• Wzorce pracy i tendencja wśród polskich pielęgniarek do rezygnacji z pracy
  Wzorce pracy są ważnymi czynnikami przy podejmowaniu przez pracowników decyzji o zmianie pracy lub odejściu z zawodu. Większość pielęgniarek w Polsce to kobiety, które oprócz pracy pełnią inne role społeczne. Z tego powodu zadowolenie z ich wzorców pracy, w tym wkład w harmonogram pracy, ma szczególnie istotny wpływ na rozważenie idei rzucenia pracy.
 • Zadowolenie z pracy pielęgniarki na oddziale chirurgicznym - badanie porównawcze między Szwecją a Polską
  Satysfakcja z pracy jest głównym problemem w psychologii pracy wśród pielęgniarek, a w kontekście pielęgniarstwa chirurgicznego zasugerowano ważne czynniki prowadzące do postrzegania satysfakcji z pracy. Dwa kraje sąsiadujące z Unią Europejską (Szwecja i Polska) zostały wybrane na potrzeby tego badania ze względu na podobne kształcenie pielęgniarskie, ale różne systemy opieki zdrowotnej, przepisy dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia. Rozpoznanie czynników związanych z satysfakcją z pracy pielęgniarki może prowadzić do poprawy warunków pracy pielęgniarek. Celem tego badania było zbadanie i porównanie zadowolenia z pracy i różnych czynników wśród polskich i szwedzkich pielęgniarek w kontekście oddziału chirurgicznego.
 • Związek między dietą śródziemnomorską a wysoką aktywnością fizyczną wśród ludności pracującej w Chorwacji
  Niezdrowe nawyki żywieniowe i brak aktywności fizycznej stanowią pojawiający się problem zdrowia publicznego. Ludność pracująca ma szczególne znaczenie dla monitorowania i oceny zdrowia publicznego, ponieważ niezdrowy styl życia pracowników może prowadzić do zmniejszenia zdolności do pracy. Celem tego badania było określenie jakości diety i przestrzegania diety śródziemnomorskiej (MD), w zależności od poziomu aktywności fizycznej, oraz wykrycie zmiennych związanych z dużą aktywnością fizyczną ludności aktywnej zawodowo.
 • Wstępna adaptacja i walidacja Skali klimatu przeciążenia pracą Mazzetti, Schaufeliego, Guglielmi i Depola
  Celem badań były wstępna adaptacja i walidacja Skali klimatu przeciążenia pracą (SKPP) (Overwork Climate Scale) Mazzetti, Schaufeliego, Guglielmi i Depola. Skala ta analizuje 2 wymiary: wspieranie pracy ponad wymiar oraz brak wynagrodzenia za pracę ponad normę.
 • Prewencja dysfunkcji ze strony układu mięśniowo-szkieletowego na przykładzie realizacji programu Profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa u personelu pielęgniarskiego
  Większość czynności o charakterze zarówno statycznym, jak i dynamicznym w pracy zawodowej pielęgniarki jest wykonywana w pozycji wymuszonej. Nadmierne i niewłaściwe obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, zwłaszcza podczas podnoszenia oraz przemieszczania pacjentów, jest przyczyną wielu urazów i dolegliwości bólowych. W pracy przedstawiono realizację i ewaluację programu dotyczącego prewencji dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego, skierowanego do aktywnych zawodowo pielęgniarek.
 • Emocje a wypalenie zawodowe urzędników administracji publicznej: testowanie kształtu relacji w modelach poprzecznych i podłużnych
  Związek pozytywności, czyli proporcji między pozytywnymi a negatywnymi emocjami, z wypaleniem zawodowym może przybierać kształt krzywoliniowy. Ponadto z perspektywy teoretycznej jest to relacja przyczynowo-skutkowa, w której pozytywność jest proksymalnym, a wypalenie – dystalnym wymiarem dobrostanu zawodowego. Dotychczasowe badania były jednak prowadzone najczęściej w planie poprzecznym i testowały relacje prostoliniowe. Celem pracy było zbadanie kształtu relacji między pozytywnością a wypaleniem zawodowym z uwzględnieniem planów poprzecznego i podłużnego na przykładzie grupy urzędników administracji publicznej.
 • Przydatność optycznego miernika do oceny narażenia ludzi na drobny pył zawarty w powietrzu pomieszczeń
  Istotną kwestią w ocenie ryzyka zdrowotnego jest pomiar indywidualnego narażenia, także dla zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego drobnym pyłem. Takie możliwości dają stosunkowo proste w obsłudze mierniki optyczne. Celem pracy była ocena możliwości wykorzystywania optycznego miernika AM520 do pomiaru indywidualnego narażenia ludzi na drobny pył PM2,5 i PM10, zawarty w pomieszczeniach zamkniętych, poprzez ustalenie współczynnika kalibracji i ocenę zgodności pomiaru z metodą referencyjną.
 • Wskaźniki socjodemograficzne uzależnienia od alkoholu u osób leczonych odwykowo w mieście postindustrialnym
  Celem pracy była ocena wpływu miejsca zamieszkania oraz innych wskaźników socjodemograficznych na częstość występowania zespołu zależności alkoholowej (ZZA) w mieście postindustrialnym liczącym > 100 tys. mieszkańców.
 • Analiza lotnych składników wybranych olejków eterycznych o działaniu relaksacyjnym
  Stres jest wynikiem zaburzenia homeostazy i może być przyczyną wielu chorób. Jedną z metod walki z nim jest aromaterapia, wykorzystująca olejki eteryczne o właściwościach rozluźniających i odprężających. Celem pracy była analiza jakościowa wybranych olejków eterycznych o działaniu relaksacyjnym.
 • Radzenie sobie ze stresem wywołanym mobbingiem w miejscu pracy: przegląd parasolowy
  Wiedza na temat reakcji ofiar na stresujące wydarzenia jest ważna, ponieważ pozwala osobom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie mobbingowi wybrać odpowiednie strategie interwencji, kiedy pojawia się on w organizacji. Wczesne rozpoczęcie interwencji jest istotne, ponieważ mobbing nie podlega kontroli ofiary, która ma niewiele sposobów radzenia sobie z nim. Osobom doświadczającym mobbingu wiedza na temat powszechnych reakcji na to zjawisko może pomóc, ograniczając te reakcje i ułatwiając stosowanie zachowań polegających na poszukiwaniu pomocy. Celem niniejszego przeglądu było ustalenie, czy i jakie style oraz strategie radzenia sobie ze stresem mogą odgrywać istotną rolę w procesie doświadczania mobbingu w miejscu pracy. Przegląd obejmuje artykuły opublikowane w latach 1984–2018. Wyniki badań mogą świadczyć o tym, że w obliczu mobbingu wszystkie formy radzenia sobie są obojętne, a niekiedy mogą wręcz pogarszać sytuację ofiary. Dzieje się tak, ponieważ doświadczanie mobbingu jest sytuacją wysoce traumatyczną, której ofiary doświadczają przez dłuższy czas. Dlatego mobbing można zaliczyć do obiektywnych, uniwersalnych stresorów, który większość jednostek, niezależnie od ich percepcji, będzie wprowadzać w stan silnego stresu.

Medycyna Pracy - cały wykaz