członków zespołów ratowniczych (1)
   Praca członków zespołów ratowniczych może wiązać się z bardzo wysokimi obciążeniami fizycznymi i termicznymi. Jeśli nie zostanie przerwana na czas, wszelkie ekstremalne obciążenie termiczno-ruchowe może doprowadzić do uszkodzenia ciała i zgonu. Ryzyko to może zostać znacznie zmniejszone przez urządzenia, które monitorują reakcję organizmu podczas interwencji i informują ratowników o potrzebie przerwania ekspozycji, gdy osiągnięta zostanie krytyczna wartość wskaźnika referencyjnego. Celem badania było sprawdzenie korelacji między danymi nowo opracowanego urządzenia do sygnalizacji szczepu ratowników a wskaźnikami odpowiedzi fizjologicznej organizmu.
   Stan psychiczny i specyfika zaburzeń psychicznych w grupie pracowników z południowej Polski: Raport z badań (13)
   Celem niniejszej pracy jest przedstawienie empirycznych dowodów dotyczących rodzajów i rosnącej częstości występowania zaburzeń psychicznych dotykających polską ludność pracującą w latach 2014-2016. Pytania badawcze dotyczyły specyfiki typów zaburzeń psychicznych i ich rozpowszechnienia, a także różnic między mężczyznami i kobietami.
  • Ocena wpływu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej na dolegliwości mięśniowo-szkieletowe u młodych osób (29)
   W Polsce 85% ludności dorosłej zgłasza dolegliwości. Najczęstszą pierwotną przyczyną zapalnego bólu krzyża jest utrata lordozy lędźwiowej, która zapoczątkowuje zmiany w geometrii innych odcinków kręgosłupa i wpływa na ustawienie kończyn. Celem badania jest zweryfikowanie związku między głównymi krzywiznami kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej, tj. lordozą lędźwiową i kifozą piersiową, a dolegliwościami bólowymi w różnych częściach narządu ruchu w grupie 20-letnich osób u progu stabilizacji ontogenetycznej. Założono, że nadmierne wychylenie odcinka lędźwiowego i zwiększony dysbalans piersiowo-lędźwiowy jest czynnikiem sprzyjającym zapalnego bólu krzyża.
  • Znaczenie opieki stomatologicznej w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 (37)
   Opieka lekarza stomatologa nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą typu 1 powinna polegać na rzetelnym badaniu jamy ustnej, wczesnej terapii zmian próchnicowych zębów i utrzymaniu wyników leczenia. Można osiągnąć to dzięki regularnemu, zgodnemu ze standardami, wizytami kontrolnymi, oraz stosowaniu się do zaleceń dotyczących profilaktyki choroby próchnicowej i chorób przyzębia. Celem pracy było zbadanie, czy opieka lekarza stomatologa pozwala na zachowanie zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
  • Ocena środowiska pracy i poczucie zagrożenia a nasilenie stresu w pracy wysokiego ryzyka – propozycja interwencji organizacyjnej (45)
   Celem głównym badania było sprawdzenie, czy i w jakich wymiarach ocena środowiska pracy oraz poczucie zagrożenia wiążą się ze stresem odczuwanym w pracy w warunkach zagrożenia zdrowia i życia. Celem drugorzędnym była analiza tego problemu z perspektywy grupy zawodowej zatrudnionej w tej samej organizacji i wypracowanie praktycznych wskazówek dla konkretnego pracodawcy.
  • Wpływ ditlenku tytanu aktywowanego światłem widzialnym na przeżywalność grzybów pleśniowych (59)
   Grzyby pleśniowe obecne w kurzu lub rozwijające się na pożywce z materiałów budowlanych są jedną z głównych przyczyn pogarszania się jakości powietrza w pomieszczeniach użytkowych i mieszkaniach. Dotychczas opracowane systemy oczyszczania powietrza nie gwarantują całkowitego usunięcia czynników szkodliwych dla zdrowia człowieka i zwierząt, dlatego szuka się rozwiązań alternatywnych. Jedno z nich polega na fotokatalizie z wykorzystaniem ditlenku tytanu, którego przeciwgrzybowe właściwości nie zostały w pełni poznane. Celem badania była ocena wpływu ditlenku tytanu aktywowanego światłem widzialnym na przeżywalność grzybów pleśniowych.
 • Prace poglądowe
  • Przewlekła choroba nerek – istotne informacje dla lekarza medycyny pracy (67)
   Przewlekła choroba nerek od kilku lat jest wymieniana wśród chorób cywilizacyjnych podobnie jak otyłość, cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe i nadciśnienie tętnicze. Szacuje się, że w Polsce na różne stadia tej choroby może cierpieć ponad 4 mln ludzi. Może ona być również następstwem wszystkich pozostałych chorób cywilizacyjnych. Jednocześnie warto dodać, że problemy nefrologiczne są coraz częściej uwzględniane w nowoczesnym orzecznictwie lekarskim. Celem pracy jest m.in. poprawa bezpiecznego dostępu do rynku pracy pacjentów z chorobami nerek.
  • Aspekty higieniczne i prawne oceny narażenia zawodowego na cytostatyki (77)
   W publikacji przeanalizowano obowiązki pracodawców w zakresie oceny narażenia zawodowego na cytostatyki w miejscu pracy w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Leki cytostatyczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników sprawujących opiekę nad chory onkologicznym oraz pracowników lecznic weterynaryjnych. Dużą skalę narażenia zawodowego na cytostatyki w Polsce potwierdzają dane gromadzone w Centralnym Rejestrze Danych o Narażeniu na Substancje Chemiczne, Ich Mieszaniny, Czynniki lub Procesy Technologiczne o Działaniu Rakotwórczym lub Mutagennym, prowadzonym przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi.
 • Standardy – wytyczne
  • Choroby nowotworowe pochodzenia zawodowego – epidemiologia i aspekty orzecznicze (93)
   Etiologia chorób nowotworowych jest wieloczynnikowa. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze dla ludzi, mogą być rozpoznane jako choroba zawodowa. Analiza danych epidemiologicznych wskazuje na istotne niedoszacowanie nowotworów zawodowych, czego główną przyczyną jest długi okres latencji tych schorzeń. Publikacja zawiera wytyczne do orzekania o zawodowej etiologii nowotworów złośliwych przygotowane na podstawie obowiązujących aktów prawnych, publikacji medycznych i doświadczeń własnych autorów pracy. W publikacji przedstawiono epidemiologię chorób nowotworowych, w tym pochodzenia zawodowego, czynniki ryzyka chorób nowotworowych i czynniki rakotwórcze w miejscu pracy. Podano też zasady orzekania o nowotworach zawodowych.

Medycyna Pracy - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment