• Strategie analityczne do oceny narażenia zawodowego na leki przeciwnowotworowe w zakładach opieki zdrowotnej
  Cytotoksyczne leki przeciwnowotworowe (AD), szeroko stosowane w leczeniu raka, są uważane za niebezpieczne w miejscu pracy i dlatego wymagają bezpiecznych praktyk postępowania. Opracowano protokół analityczny dla monitoringu środowiskowego i biologicznego AD w środowisku opieki zdrowotnej, ponieważ w Europie brakuje jasnych wytycznych i przepisów dotyczących przygotowania i obchodzenia się z cytostatykami.
  Polska pielęgniarska kontrola zakażeń - Samoocena obowiązków i autonomii zawodowej w różnych typach szpitali
  Celem pracy jest samoocena polskich pielęgniarek kontrolujących infekcje (ICN) pod kątem struktury zadań zawodowych i autonomii podejmowania decyzji.
 • Radzenie sobie przez humor dla relacji między stresem w pracy a satysfakcją zawodową
  Humor jako zasób podmiotowy jednostki pozwala jej redukować napięcia i spostrzegać sytuacje jako mniej zagrażające. Poprzez takie działania wpływa na efektywne radzenie sobie m.in. ze stresem zawodowym oraz zwiększa satysfakcję z wykonywanej pracy. Do badań zakwalifikowano 201 osób pracujących zawodowo (113 kobiet i 88 mężczyzn) w wieku 19–60 lat – średnia wieku w tej grupie wyniosła 37,76 roku (SD = 12,04). Badania były prowadzone przez miesiąc (przełom lutego i marca 2017 r.). Zastosowano w nich: Skalę radzenia sobie przez humor (Coping Humor Scale – CHS), Skalę satysfakcji z pracy (SSP), Skalę odczuwanego stresu w pracy (PSS-10-P) oraz ankietę własną.
 • Ocena narażenia na hałas na stanowiskach pracy barmanów
  W miejscach związanych z branżą rozrywkową, w których wykonuje się lub odtwarza muzykę, mogą występować dźwięki o wysokich poziomach ciśnienia akustycznego. Taka ekspozycja stanowi zagrożenie zarówno dla osób spędzających wolny czas na koncertach, w dyskotekach czy pubach, jak i dla pracowników tych lokali. Celem przeprowadzonych w 2017 r. badań była ocena narażenia na hałas na stanowisku pracy barmana w różnych miejscach związanych z branżą rozrywkową.
 • Choroby zawodowe w Polsce 2016 roku
  Celem pracy jest przedstawienie sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zawodowych w Polsce w 2016 r. Przeanalizowano przypadki chorób zawodowych stwierdzonych zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem orzeczniczym i obligatoryjnie zgłaszanych do centralnego Rejestru Chorób Zawodowych w 2016 r. W przeglądzie uwzględniono m.in. jednostki chorobowe, ich przyczyny, a także płeć i wiek chorych. Przedstawiono liczby bezwzględne i współczynniki zapadalności na 100 tys. pracujących.
 • Fizykomechaniczne właściwości materiałów hydroksyapatytowych natryskiwanych plazmowo stosowanych w implantologii
  Przedmiotem badań była ocena fizykomechanicznych właściwości bioceramiki hydroksyapatytowej (HAp) natryskiwanej plazmowo na podłoże tytanowe typu Ti-grade 2 (CP-Ti). Ten sposób nanoszenia powłoki wykorzystywany jest w procesie nakładania warstw na implanty dla lepszego związania ich z tkanką kostną. W celu przeprowadzenia badania przygotowano hydroksyapatyt według technologii chemii mokrej przez wydzielenie z roztworu substancji w postaci stałej. Następnie opracowano podłoże tytanowe, na które naniesiono hydroksyapatyt techniką natryskiwania plazmowego. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, iż właściwości otrzymanej powłoki mogą być wykorzystywane do pokrycia dużych powierzchni implantów o dowolnym kształcie.
 • Endometrioza - wyzwanie dla zawodowego życia zdiagnozowanych kobiet: przegląd badań ilościowych
  Celem artykułu było podsumowanie wyników badań nad funkcjonowaniem zawodowym kobiet z endometriozą. Przestrzegaliśmy wytycznych PRISMA. Wyszukiwanie w bazie danych zostało przeprowadzone w listopadzie 2017 r. Przy użyciu EBSCO. W przeglądzie uwzględniono artykuły wyraźnie odnoszące się do relacji między endometriozą a pracą lub jakimkolwiek aspektem pracy (np. Produktywność pracy, zdolność do pracy, absencja). W końcowym przeglądzie znalazło się osiem artykułów. Siedem badań miało charakter przekrojowy, 1 retrospektywny. Większość badaczy stosowała standaryzowane środki badawcze, takie jak wskaźnik zdolności do pracy, kwestionariusz dotyczący wydajności pracy i zaburzeń aktywności lub kwestionariusz dotyczący wydajności związanej z kwestiami zdrowotnymi. Tylko w 2 badaniach wzięto pod uwagę grupę referencyjną, z których jedna składała się ze zdrowych kobiet. Wyniki wyraźnie wskazują, że endometrioza jest chorobą, która powoduje poważne zakłócenia w funkcjonowaniu zawodowym cierpiących kobiet. W przyszłości badacze powinni poszukiwać indywidualnych i organizacyjnych korelatów poprawy funkcjonowania zawodowego w tej grupie pacjentów. Dokonano oceny metodologii istniejących badań i podano wskazówki metodologiczne dla przyszłych badań.
 • Badania psychologiczne w służbie medycyny pracy – regulacje prawne: część II
  Artykuł kontynuuje krytyczną analizę prawnych aspektów badań psychologicznych różnych grup pracowników. W tej części omówiono kwestie dotyczące procedury odwoławczej, dokumentowania, kosztów oraz nadzoru nad badaniami. Obserwacje ukazały ich liczne niedoskonałości związane ze wszystkimi aspektami badań. Wynikają one z niespójności przepisów aktów prawnych oraz braku regulacji niektórych zagadnień. Taki stan prawny utrudnia psychologom prowadzenie czynności zawodowych i niekorzystnie wpływa na jakość wykonywanych świadczeń. Dlatego wprowadzenie zmian w ustawie i rozporządzeniach regulujących zagadnienia związane z wykonywaniem badań psychologicznych o zdolności do pracy jest konieczne. Pożądanym rozwiązaniem, zdaniem autorek, byłoby zakończenie prac nad ewentualnymi zmianami w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie psychologów oraz przygotowanie i wprowadzenie w życie odpowiednich aktów wykonawczych.
 • Ryzyko ekspozycji zawodowej na patogeny krwiopochodne u ratowników medycznych
  Ratownicy medyczni poprzez częste i bezpośrednie kontakty z pacjentami narażeni są na ekspozycje na potencjalnie zakaźny materiał biologiczny, co może skutkować zakażeniami zawodowymi. Celem pracy była ocena ryzyka zawodowych zakażeń krwiopochodnych i stosowanych metod prewencji w tej grupie profesjonalnej na podstawie przeglądu piśmiennictwa. Materiał badawczy stanowiły dane z artykułów zgromadzonych w bazach PubMed, Elsevier, Springer i Google Scholar w latach 1987–2017. Dokonano analizy porównawczej danych o ekspozycji zawodowej na krew wśród ratowników medycznych, zgłaszaniu takich zdarzeń i stosowaniu środków ochrony osobistej w poszczególnych państwach w porównaniu z danymi z Polski. Przeprowadzono dotychczas niewiele badań epidemiologicznych związanych z narażeniem zawodowym na krew wśród ratowników medycznych. Porównanie wniosków uzyskanych przez poszczególne zespoły badawcze jest trudne z uwagi na różne sposoby gromadzenia danych. Wpływa to na znaczne zróżnicowanie obserwowanych wyników. Ponadto część publikacji wykazuje błędy metodologiczne, najczęściej stronniczość selekcji. Na świecie odsetek ratowników, którzy ulegli ekspozycji w roku poprzedzającym badanie, waha się od 22% w USA do 63% w Tajlandii. W Polsce analogiczne odsetki oscylują w granicach 14–78%. Choć ta grupa profesjonalistów jest narażona na częsty kontakt z krwią, niemal połowa badanych nie zgłasza ekspozycji zawodowych. Informowanie o takich zdarzeniach jest rzadkie, podobnie jak systematyczne stosowanie środków ochrony osobistej – rękawice ochronne regularnie używa 53–98% badanych, maski i okulary ochronne – 33–62%. Zwiększa to ryzyko zakażenia patogenami krwiopochodnymi. Konieczne wydaje się zatem przeprowadzenie dalszych, poprawnych metodologicznie, wieloośrodkowych badań dokładnie oceniających ekspozycje zawodowe na krew wśród ratowników medycznych.
 • Prawo lekarza do informowania pracodawcy o przeciwwskazaniach do wykonywania określonego rodzaju pracy przez pracownika
  Celem pracy jest analiza regulacji prawnych, które odnoszą się do obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i możliwości jej uchylenia poprzez przekazanie informacji na temat stanu zdrowia pacjenta jego pracodawcy. Realizacja celu głównego wymaga udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: Czy pracodawca może uzyskać szczegółowe dane na temat stanu zdrowia pracownika, wykraczające poza zamieszczoną w zaświadczeniu lekarskim informację o istnieniu lub braku przeciwwskazań do wykonywania pracy? Czy lekarz ma prawo uchylić tajemnicę lekarską dotyczącą stanu zdrowia pracownika, jeśli choroba rozpoznana poza badaniami profilaktycznymi w sposób bezpośredni utrudnia/uniemożliwia wykonywanie pracy na dotychczasowym stanowisku? Materiał do niniejszej pracy stanowią obowiązujące w Polsce regulacje prawne odnoszące się do obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i określające zakres informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, które mogą zostać przekazane jego pracodawcy.

Medycyna Pracy - cały wykaz