• Prace oryginalne
  • Typy upadków i strategie utrzymywania stabilności na niestabilnej powierzchni (245)
   Upadki stanowią ważny problem zdrowotny. Powodują znaczną zachorowalność, śmiertelność i mają znaczący wpływ psychologiczny na jednostkę. Celem tego badania było określenie parametrów opisujących ludzkie strategie ruchu dla równowagi i reakcji, jeśli równowaga zostanie utracona w wyniku niestabilnego podłoża i próba opisania rodzajów upadków.
  • Adaptacyjny i dezadaptacyjny perfekcjonizm oraz wypalenie zawodowe wśród naukowców z laboratorium medycznego (253)
   Celem tego artykułu jest weryfikacja korelacji pomiędzy adaptacyjnym i nieprzystosowawczym perfekcjonizmem a wybranymi cechami demograficznymi i zawodowymi a wypaleniem zawodowym wśród laboratoriów medycznych w Polsce.
  • Wyrok moralny osoby odpowiedzialnej za śmiertelny wypadek w miejscu pracy z udziałem podwładnych (261)
   Celem badania była weryfikacja hipotezy, że dodatkowe informacje na temat sprawcy odpowiedzialnego za śmierć podwładnych w miejscu pracy mogą wpływać na ocenę moralności. Artykuł zawiera wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród młodych dorosłych pracujących Ślązaków, którzy zostali poproszeni o ocenę moralności osoby odpowiedzialnej za decyzję, zgodnie z którą górnicy rozpoczęli pracę w dniu 6 października 2014 r. W tym dniu górnicy zmarli po eksplozja w kopalni metanu "Mysłowice-Wesoła" na Śląsku.
  • Ocena narażenia na aerosol grzybowy na wybranych stanowiskach pracy zanieczyszczonych pyłem organicznym o różnym pochodzeniu (269)
   W ostatnich latach obserwowany jest wzrost liczby osób cierpiących na choroby wywołane przez grzyby pleśniowe i drożdżopodobne. Mimo to wiedza na temat bioróżnorodności patogenów grzybowych w środowisku pracy jest ciągle niedostateczna. Celem pracy była ocena narażenia na grzyby rozprzestrzeniające się drogą powietrzną w środowisku pracy zanieczyszczonym pyłem organicznym pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
  • Wybrane czynniki ryzyka ekspozycji zawodowych na patogeny krwiopochodne w salonach kosmetologicznych (281)
   Wykonywanie usług z zakresu kosmetologii o wysokim stopniu inwazyjności wiąże się z ryzykiem zakażenia patogenami krwiopochodnymi. Celem pracy była analiza częstości zakłuć ostrym sprzętem, zawodowych czynników ryzyka zakłuć i stosowanych metod prewencji wśród pracowników gabinetów kosmetologicznych.
  • Optymalizacja metody oznaczania siarczanu dietylu na stanowiskach pracy (291)
   Siarczan dietylu jest substancją zaklasyfikowaną do grupy substancji rakotwórczych. W Polsce nie ustalono wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia dla tej substancji w powietrzu na stanowiskach pracy. W związku ze stosowaniem DES w krajowych przedsiębiorstwach zaistniała potrzeba opracowania czułej metody oznaczania siarczanu dietylu w środowisku pracy.
  • Satysfakcja z pracy a stres zawodowy – wyniki badań ilościowych (301)
   Analizie poddano wpływ subiektywnego odczuwania nasilenia stresu zawodowego i jego czynników na poziom ogólnej satysfakcji z pracy. Poszukiwano także odpowiedzi na pytanie o możliwość występowania potencjalnych różnic pod względem wymienionych zmiennych u osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i niekierowniczych oraz ze względu na czynniki demograficzne
  • Prostota czy złożoność procesu wytwarzania radiofarmaceutyków w świetle optymalizacji ochrony radiologicznej personelu (317)
   Radiofarmaceutyk to produkt będący połączeniem nie promieniotwórczego związku chemicznego i znacznika izotopowego. Na bogatej liście izotopów mających zastosowanie w medycynie na uwagę zasługują 2 – technet-99m i fluor-18.
 • Prace poglądowe
  • Wpływ zdrowotny długotrwałej ekspozycji na disiarczek węgla na kobiety zatrudnione w przemyśle wiskozowym (329)
   Wiele kobiet codziennie narażonych jest na działanie disiarczku węgla. Praca z CS2 może spowodować, że niektóre kobiety doświadczają nieprawidłowości w ich zdrowiu reprodukcyjnym. Do tej pory uzyskane dane koncentrują się głównie na skutkach zdrowotnych CS2 obserwowanych w przemyśle wiskozowym.

Medycyna Pracy - cały wykaz