• Wpływ rehabilitacji kardiologicznej w oparciu o ćwiczenia na stosunek do terapii, cele życiowe i praca zawodowa u pacjentów po zawale mięśnia sercowego
  Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna ma na celu przywrócenie patofizjologicznych i psychosomatycznych konsekwencji zawału mięśnia sercowego (MI). Celem badania była ocena, w jaki sposób rehabilitacja kardiologiczna oparta na ćwiczeniach (ECR) wpływa na stosunek do terapii (ATT), do celów życiowych i pracy zawodowej (AAL) wśród mężczyzn i kobiet po zawale serca.
 • Wpływ stosowania amalgamatu w leczeniu stomatologicznym na częstość występowania zespołu niespokojnych nóg u osób starszych
  Zbadano związek między zespołem niespokojnych nóg (RLS) a liczbą wypełnień amalgamatowych u osób starszych. Zespół niespokojnych nóg obniża jakość życia i upośledza normalne funkcjonowanie. Rtęć (w amalgamacie) może być toksyczna dla komórek nerwowych i może odpowiadać za występowanie RLS. Autorzy wnioskują, że podczas badania korelatów występowania zespołu niespokojnych nóg należy wziąć pod uwagę zastosowanie amalgamatu w uzębieniu.
 • Ocena czasowych zmian słuchu związanych z pracą na stanowisku barmana
  W przemyśle rozrywkowym hałas często osiąga wysokie poziomy ciśnienia akustycznego, jednak ryzyko uszkodzenia słuchu w tym sektorze nie zostało jeszcze dokładnie ocenione. Celem pracy była ocena związku między ekspozycją na wysoki poziom dźwięku a czasowym przesunięciem progu słuchu u osób pracujących na stanowisku barmana w lokalach rozrywkowych. Badaniem objęto 18 barmanów (średni wiek: 25±7 lat) zatrudnionych w klubie muzycznym (N = 8), pubie (N = 5) i dyskotece (N = 5). Poziomy dźwięków oraz charakterystyka częstotliwościowa hałasu były określane za pomocą dozymetrii indywidualnej. Progi słuchu oceniano za pomocą audiometrii tonalnej przeprowadzanej przed rozpoczęciem dnia pracy oraz bezpośrednio (do 15 min) po jego zakończeniu. Badania słuchu przeprowadzono u barmanów w czasie 2 lub 3 sesji badawczych podczas pracy w weekendy. Uzyskano 92 audiogramy przed- i poekspozycyjne.
 • Ocena narażenia na hałas i ryzyko uszkodzenia słuchu u pracowników używających słuchawkowych zestawów komunikacyjnych lub słuchawek
  Celem pracy była ocena narażenia na hałas i ryzyka uszkodzenia słuchu spowodowanego hałasem wśród użytkowników słuchawkowych zestawów komunikacyjnych lub słuchawek.
 • Specyficzne korelaty i ogólny mechanizm psychologiczny zespołu stresu pourazowego u ratowników medycznych
  Ratowników medycznych charakteryzuje podwyższone ryzyko wystąpienia zaburzeń po stresie traumatycznym. Celem zrealizowanego projektu badawczego było wskazanie specyficznych korelatów zespołu stresu pourazowego pojmowanych w kategoriach zasobów i deficytów emocjonalno-poznawczych pod postaciami aleksytymii, ruminacji i strategii radzenia sobie ze stresem w tej grupie zawodowej.
 • Emisja cząstek o rozmiarach nanometrowych podczas wybranych procesów obróbki materiałów budowlanych
  Procesy użytkowania i obróbki materiałów budowlanych zawierających nanomateriały mogą być związane z emisją do środowiska pracy dużej liczby cząstek o wymiarach nanometrowych, które są potencjalnym źródłem narażenia zawodowego na te struktury. Celem pracy była ocena emisji nanocząstek i cząstek ultradrobnych podczas wybranych procesów obróbki materiałów budowlanych.
 • Opóźnienia w leczeniu kobiet z rozpoznaniem raka piersi a wybrane czynniki demograficzne i społeczne
  W Polsce przeprowadzono dotychczas niewiele badań dotyczących opóźnień w terapii raka piersi. Celem niniejszej pracy było określenie przyczyn i skali problemów tego rodzaju oraz wskazanie roli czynników demograficznych i społecznych w występowaniu opóźnień w leczeniu.
 • Szkodliwe czynniki biologiczne w zakładach termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych
  Składowanie odpadów komunalnych w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach przez wiele lat stanowiło podstawową metodę ich zagospodarowania – obecnie preferowana jest utylizacja termiczna. Ocena warunków pracy w spalarniach odpadów komunalnych jest utrudniona z powodu zmienności i złożoności zanieczyszczeń emitowanych w wyniku spalania. Autorzy prac opisujących ten problem przez wiele lat koncentrowali się przede wszystkim na zanieczyszczeniach chemicznych wewnątrz badanych zakładów oraz zanieczyszczeniach emitowanych do powietrza atmosferycznego. Oszacowano, że stężenie pyłu organicznego na stanowiskach pracy wynosiło 0,1–14 mg/m3. Udowodniono, że pył ten jest nośnikiem wielu różnych drobnoustrojów, w tym bakterii, grzybów oraz promieniowców mezofilnych i termofilnych, a także adenowirusów i wirusa torque teno. W strefie oddychania pracowników na stanowiskach pracy stwierdzono także obecność endotoksyn bakteryjnych w stężeniu nawet 50 000 EU/m3, które mogą istotnie wpływać na występowanie reakcji prozapalnych w płucach oraz toksycznego zapalenia płuc. Czynniki biologiczne powinny być uwzględniane w ocenie ryzyka zawodowego jako czynniki szkodliwe występujące w tym środowisku, a szczegółowe scharakteryzowanie narażenia oraz skutków zdrowotnych wynikających z kontaktu z nimi powinno być kontynuowane w jeszcze szerszym niż dotychczas zakresie.
 • Zdrowotne skutki ekspozycji na stałe pole magnetyczne – przegląd piśmiennictwa
  Autorzy pracy omawiają skutki narażenia na stałe pole magnetyczne (SPM) na podstawie doniesień z piśmiennictwa. Systematycznym przeglądem zostały objęte badania zarówno z udziałem ludzi, jak i prowadzone na zwierzętach. Dokonano analizy różnych potencjalnych skutków działania SPM, np. kancerogennego, a także jego wpływu na zaburzenia rozrodu, oddziaływania na układ nerwowy, układ krążenia czy na zaburzenia metaboliczne. Opisano również możliwe efekty biofizyczne i biologiczne oddziaływania SPM.
 • Ciężka reakcja twarzy na tiuramy u chirurgów
  Kontaktowe zapalenie skóry jest poważnym problemem w środowisku opieki zdrowotnej i innych sektorach. Pracownicy służby zdrowia mogą być narażeni na działanie wielu czynników chemicznych, w tym przyspieszaczy do procesu wulkanizacji gumy. Częstość występowania alergicznego kontaktowego zapalenia skóry u operatorów w tym sektorze wynosi 13-30%. W artykule opisano przypadek 46-letniego męskiego kardiochirurga dotkniętego ciężką reakcją skórną zlokalizowaną na twarzy w przypadku braku zapalenia skóry rąk, przypuszczalnie wynikającego z zastosowania plastra chirurgicznego nałożonego na twarz. Testy płatkowe przeprowadzono, a wynik był negatywny dla lateksu i pozytywny (+++) dla mieszaniny tiuram. Została zalecona taśma bez tiuramu i znacznie poprawiło się zapalenie skóry u operatora. W związku z tym bardzo ważne byłoby zwracanie uwagi na zaburzenia skóry u pracowników służby zdrowia i tiuram jako alergen zawodowy.
 • Kryteria zdrowotne i zakres badań profilaktycznych dla wybranych rodzajów prac i czynników narażenia – wytyczne Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
  Badania profilaktyczne pracowników, o których mowa w Kodeksie pracy, to jedno z zadań służby medycyny pracy. Są one regulowane przepisami prawa obowiązującymi w niezmienionej formie już od ponad 20 lat. W tym okresie na wielu stanowiskach pracy pojawiły się nowe czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, dla których nie określono standardu badania profilaktycznego. Znacznie zliberalizowano także kryteria zdrowotne dla kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów silnikowych. Powyższe zmiany, doświadczenia własne autorów, uwagi i problemy zgłaszane przez lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną i pracodawców oraz analiza piśmiennictwa związanego z ochroną zdrowia pracujących w innych krajach stworzyły konieczność ujednolicenia i uaktualnienia wytycznych dotyczących wymagań zdrowotnych dla wybranych rodzajów prac. Ponadto opracowano zakres i częstotliwość badań profilaktycznych dla narażeń, które nie są ujęte w obowiązujących aktach prawnych.

Medycyna Pracy - cały wykaz