Medycyna Pracy 2018/04

 • Praca oryginalna
  • Ocena rodzaju bólu krzyża u rolników
   Przeciążenie kręgosłupa wśród pracowników fizycznych występuje najczęściej w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Długotrwałe przeciążenie kręgosłupa powoduje zespoły bólowe prowadzące do ograniczeń w życiu codziennym i zawodowym. Badania ujawniły, że indywidualni rolnicy znacznie częściej spotykali się z bólem krzyża. Ból był zwykle definiowany jako stały ból, przewlekły ból, ostry ból lub ból biodra promieniujący do nóg
  • Ból kręgosłupa w zawodzie strażaka
   Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe dotykające kręgosłup stanowią jeden z głównych problemów społecznych. Często stanowią przyczynę przedłużającej się nieobecności w pracy. Praca w straży pożarnej jest specyficzna ze względu na fizyczne obciążenie, czas pracy w niesprzyjających warunkach lub stres związany z operacjami ratunkowymi. IPAQ potwierdziło wysoki poziom aktywności fizycznej badanej populacji. Mimo że grupa badana była mała, wyniki ODI wykazały niewielki stopień niepełnosprawności.
  • Ocena zdolności psychofizycznych do pracy zawodowej w późnym wieku średnim i na początku starości
   W Polsce średnia długość życia się wydłuża, a liczba osób starszych aktywnych na rynku pracy spada. Wyniki własnych badań nie wykazały istotnych różnic w stanie psychofizycznym między ludźmi w późnym wieku średnim i na początku starości. Większość badanych uczestników zadeklarowała chęć kontynuowania pracy zawodowej. Ze względu na zmieniające się warunki demograficzne coraz ważniejszą kwestią jest utrzymanie jak najwyższego poziomu aktywności zawodowej osób starszych na rynku pracy w Polsce.
  • Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, słuchowe i skórne związane z grą na instrumencie
   Obciążenie fizyczne, ekspozycja na hałas oraz intensywny kontakt skóry z instrumentem muzycznym wynikające z pracy muzyka mają wpływ na rozwój dolegliwości układów mięśniowo-szkieletowego, słuchowego oraz skóry. Celem tego opracowania jest rozpoznanie problemów zdrowotnych związanych z grą na instrumencie w grupie polskich muzyków oraz wskazanie różnic w tym zakresie pomiędzy studentami a profesjonalistami.
  • Tłumienie hałasu ultradźwiękowego w zakresie częstotliwości 10-16 kHz przez wkładki przeciwhałasowe
   Celem badań było określenie tłumienia hałasu ultradźwiękowego o częstotliwościach środkowych z zakresu 10–16 kHz przez wkładki przeciwhałasowe. Wyniki badań wykazały brak jednorodnego związku między tłumieniem dźwięku w zakresie częstotliwości 10–16 kHz a katalogowym parametrem H (tłumieniem wysokoczęstotliwościowym) wkładek przeciwhałasowych. W związku z tym nie ma możliwości prostego wyznaczania tłumienia hałasu ultradźwiękowego w zakresie częstotliwości 10–16 kHz, np. wykorzystując dane dotyczące tłumienia dźwięku dla standardowo rozpatrywanego zakresu częstotliwości (do 8 kHz).
  • Wpływ metioniny i witaminy E na stres oksydacyjny oceniany w wątrobie szczurów narażonych na działanie fluorku sodu
   Fluor wpływa na wiele procesów zachodzących w organizmie. Kontrowersje dotyczące oceny działania związków fluoru na ustrój wynikają głównie z wąskiego zakresu stężeń pomiędzy dawkami tolerowaną i toksyczną. W jednym z mechanizmów toksycznego działania fluoru znaczącą rolę odgrywa jego zdolność do wywoływania stresu oksydacyjnego poprzez generowanie wolnych rodników i zmniejszenie wydajności enzymatycznego układu antyoksydacyjnego. Istotnym kierunkiem badań jest poszukiwanie interakcji fluoru z innymi substancjami, które mogą zarówno zwiększać, jak i zmniejszać efekty jego działania. Zaobserwowano statystycznie istotnie zmiany w aktywności CuZnSOD, GPX i CAT oraz stężenia MDA. Dla t-SOD, MnSOD, GR i GST nie stwierdzono zmian statystycznie istotnych. W warunkach eksperymentu doszło do wyczerpania enzymatycznej ochrony antyoksydacyjnej organizmu w obrębie komórek wątrobowych, obserwowanej poprzez obniżenie aktywności enzymów antyoksydacyjnych (CAT i GPX) i wzrost stężenia MDA w grupie NaF. Dodatek witaminy E i metioniny nie stymuluje istotnie enzymatycznego układu antyoksydacyjnego, wpływa jednak korzystnie na obniżenie stężenia MDA w komórkach wątrobowych.
  • Celowe użycie czynników biologicznych w Polsce na podstawie danych z Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych
   Publikacja prezentuje zamierzone użycie czynników biologicznych w celach przemysłowych, diagnostycznych oraz naukowo- badawczych w przedsiębiorstwach w Polsce według stanu na grudzień 2017 r. Sposób organizacji, umocowanie prawne oraz centralny charakter powodują, że KRCB stanowi unikalną bazę danych, umożliwiającą diagnozę sytuacji oraz śledzenie dynamiki w czasie w kontekście zawodowej ekspozycji na szkodliwe czynniki biologiczne celowo stosowane w zakładach pracy w Polsce.
  • Samoocena stanu zdrowia, wypadki w trakcie służby i profilaktyka stresu zawodowego w Służbie Więziennej
   Celem pracy było ocenienie poziomu zdrowia pracowników, oszacowanie ilości wypadków podczas pełnienia służby oraz identyfikacja stosowania i spostrzeganej skuteczności profilaktyki stresu zawodowego w Służbie Więziennej (SW). Na częste bóle głowy, zaburzenia snu i nadciśnienie skarży się 9–14% funkcjonariuszy. Jeden na 20 funkcjonariuszy SW często korzysta z leków przeciwbólowych. Co 8. funkcjonariusz w ciągu 5 lat poprzedzających badanie miał wypadek w trakcie pełnienia służby, co na tle osób pracujących w Polsce jest wynikiem kilkakrotnie wyższym. W warsztatach profilaktyki stresu i treningu umiejętności interpersonalnych uczestniczyło przynajmniej 70% kadry i większość funkcjonariuszy uważa je za skuteczne. Brak możliwości realizowania urlopów zgodnie z harmonogramem jest udziałem 10% badanej próby, a co 20. funkcjonariusz SW musi go przerwać z uwagi na sytuację w służbie. Ujawniono, że preferencje w zakresie stosowanych strategii radzenia sobie ze stresem okazały się w niewielkim stopniu różnicujące funkcjonariuszy podejmujących i niepodejmujących aktywność w zakresie profilaktyki stresu zawodowego. Funkcjonariusze służący w systemie wielozmianowym oraz o dłuższym stażu służby powinni być objęci większą profilaktyką ze strony Medycyny Pracy Służby Więziennej. Prowadzenie szkoleń z zakresu prewencji stresu zawodowego powinno następować już na początku służby.
  • Model działań profilaktycznych zintegrowany z opieką profilaktyczną nad pracownikami – zapobieganie niektórym typom nowotworów wśród kobiet
   W Polsce pracownicy podlegają obowiązkowym okresowym badaniom lekarskim. Stwarza to unikalną szansę wdrożenia działań nakierowanych na wczesne wykrywanie wielu schorzeń, w tym chorób nowotworowych, w system opieki profilaktycznej nad pracującymi. Dane epidemiologiczne dotyczące chorób nowotworowych są niepokojące – co więcej, prognozuje się dalszy wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe w populacji generalnej. Najczęstszym nowotworem wśród polskich kobiet jest rak piersi odpowiadający za 21,7% zachorowań, podczas gdy nowotwory złośliwe trzonu macicy, jajnika i szyjki macicy stanowią, odpowiednio, 7,4%, 4,7% i 3,5% zachorowań. Celem niniejszej pracy było opracowanie algorytmu działań profilaktycznych zintegrowanych z opieką profilaktyczną nad pracownikami, bazującego na przeglądzie piśmiennictwa medycznego oraz obowiązujących wytycznych dotyczących zapobieganiu wybranym typom nowotworów. W publikacji przedstawiono funkcjonujące programy profilaktyczne chorób nowotworowych i ich czynniki ryzyka. Opracowano także praktyczne rozwiązania pozwalające na włączenie profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracowników w profilaktykę niektórych typów nowotworów występujących u kobiet.
 • Praca poglądowa
  • Ocena nadreaktywności oskrzeli i jej zastosowanie w diagnostyce astmy związanej z pracą
   Nadreaktywność oskrzeli (bronchial hyperresponsiveness – BHR) to osobnicza zdolność do ich reakcji skurczowej na różne bodźce swoiste i nieswoiste, które u zdrowej osoby nie wywołują takiej odpowiedzi. Nadreaktywność oskrzeli jest jedną z cech charakterystycznych astmy. Stopień nadreaktywności oskrzeli jest różny u osób z tą chorobą i koreluje z jej ciężkością (im cięższy przebieg astmy, tym większa nadreaktywność oskrzeli). Do wykrywania i pomiaru BHR służą wziewne testy prowokacyjne, w których wykorzystuje się czynniki fizyczne i chemiczne. Testy te podzielono – w zależności od ich mechanizmu działania – na bezpośrednie i pośrednie. Testy bezpośrednie są niezwykle czułe i mają zastosowanie głównie w diagnostyce wykluczającej astmę. Prowokacje z czynnikami pośrednimi są natomiast mniej precyzyjne, ale bardziej swoiste w porównaniu z testami bezpośrednimi. Wykorzystuje się je przede wszystkim do potwierdzenia rozpoznania astmy i lepszego wnioskowania o zmianach zapalnych u chorego. Testy nadreaktywności oskrzeli odgrywają ważną rolę w medycynie pracy. W określonych przypadkach powinny być wykonywane podczas badań wstępnych pracowników przed ich zatrudnieniem, w trakcie badań okresowych, w diagnostyce i monitorowaniu astmy zawodowej oraz astmy nasilającej się w pracy. W artykule opisano wybrane oskrzelowe testy prowokacyjne oraz ich zastosowanie w diagnostyce astmy związanej z pracą.

Medycyna Pracy - cały wykaz