• Walidacja polskiej wersji Inwentarza handicapów zawrotów głowy
  Inwentaryzację zawrotów głowy (DHI) opracowano w celu oceny wpływu zawrotów głowy i problemów z równowagą na jakość życia. Celem badania była walidacja polskiej wersji DHI dla pacjentów z zaburzeniami przedsionkowymi. Polska wersja DHI wykazuje zadowalające właściwości pomiarowe i może być stosowana do oceny wpływu zawrotów głowy na utrudnienia i jakość życia. Podskale funkcjonalne, emocjonalne i fizyczne nie zostały potwierdzone. W szczególności podskala funkcjonalna nie wykazała zadowalającej spójności wewnętrznej, co stanowi wskazówkę do dalszych badań.
 • Czy holistyczny czynnik fizyczny jest powiązany z satysfakcją z życia w starszym wieku?
  Czynnik fizyczny (znajomość stanu zdrowia, stan zdrowia, zdolność funkcjonalna do wykonywania codziennych podstawowych i instrumentalnych czynności oraz czynniki ryzyka) jest powiązany z satysfakcją z życia w starszym wieku. Celem tego badania jest ustalenie korelacji między fizycznym czynnikiem holistycznym a satysfakcją z życia w starszym wieku. Dzięki tym badaniom autorzy udowodnili, że osoby starsze z wysokim poziomem wiedzy na temat zdrowia, dobrym stanem zdrowia bez przewlekłych chorób, które są niezależne w wykonywaniu codziennych podstawowych i instrumentalnych czynności i nie mają żadnych czynników ryzyka, są bardziej zadowoleni ze swojego życia.
 • Ocena skuteczności rehabilitacji przedsionkowej u pacjentów z dysfunkcją błędnika
  Zawroty głowy i zaburzenia równowagi spowodowane dysfunkcją błędnika są częstą przyczyną absencji chorobowej o wyraźnej tendencji wzrastającej w ostatnich latach. Brak pełnej spontanicznej kompensacji uszkodzenia wymaga rehabilitacji przedsionkowej, której dostępność jest ograniczona. Dlatego poszukiwane są nowe, innowacyjne metody rehabilitacji, które mogłyby zwiększyć dostęp do tej terapii. Jedną z nich jest wirtualna rzeczywistość (WR), która staje się coraz popularniejszą metodą rehabilitacji, wykorzystywaną np. w leczeniu udarów lub schizofrenii. Celem pracy była ocena i porównanie 2 technik rehabilitacji u pacjentów z jednostronnym uszkodzeniem błędnika.
 • Wybrane cechy osobowości funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej jako predyktory elastyczności w radzeniu sobie ze stresem
  Elastyczność w radzeniu sobie ze stresem jest w kulturze europejskiej nowym konstruktem. Pozwala lepiej rozumieć mechanizmy radzenia sobie jednostki ujmowane jako proces ciągłego poszukiwania nowych, bardziej skutecznych rozwiązań. Jednostka elastycznie radząca sobie ze stresem, która zauważa nieskuteczność podejmowanych przez siebie działań, posiada szeroki repertuar strategii radzenia sobie, szuka nowych rozwiązań i wykazuje się refleksyjnością pozwalającą na dostrzeżenie nieskuteczności działania. Zawód strażaka jest profesją charakteryzującą się wysokim poziomem stresu, a osoby go wykonujące powinny cechować się świadomością podejmowanych działań zaradczych i ich faktycznej skuteczności.
 • Pole elektromagnetyczne w środowisku – metody szacowania i monitoring
  W pracy opisano obecny stan prawny związany z pomiarami pól elektromagnetycznych (PEM) w kontekście ochrony środowiska oraz przedstawiono założenia i przykładowe wyniki z krajowego systemu monitoringu PEM, który w opinii autorów można by uczynić bardziej miarodajnym i lepiej przystosowanym do obecnej sytuacji w branży radiokomunikacji.
 • Prestiż wybranych zawodów medycznych w opinii reprezentantów tych zawodów
  Celem artykułu jest przedstawienie opinii osób wykonujących zawody medyczne na temat prestiżu tych zawodów. Zawód lekarza zajmował główną pozycję w hierarchii samooceny prestiżu badanych zawodów medycznych. Lekarze zauważali ogólną tendencję dotyczącą oceny prestiżu ich zawodu w szerszym kontekście – pozycja zawodu słabnie na rzecz innych zawodów użyteczności publicznej, mimo że lekarze nadal zajmują istotne miejsce w rankingach prestiżu. W zakresie samooceny prestiżu wykonywanego zawodu w perspektywie 10-letniej negatywne oceny przeważały tylko wśród lekarzy i pielęgniarek. W przypadku innych profesji oceny były pozytywne.
 • Zmęczenie wśród pracujących i niepracujących studentów: socjologiczna analiza czynników środowiskowych determinujących jego poziom
  Studenci często łączą naukę z pracą zarobkową. Dodatkowe obowiązki mogą odbijać się na ich funkcjonowaniu i zdrowiu. Celem badania było zdefiniowanie średniego poziomu zmęczenia wśród pracujących i niepracujących studentów, a także zidentyfikowanie czynników środowiskowych, które mogą mieć wpływ na jego wartość. Mimo że zmęczenie jest zwykle rozważane jako przejaw bardziej złożonego problemu, to w niniejszej pracy za przedmiot badań przyjęto samo zjawisko zmęczenia, nie rozstrzygając przy tym, czy występuje ono w przebiegu wypalenia, zespołu chronicznego zmęczenia czy innej jednostki chorobowej.
 • Bezsenność u pracowników zmianowych huty cynku
  Celem badania była ocena za pomocą Ateńskiej skali bezsenności (ASB) częstości występowania bezsenności u pracowników huty cynku w Miasteczku Śląskim. U pracowników huty cynku częstość występowania bezsenności ocenianej za pomocą ASB jest istotnie wyższa niż w grupie kontrolnej. Na podstawie ASB największy odsetek osób z bezsennością wystąpił w podgrupie zmianowych pracowników grupy badanej.
 • Promocja zdrowia w miejscu pracy jako narzędzie ograniczania skutków starzenia się populacji pracujących
  Prognozowana na najbliższe lata intensyfikacja procesu starzenia się polskiego społeczeństwa spowoduje poważne konsekwencje gospodarczo-społeczne. W skali makro będą obserwowane mniejsze wpływy do budżetu państwa (w związku ze zmniejszaniem liczebności siły roboczej) i wyższe wydatki publiczne (na emerytury, opiekę medyczną, opiekę długoterminową). Następstwa w skali mezo, tj. dotyczące zakładów pracy, polegają na kurczeniu i starzeniu się zasobów pracy, co spowoduje poważne trudności w rekrutacji. Prawdopodobny jest też spadek produktywności starzejącej się załogi powiązany z absencją chorobową i prezentyzmem. Państwo może sprostać tym wyzwaniom, wspierając jak najdłuższą, utrzymywaną na wysokim poziomie aktywność społeczną i zawodową społeczeństwa. Narzędziem takiej polityki uczyniono m.in. promocję zdrowia w miejscu pracy (PZwMP). W literaturze – choć w wielu pozycjach wskazuje się różnorodne zalety tej promocji – brakuje kompleksowego opracowania podsumowującego jej osiągnięcia w kontekście starzenia się ludności. Dlatego celem artykułu jest przedstawienie dowodów naukowych przemawiających za skutecznością promocji zdrowia w miejscu pracy w przeciwdziałaniu lub łagodzeniu skutków tego procesu demograficznego (kurczenia się zasobów pracy oraz spadku produktywności starzejącego się personelu powiązanego z zachowaniami absencyjnymi). Przeprowadzono narracyjny przegląd literatury (polsko- i angielskojęzycznej, zidentyfikowanej w bazach EBSCO, PubMed, za pomocą wyszukiwarki Google oraz metodą „śnieżnej kuli”). Potencjał PZwMP w omawianym zakresie polega na jej skuteczności we wzmacnianiu zdrowia i przeciwdziałaniu problemom zdrowotnym personelu. Dobra kondycja zdrowotna, poprzez wzmacnianie zdolności do pracy oraz podtrzymywanie aktywności zawodowej, ogranicza kurczenie się zasobów pracy. Zmniejsza skalę absencji i prezentyzmu. Szeroko rozumiane problemy zdrowotne mają z kolei działanie odwrotne. Chociaż analizy skuteczności PZwMP we wzmacnianiu zdolności do pracy, wydłużaniu aktywności zawodowej, redukcji absencji, prezentyzmu czy spowodowanych nimi strat produktywności należą do słabo rozwiniętych obszarów badawczych, to zgromadzone systematyczne przeglądy literatury wskazują na jej potencjał w tym zakresie.
 • Prawna ochrona zdrowia pracownika w środowisku pracy z nanocząstkami. Uwagi na temat zasadności wprowadzenia europejskich regulacji prawnych
  Celem publikacji jest analiza regulacji prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście rozwoju technologii w zakresie nanomateriałów. Autor podejmuje refleksję na temat możliwości wprowadzenia na poziomie Unii Europejskiej konstrukcji prawnych umożliwiających zabezpieczenie zdrowia pracownika w środowisku pracy związanym z nanocząstkami. Pracodawca w zakresie swoich obowiązków powinien przedsięwziąć niezbędne środki do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, włącznie z zapobieganiem zagrożeniom związanym z wykonywaniem czynności służbowych, informowaniem oraz szkoleniem, jak również zapewnieniem niezbędnych ram organizacyjnych i środków. Różne organizacje i instytuty badawcze zajmują się określeniem liczbowych limitów narażenia zawodowego na nanocząstki, jednak właściwy kierunek ochrony zdrowia pracowników przed ekspozycją na nie jest jeszcze na wczesnym etapie rozpoznania. Istotne wydaje się zbadanie, w jakim stopniu obecnie stosowane metody i narzędzia oceny ryzyka są aktualne, a w jakich obszarach należy je dostosować do charakterystycznych cech nanocząstek. W artykule próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy obecna ochrona prawna pracownika w kontekście ryzyka i zagrożeń, jakie niesie ze sobą nanotechnologia, jest wystarczająca.

Medycyna Pracy - cały wykaz