• Czynniki związane z poziomem aktywności fizycznej w późnym okresie dojrzewania: badanie prospektywne Damir Sekulic
  Osiągnięcie odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej (PAL) w okresie dojrzewania jest ważnym problemem zdrowotnym w kraju. Niniejsze badanie miało na celu ocenę czynników związanych z PAL i zmianami w PAL w późnej adolescencji% CI: 1,08–1,70, odpowiednio dla sportów zespołowych i edukacji matki). Badanie potwierdziło pewne związki między badanymi zmiennymi a PAL, ale nie stwierdzono istotnego wpływu obserwowanych wskaźników na zmiany PAL w późnym okresie dojrzewania.
 • Ocena narażenia na proszki farmaceutyczne w oparciu o metodę monitorowania środowiska: badanie pilotażowe
  Około 8 milionów pracowników służby zdrowia w USA jest potencjalnie narażonych na niebezpieczne leki lub ich toksyczne metabolity przez długi czas, pomimo faktu, że zarówno Urząd ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, jak i Parlament Europejski zalecają monitorowanie narażenia pracowników zajmujących się substancje, które mają działanie rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne na układ rozrodczy. Celem tego badania jest określenie narażenia na aktywne składniki farmaceutyczne (API) wśród pracowników przemysłu farmaceutycznego oraz opracowanie metodologii promującej dokładne monitorowanie, ocenę i kontrolę narażenia na aktywne składniki farmaceutyczne, również zgodnie z dobrą produkcją Praktyka Wyniki jasno dowodzą i ujawniają wielkość zagrożenia, zarówno obiektywnie, jak i naukowo, w porównaniu z badaniami, które sugerują, że 10 ng / cm2 należy uznać za poziom ryzyka zakazujący w kategoriach ilościowych.
 • Wpływ wybranych interwencji edukacyjnych i informacyjnych na wskaźnik pokrycia i postawy wobec szczepień przeciw grypie personelu pielęgniarskiego
  Szczepienia przeciw grypie zalecane są personelowi medycznemu jako skuteczna i bezpieczna forma zapobiegania grypie i jej powikłaniom. Celem badania była ocena wpływu wybranych interwencji edukacyjno-informacyjnych na zakres szczepień przeciwko grypie (IVC) personelu pielęgniarskiego i jego stosunek do tego zabiegu Stacjonarne szkolenie zakończone przypomnieniem w formie krótkiej wiadomości tekstowej jest więcej skuteczny w zwiększaniu wskaźnika IVC w porównaniu do nauczania na odległość. Promuje również pozytywne zmiany w podejściu do tej procedury profilaktycznej, dlatego należy ją rekomendować do szerszego wdrożenia.
 • Czy wymagania zawarte w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach zapobiegają noszeniu przez dzieci zbyt ciężkich tornistrów?
  Nadmierne obciążenie kręgosłupa tornistrem ma duży wpływ na postawę ciała dziecka. Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) stosunek masy tornistra do masy ciała (m.c.) dziecka nie powinien być większy niż 10–15% m.c. dziecka. Celem tej pracy była ocena obciążenia dzieci w wieku 6–9 lat tornistrami i skontrolowanie, czy spełniało ono zalecenie wyrażone jako procent masy ciała dziecka. Sprawdzano także masę przyborów szkolnych w plecakach. Dodatkowo analizowano spostrzeżenia rodziców dotyczące tornistrów oraz wykorzystywania dodatkowych miejsc do przechowywania (szafek) przez dzieci.
 • Kwestionariusz do diagnozy molestowania ze względu na płeć (w miejscu pracy)
  W badaniach naukowych prowadzonych w Polsce zjawisku molestowania ze względu na płeć w miejscu pracy poświęca się stosunkowo mało miejsca. Celem prezentowanej pracy jest dostarczenie rzetelnego narzędzia do mierzenia skali narażenia pracowników na molestowanie ze względu na płeć. Rezultaty przeprowadzonych analiz wskazują, że Kwestionariusz do diagnozy narażenia kobiet i mężczyzn na zjawisko molestowania ze względu na płeć w miejscu pracy cechuje się zadowalającymi charakterystykami psychometrycznymi.
 • Oznaczanie 1-chloro-2,3-epoksypropanu dla potrzeb oceny środowiska pracy
  1-Chloro-2,3-epoksypropan (ECH), znany jako epichlorohydryna, to bezbarwna ciecz stosowana do produkcji m.in. żywic epoksydowych, gliceryny syntetycznej, elastomerów, eterów glicydylowych, środków powierzchniowo czynnych i żywic poliamidowo-epichlorohydrynowych. Może powodować raka. Celem niniejszej pracy było opracowanie nowej metody oznaczania ECH, która umożliwi oznaczanie jej stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy, w zakresie 1/10–2 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS). Materiał i metody: W artykule przedstawiono metodę oznaczania ECH w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas. Polega ona na adsorpcji ECH na węglu aktywnym, ekstrakcji substancji acetonem i analizie chromatograficznej uzyskanego roztworu.
 • Wybrane cechy skóry dłoni diagnostów laboratoryjnych
  Długotrwała ekspozycja skóry na mokre środowisko pracy i środki dezynfekcyjne powoduje uszkodzenie bariery naskórkowej, co zaburza jej funkcje ochronne oraz sprzyja rozwojowi dermatoz. Czynniki te występują w pracy diagnosty laboratoryjnego. Celem niniejszej pracy była analiza wybranych cech skóry i zmian skórnych rąk u diagnostów laboratoryjnych. W dobie pandemii COVID-19 ta grupa zawodowa została poddana ogromnym wyzwaniom, a stresory psychiczne i fizyczne (w tym mokre środowisko pracy) będą źródłem przyszłych chorób zawodowych w badanej grupie.
 • Profilaktyka i promocja zdrowia w miejscu pracy w ramach prywatnej opieki medycznej dla pracowników w Polsce – przegląd
  Przegląd zawiera informacje o liczbie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów lekarskich w Polsce, a także o poziomie podwyżek składek oraz skali promocji i profilaktyki zdrowia prowadzonej przez polskich pracodawców. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnej sytuacji na rynku dodatkowej medycyny niepublicznej, jakim jest służba zdrowia pracowników, oraz wyzwań, przed którymi stoją obecnie zarówno pracodawcy, jak i świadczeniodawcy posiadający ubezpieczyciele zdrowotne, a także wskazanie powodów, dla których prewencja oraz promocja zdrowia są ważnymi czynnikami opieki zdrowotnej w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Na potrzeby niniejszego przeglądu wykorzystano publikacje naukowe poświęcone promocji zdrowia w miejscu pracy, a także dane statystyczne przedstawione w opracowaniach Polskiej Izby Ubezpieczeń, ZUS, Światowej Organizacji Zdrowia oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej. i rozwój. Przeszukiwanie literatury zostało przeprowadzone przy użyciu elektronicznych baz danych PubMed. Wyszukiwane hasła obejmowały nagłówki przedmiotów medycznych i słowa dowolne. Nie nałożono żadnego roku ograniczenia publikacji. Z przeprowadzonej analizy wynika, że rośnie zapotrzebowanie na prywatną opiekę medyczną. Pracodawcy chętnie inwestują w prywatną opiekę medyczną dla swoich pracowników, choć skala ta jest znacznie mniejsza wśród małych i średnich przedsiębiorców ze względu na obciążenia fiskalne. Wobec rosnącego zapotrzebowania i niewystarczającej liczby specjalistów, dostęp do usług medycznych pogarsza się, a składki i koszty rosną. Coraz więcej pracodawców inwestuje w promocję zdrowia w miejscu pracy, aby zmniejszyć absencję i prezentyzm, zmniejszyć wykorzystanie pakietów medycznych oraz zwiększyć ich atrakcyjność na rynku. Choć zainteresowanie prywatną opieką medyczną rośnie, pracodawcy powinni skupić się na promocji zdrowia i profilaktyce w miejscu pracy oraz dostosowywać swoje działania do aktualnych potrzeb i problemów zdrowotnych pracowników.
 • Nowe zagrożenie zawodowe i środowiskowe – nanoplastik
  Problemy wynikające z gromadzenia się w środowisku plastikowych odpadów stały się globalne. Apele o zaprzestanie wykorzystywania jednorazowych słomek do napojów czy plastikowych sztućców nie pojawiły się bez powodu – rocznie produkuje się 320 mln ton wyrobów plastikowych, z których 40% to przedmioty jednorazowego użytku. Coraz więcej państw i prywatnych przedsiębiorstw rezygnuje z przedmiotów plastikowych na rzecz ich biodegradowalnych zamienników, np. tekturowych słomek do napojów. W środowisku plastikowe odpady podlegają wielu oddziaływaniom fizykochemicznym oraz biodegradacji, w której biorą udział bakterie. Bytując na odpadach syntetycznych, powodują zmniejszenie ich rozmiarów i zwiększają ich dyspersję w środowisku. Małe, niewidoczne gołym okiem cząstki plastiku noszą nazwę nanoplastiku. Nanoplastik nie jest obojętny dla organizmów żywych. Z uwagi na swoje rozmiary jest pobierany wraz z pokarmem przez zwierzęta i przekazywany w łańcuchu troficznym. Zdolność nanoplastiku do przenikania barier organizmu indukuje efekty biologiczne o rozmaitych skutkach. Wiele ośrodków prowadzi badania na temat nanoplastiku, jednak ich wyniki wciąż stanowią ułamek danych potrzebnych do jednoznacznego wnioskowania o jego wpływie na organizmy żywe. Brakuje także danych dotyczących bezpośredniego narażenia na zanieczyszczenie nanoplastikiem w miejscach pracy, szkołach i miejscach użyteczności publicznej, norm opisujących dopuszczalne stężenie nanoplastiku w produktach spożywczych i wodzie pitnej oraz badań in vitro na nanocząstkach innych niż polistyrenu. Uzupełnienie dostępnych danych pozwoli obiektywnie ocenić zagrożenia płynące ze strony ekspozycji organizmów na nanoplastik.
 • Trudności diagnostyczne i analiza prawna potencjalnych roszczeń wobec lekarza medycyny pracy na przykładzie nierozpoznanego naczyniakomięsaka serca
  Przedstawiono przypadek nagłego zgonu w miejscu pracy 56-letniej kobiety, którego przyczyną był rzadki pierwotny guz serca. Rodzina zmarłej złożyła doniesienie do prokuratury, sugerując udział osób trzecich w spowodowaniu zgonu lub nieprawidłowości w badaniu lekarskim poprzedzającym zgon. Przedstawiono przegląd dostępnych w bazach elektronicznych (m.in. Web of Science i PubMed) informacji klinicznych dotyczących naczyniakomięsaka serca przydatnych w praktyce lekarza medycyny pracy oraz analizę prawną potencjalnych roszczeń w stosunku do lekarza medycyny pracy w przypadku nierozpoznania nowotworu.

Medycyna Pracy - cały wykaz