• Nadzór nad higieną pracy: badanie funkcji płuc i stres oksydacyjny wśród pracowników kserokopiarek w Pakistanie
  Zawód ksero przyczynia się do różnych problemów zdrowotnych u pracowników. Stwierdzono, że podwyższone poziomy stresu oksydacyjnego są związane z problemami oddechowymi u pracowników zawodowych. Celem obecnych badań jest ocena związku między parametrami funkcji płuc, biomarkerem stresu oksydacyjnego, a zajęciem fotokopii w Lahore w Pakistanie.
 • Reakcja układu krążenia na stres i pole elektromagnetyczne emitowane przez telefony komórkowe – 24-godzinne monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego
  W badaniach eksperymentalnych zaobserwowano wpływ korzystania z telefonu komórkowego na pracę serca, m.in. wydłużenie odstępu QTc oraz zmiany w wartościach ciśnienia tętniczego. Także stres może wywoływać zmiany w układzie krążenia. Brak jednak badań uwzględniających jednoczesne oddziaływanie stresu i pola elektromagnetycznego (PEM). Oba czynniki dotyczą m.in. pracowników sieci komórkowych.
 • Potrzeba działań prewencyjnych dotyczących chorób cywilizacyjnych w opiece profilaktycznej sprawowanej przez służbę medycyny pracy – opinia pracujących
  Każdego roku w Polsce wykonuje się w celach przewidzianych w Kodeksie pracy prawie 5 mln badań profilaktycznych osób pracujących. Celem badania przeprowadzonego przez autorów artykułu było uzyskanie opinii pracowników na temat celowości poszerzenia zakresu tych badań o profilaktykę chorób cywilizacyjnych (m.in. działania edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia).
 • Dziesięć lat obowiązywania REACH i CLP – ocena znajomości i wdrażania przepisów przez polskich użytkowników chemikaliów
  Celem pracy było przeprowadzenie oceny świadomości dalszych użytkowników i dystrybutorów chemikaliów w Polsce na temat obowiązujących regulacji prawnych [rozporządzenia dotyczącego rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals − REACH) i rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (classification, labelling and packaging − CLP)] w zakresie chemikaliów oraz określenie na tej podstawie potrzeby szkoleń i akcji informacyjnych skierowanych do tych grup zawodowych za pomocą badania ankietowego.
 • Narzędzie do pomiaru przekształcania pracy: Właściwości psychometryczne polskiej wersji Job Crafting Scale
  Zmienna przekształcanie pracy (job crafting) od kilkunastu lat jest obiektem rosnącego zainteresowania badaczy i praktyków. Dotyczy ona zachowań polegających na dopasowywaniu właściwości pracy przez pracownika tak, by praca odpowiadała jego zdolnościom i potrzebom. Celem artykułu jest analiza właściwości psychometrycznych polskiej wersji skali Job Crafting Scale (JCS), która służy do pomiaru tej zmiennej.
 • Ocena zdolności do podejmowania pracy po zakończeniu rehabilitacji w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych u osób z chorobami przewlekłymi narządu ruchu
  Wzrastająca liczba osób pobierających świadczenia z tytułu niezdolności do pracy jest dużym obciążeniem budżetu państwa. W celu zmniejszania skali tego zjawiska Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) realizuje program rehabilitacji w ramach prewencji rentowej.
 • Postrzegane wsparcie otrzymywane od przełożonego jako istotny czynnik dla satysfakcji z pracy podległych pracowników – weryfikacja modelu
  Postrzegane wsparcie otrzymywane od przełożonego istotnie wpływa na dobrostan pracowników. Celem przeprowadzonych badań było zweryfikowanie mechanizmów wpływu zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego postrzeganego wsparcia otrzymywanego od przełożonego (perceived supervisor support − PSS) na satysfakcję z pracy pracowników i sprawdzenie moderacyjnej roli tej zmiennej dla relacji między stresem a równowagą praca−życie, lojalnością oraz wdzięcznością wobec organizacji i satysfakcją z pracy.
 • Czy nanocząstki platyny są bezpieczne dla zdrowia ludzkiego?
  Nanocząstki platyny (PtNP) są szeroko stosowane nie tylko w przemyśle, ale przede wszystkim w medycynie i diagnostyce. Istnieją jednak niepokojące doniesienia dotyczące toksycznego działania nanoplatyny, co jest głównym powodem, dla którego autorzy tego badania postanowili dokonać przeglądu i analizy danych literaturowych związanych z jego toksycznością i wpływem na zdrowie ludzkie. Podczas gdy PtNP mogą być wchłaniane przez drogi oddechowe i pokarmowe i mogą przenikać przez naskórek, nie ma dowodów dotyczących ich wchłaniania przez skórę. Nanocząstki platyny gromadzą się głównie w wątrobie i śledzionie, ale docierają również do innych narządów wewnętrznych, takich jak płuca, nerki lub serce. Toxicoki-netics nanocząstek platyny zależy silnie od wielkości cząstek. Przeprowadzono tylko kilka badań dotyczących toksyczności nanocząstek platyny. Zwierzęta dotchawiczo eksponowane na nanocząstki platyny wykazały zwiększony poziom cytokin prozapalnych w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych, co potwierdza odpowiedź zapalną w płucach. Doustne podawanie PtNP może powodować odpowiedź zapalną i wywoływać stres oksydacyjny. Stwierdzono, że nanoplatyna wywołuje hepatotoksyczność i nefrotoksyczność drogą dożylną. Może powodować uszkodzenie DNA i apoptozę komórkową bez znaczącej cytotoksyczności. Nie ma badań naukowych na temat jego rakotwórczości. Nie obserwowano toksycznego wpływu na płód lub matkę, ale wykazano zwiększoną śmiertelność i zmniejszony wzrost potomstwa. Nanocząstki platyny mogą przenikać przez barierę skóry, ale nie ma dowodów na ich wchłanianie. Ze względu na niewystarczającą liczbę testów przeprowadzonych do tej pory nie jest możliwe jednoznaczne określenie wartości dopuszczalnej narażenia zawodowego; jednak zaleca się ostrożność pracownikom narażonym na ich skutki.
 • Priorytet: bezpieczne warunki pracy
  Przygotowanie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wynikało z konieczności wdrożenia do prawa krajowego postanowień Dyrektywy Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiającej czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE, której postanowienia państwa członkowskie musiały wprowadzić do 21 sierpnia 2018 r., a także częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/2398/UE z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy. Rozporządzenie uwzględnia 13 wniosków skierowanych w latach 2014−2017 do ministra właściwego ds. pracy przez Międzyresortową Komisję do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Komisja ta została powołana rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r., a do jej zadań należy m.in. przedkładanie ministrowi właściwemu ds. pracy wniosków dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 • Dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego u operatorów komputerowych
  Praca w pozycji siedzącej, mimo że nie wymaga dużego wysiłku fizycznego, wykonywana przez długi czas i w niewłaściwy sposób może powodować dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Są one problemem powszechnym w populacji osób pracujących. W artykule przedstawiono analizę wybranego piśmiennictwa dotyczącego występowania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych u operatorów komputerowych. Szczególną uwagę zwrócono na ich klasyfikację i przyczyny. Omówiono także najnowsze doniesienia dotyczące ich występowania i kosztów, jakie generują, wpływając na niezdolność pracownika do pracy oraz jego absencję chorobową.

Medycyna Pracy - cały wykaz