• Redukcja szumów na strzelnicy za pomocą ochronników słuchu zależnych od poziomu
  Celem testów było ustalenie możliwości zmniejszenia szumu impulsowego za pomocą ochronników słuchu zależnych od poziomu na strzelnicy. Testy obejmowały 9 modeli nauszników zależnych od poziomu i 2 modele zatyczek do uszu zależnych od poziomu. Przeprowadzono je w obecności hałasu impulsowego generowanego przez 7 rodzajów broni palnej (pistolety, pistolet maszynowy, karabiny, strzelbę). Testy przeprowadzono na strzelnicy zewnętrznej, wykorzystując akustyczne urządzenie testowe, które spełnia wymagania normy ANSI / ASA S12.42-2010. Parametry hałasu zostały ustalone dla hałasu docierającego do mikrofonów zainstalowanych w symulatorach ucha akustycznego urządzenia testowego: odkryte i zabezpieczone przez testowane ochronniki słuchu.
 • Promocja zdrowia w średnich i dużych firmach w Polsce w 2017 r. – rozpowszechnienie, realizacja, efekty i trudności
  W artykule przedstawiono stan promocji zdrowia w zakładach pracy w Polsce na grudzień 2017 r. W reprezentatywnej próbie 1000 firm zatrudniających powyżej 50 osób wykorzystano standaryzowane wywiady osobiste wspomagane komputerowo (computer-assisted personal interviews – CAPI).
 • Poczucie zagrożenia a stres − mediująca rola więzi społecznych w miejscu pracy na przykładzie zawodu ratownika górniczego
  Z wykonywaniem pracy w zawodach wysokiego ryzyka związane są poczucie zagrożenia i stres. Celem badań prowadzonych w grupie ratowników górniczych od grudnia 2016 r. do maja 2017 r. było określenie związku między tymi zmiennymi. Przyjęto, że jakość więzi społecznych ze współpracownikami pełni rolę mediatora zakładanego związku.
 • Etyka pracy i przywiązanie organizacyjne a wypalenie zawodowe
  Artykuł prezentuje wyniki badań nad związkami etyki pracy i przywiązania organizacyjnego z wypaleniem zawodowym, dokonanych na próbie pracowników różnych firm i zawodów: prawników, informatyków, lekarzy, kolejarzy, urzędników oraz nauczycieli (N = 335).
 • Choroba symulatorowa w szkoleniu pilotów wojskowych i cywilnych różnych typów statków powietrznych
  Wraz z większą popularnością i dostępnością szkoleń symulatorowych wykorzystywanych do treningu pilotów zaobserwowano pojawianie się licznych efektów ubocznych tej technologii. Objawy choroby symulatorowej są zbliżone do dolegliwości związanych z chorobą lokomocyjną – m.in. zawroty głowy, wymioty, a także dezorientacja przestrzenna oraz ograniczenie zdolności koncentracji. Zależą one jednak od indywidualnych predyspozycji użytkowników symulatorów.
 • Badania obliczeniowe zrozumiałości mowy w pomieszczeniach biurowych open space
  Hałas w pomieszczeniach biurowych open space, powodując niezamierzony odbiór rozmów i związaną z tym dekocentrację, jest szczególnie uciążliwy dla pracowników. W artykule określono metodą obliczeniową zasięg zrozumiałości mowy w wybranym pomieszczeniu biurowym open space.
 • Humor nauczycieli i jego związki z przewlekłym zmęczeniem – mediacyjna rola poczucia stresu w pracy
  W ostatnich latach wiele badań naukowych zarówno w Polsce, jak i na świecie dowiodło, że zawód nauczycielski jest związany z wysokim poziomem stresu. Doświadczanie długotrwałego stresu oraz niewielka umiejętność sprostania wyzwaniom mogą doprowadzić do wystąpienia przewlekłego zmęczenia. Kluczowe znaczenie w radzeniu sobie ze stresem mają zasoby osobiste, do których zaliczono humor opisywany za pomocą stylów i radzenie sobie przez humor.
 • Związek między pracą nocną a wzorcami odżywiania wśród pielęgniarek: przegląd literatury
  System pracy zmianowej może wpływać na czasowy rozkład jakości jedzenia i diety. Celem pracy było przeanalizowanie szeregu badań dotyczących związków między pracą nocną a nawykami żywieniowymi wśród pielęgniarek. Przeszukiwano dane z baz danych PubMed i Google Schoolar, a także listy referencyjne w wybranych artykułach. Autorzy użyli następujących słów kluczowych: pielęgniarki, praca zmianowa, dieta, odżywianie. Do recenzji wybrano artykuły opublikowane w języku angielskim lub polskim, a ostatecznie zidentyfikowano aż 19 artykułów opublikowanych w latach 2000–2017. Badania różniły się znacznie pod względem wielkości badania, wieku badanych i czasu pracy na nocnej zmianie. Głównym problemem była różnorodność narzędzi stosowanych do oceny diety.
 • Odpady cytostatyczne i cytotoksyczne – zasady postępowania w Polsce
  Polska jest jednym z krajów europejskich, w których wytwarza się najwięcej niebezpiecznych odpadów medycznych. Mimo że w Europie ilość produkowanych odpadów cytotoksycznych i cytostatycznych (stosowanych w chemioterapii przez chorych onkologicznie) od kilku lat się zmniejsza, w Polsce – rośnie. Odpady te stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla pracowników medycznych oraz chorych otrzymujących leki. Dlatego wymagane są specjalne procedury postępowania, które pozwalają ograniczyć szkodliwość tych leków dla zdrowia ludzi. Celem pracy było przedstawienie zasad postępowania w Polsce z lekami cytotoksycznymi i cytostatycznymi oraz ich odpadami.
 • Perchloroetylen: ostre zatrucie zawodowe i propozycja jego zastąpienia innymi mniej toksycznymi substancjami
  Perchloroetylen jest stosowany głównie jako rozpuszczalnik w czyszczeniu na sucho, czyszczeniu sprzętu elektrycznego i odtłuszczaniu części metalowych. Autorzy podają przypadek ostrego zatrucia perchloroetylenem zakontraktowanym przez pracownika konserwującego podczas czyszczenia transformatora elektrycznego. Ponieważ perchloroetylen może powodować poważne zatrucia, a Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zaklasyfikowała go jako prawdopodobny czynnik rakotwórczy dla ludzi, autorzy dokonali przeglądu głównych substancji, które mogą zastąpić perchloroetylen w miejscu pracy.

Medycyna Pracy - cały wykaz